Dosegamo strateške cilje, ustvarjamo vrednost

Okrepili smo prodajo premijskih in inovativnih izdelkov

Letno poročilo 2016 (14,4 MB)

SKUPINA GORENJE ZA SVOJE DELEŽNIKE USTVARJA VREDNOST
NA KRATEK, SREDNJI IN DOLGI ROK.

S procesi in aktivnostmi, usmerjenimi k poslovni odličnosti, okoljski odgovornosti in družbeni skrbnosti, učinkovito plemenitimo naše vire. To je šest kapitalov, iz katerih ustvarjamo oziroma povečujemo vrednost za Skupino Gorenje in naše ključne deležnike.

Ključni cilj Skupine Gorenje ostaja, da bomo uspešna družba, na področju oblikovanja in inovativnosti eni najboljših v svetu.

Franjo Bobinac, predsednik uprave

Ste zadovoljni s poslovnimi rezultati za leto 2016?

V Skupini Gorenje smo z letom 2016 zadovoljni, saj smo dosegli vse ključne cilje. Pomembno je, da smo rasli na naših najpomembnejših trgih. V krovni dejavnosti je Skupina Gorenje dosegla 3,4-odstotno rast. Hkrati z rastjo pa je bila zelo dobra tudi struktura prodaje - tako izdelčna kot geografska ter tudi struktura prodaje po blagovnih znamkah. Dobro smo v letu 2016 obvladovali stroške, še posebej stroške repromateriala in surovin, pa tudi logistike. Pomembno je, da smo na vseh ključnih trgih skupine Gorenje povečali tržne deleže, prav tako tudi v vsej Evropi. Nekoliko smo povečali celo cenovni indeks naše prodaje, kar pomeni, da se počasi prebijamo v še višje cenovne razrede. Hkrati smo pomembno znižali relativno zadolženost.

Kateri so vaši ključni deležniki?

Cilj vsake skupine je, da ustvarjamo vrednost za naše lastnike, hkrati pa upoštevamo tudi vse druge deležnike: zaposlene, poslovne partnerje, banke, poslovno okolje itn. Jasno pa je, da tudi delničarji zahtevajo svoje. Ustvarjanje vrednosti za vse deležnike je ključno, v vodstvu naše Skupine pa poskušamo uravnoteževati naše kratko-, srednje- in dolgoročne aktivnosti. Pomembno je, da na dolgi rok ustvarjamo vrednost naše Skupine, poskušamo biti trajnostno naravnana družba, tako da skrbimo za okolje, pa tudi za socialo in seveda, kar je ključno, za pravo ekonomiko.

Kateri so strateški cilji do leta 2020?

Zelo pomembno je, da smo v 2016, ki je bilo prvo leto strateškega načrta, dosegli vse glavne cilje. Tako smo dobro začeli udejanjati našo novo strategijo do 2020. Naši ključni strateški cilji so rast na globalnih trgih, torej tudi zunaj Evrope, hkrati pa povečujemo vrednost naših izdelkov in čedalje več prodajamo tudi v najvišjih cenovnih razredih. Naše premijske blagovne znamke npr. Asko in Atag, prestavljajo čedalje večji delež v strukturi izdelkov, še vedno pa naša glavna blagovna znamka Gorenje zelo močno vstopa v domove potrošnikov ne samo po Evropi, temveč tudi zunaj nje. V naslednjih letih torej želimo rasti globalno, še hitreje v premijskih razredih, še naprej bomo obvladovali stroške, hkrati pa zniževali zadolženost. Ključni cilj Skupine Gorenje ostaja, da bomo uspešna družba, na področju oblikovanja in inovativnosti eni najboljših v svetu. Z organizacijskimi spremembami želimo spodbuditi še več podjetniške naravnanosti. Ja, želimo ustvarjati vrednost za naše lastnike in za vse druge deležnike na dolgi rok.

Vrednost ustvarjamo in povečujemo iz
šestih, medsebojno povezanih vrst kapitala:

Icon finance

Finančni kapital:

finančni viri, ki so organizaciji na voljo za proizvodnjo blaga in opravljanje storitev. Finančne vire lahko pridobimo prek lastniškega in dolžniškega financiranja, pridobivanja nepovratnih sredstev, izvajanja poslovnih procesov in naložb.

Icon employees

Kapital zaposlenih:

znanja, kompetence in izkušnje naših zaposlenih. Njihova predanost inoviranju in izboljšavam pri izvajanju delovnih nalog.

Icon intellectual capital

Intelektualni (organizacijski) kapital:

blagovne znamke Skupine Gorenje, intelektualna lastnina (patenti, avtorske pravice) in tiho znanje (sistemi in postopki).

Icon relationships

Družbeni/odnosni kapital:

odnosi z vlagatelji, dobavitelji in poslovnimi partnerji, kupci, uporabniki, lokalnimi skupnostmi, odločevalci, strokovnimi in nevladnimi organizacijami, mediji in drugimi deležniki, ki odločilno vplivajo na naše poslovanje. Zmožnost izmenjave pomembnih informacij z deležniki z namenom ustvarjanja vrednosti ter krepitve individualne in družbene blaginje.

Icon nature

Naravni kapital:

voda, energija in drugi naravni viri, ki jih potrebujemo v procesu proizvodnje naših izdelkov.

Icon infrastructure

Proizvodni (infrastrukturni) kapital:

nepremičnine in stroji, druge fizične naprave in objekti ter infrastruktura (vključno z logistiko), ki jih potrebujemo za učinkovito izvajanje proizvodnega procesa na naših proizvodnih lokacijah.

Vložki

Arrow

Procesi in aktivnosti

Uresničujemo vizijo in izpolnjujemo poslanstvo s
celovitim razmišljanjem in uvajanjem celovitega poročanja
o ustvarjanju vrednosti Skupine Gorenje za naše deležnike na kratek, srednji in dolgi rok.

Washing machine
Washing machine overlay
Arrow

Zunanje okolje

Izložki in izidi

USTVARJENA VREDNOST

Z uravnoteževanjem svoje poslovne odličnosti, okoljske odgovornosti in družbene skrbnosti si prizadevamo za uresničevanje trajnostnega razvoja.

Icon finance Icon intellectual Icon infrastructure
Icon nature
Icon employees Icon relationships
Za naše delo so koristna letna poročila, ki ponudijo pregledne poudarke poslovanja in jasno opredelijo poslovne obete poročevalca.

Sašo Stanovnik, vodja oddelka analiz, Alta

Je letno poročilo kot vir informacij za vas pomembno? Zakaj?

Za finančne analitike so letna poročila izjemno pomemben vir informacij. Ključna je preglednost vsebin o poslovanju gospodarske družbe po posameznih segmentih. Pomembno je tudi, da je opredeljen vsaj okviren vpogled v poslovne obete poročevalca. Na primeru Skupine Gorenje gre torej za odgovor na vprašanje, kje se Skupina vidi čez leto dni ali čez nekaj let.

Katere informacije vam še koristijo pri pripravi finančnih analiz?

Zelo pomembna je ustrezna predstavitev prednosti gospodarske družbe pred tekmeci na trgu. Zaželen pa je tudi vpogled v aktivnosti in ukrepe, s katerimi bo družba v konkurenčnem okolju te prednosti ohranjala ali jih celo izboljševala ter se učinkovito spopadala z izzivi v okolju.

Pričakujejo od letnega poročila vsi deležniki enako?

Na korist letnega porocila gledam kot finančni analitik zagotovo drugače kot drugi deležniki, pač z lastnega zornega kota. Pa vendar letno poročilo dojemam kot krovni dokument družbe. Zato mora zajeti in predstaviti bistvene informacije za vse ključne deležnike. Poleg finančnih javnosti so to vsaj še širša javnost, pa tudi drugi. Pomembno je, da je letno poročilo zasnovano v smeri celovitosti, z mislijo na raznolike deležnike.


Osredotočenje na osnovno dejavnost Dom (delež vseh prihodkov od prodaje Skupine)

Rezultat 2016

86,8%

Prihodki od prodaje zunaj Evrope in njihov delež v celotnih prihodkih od prodaje v osnovni dejavnosti Dom

Rezultat 2016

Prihodki zunaj Evrope: 111,6 mio EUR; delež: 10,2%.

Prihodki od prodaje pod blagovno znamko Asko in njihov delež v celotnih prihodkih od prodaje v osnovni dejavnosti Dom

Rezultat 2016

10,1%

Delež prihodkov od prodaje inovativnih in premijskih izdelkov

Rezultat 2016

27,3%

Prihodki od prodaje Skupine Gorenje

Rezultat 2016

1,26 mrd EUR

Razmerje neto dolg/EBITDA

Rezultat 2016

3,9

Doseganje EBITDA marže

Rezultat 2016

6,9%

Doseganje denarnega toka iz poslovanja in naložbenja

Rezultat 2016

-11,5 mio EUR

Vlaganja v razvoj izdelkov (% od prihodkov od prodaje Skupine Gorenje)

Rezultat 2016

2,6%

Proizvodne lokacije

Rezultat 2016

Glavne proizvodne lokacije in podatki o količini proizvodnje: Slovenija (61%), Srbija (27%) in Češka (12%).
Pomembni so zanesljivost, dizajn in energetska učinkovitost aparatov. Poročanje o tem krepi moje zaupanje v Skupino Gorenje.

Tatsjana Kranets, uporabnica gospodinjskih aparatov Gorenje

Kaj pričakujete od gospodinjskih aparatov?

Zame kot mamo treh otrok je najpomembnejše, da so aparati Gorenje pri gospodinjskih opravilih - in verjemite, teh ni malo - moji pomočniki, na katere se lahko vedno zanesem.

Upravljanje je preprosto, funkcije so prilagojene potrebam naše družine. Medtem ko aparati delajo, imam jaz čas za tisto, kar mi pomeni največ. Vsakdanja opravila so s pomočjo Gorenja preprostejša.

Kaj vpliva na vaše nakupne odločitve?

Všeč mi je sodoben dizajn, saj so aparati oblikovno usklajeni in se odlično ujemajo z linijami pohištva. Priznam, da je pri nakupu aparata k odločitvi prispeval tudi vrhunski servis, ki ga zagotavlja Gorenje. Res pa je, da ga doslej še nisem potrebovala.

Je za vas pomembna okoljska odgovornost?

Zame je pomembno, da so z izborom energetsko učinkovitih gospodinjskih aparatov računi za elektriko in vodo nižji, vplivi na okolje, ki jih delovanje aparatov povzroča, pa manjši. S ponosom lahko rečem, da naša družina z odgovorno uporabo gospodinjskih aparatov pomaga varovati okolje. Vsi se namreč čedalje bolj zavedamo pomena ohranjanja čistega in zelenega okolja, ki ga želimo takega prepustiti tudi našim zanamcem.

Zato je dober občutek vedeti, da je Gorenje okoljsko odgovorno podjetje in kako premišljeno je v izdelke Skupine Gorenje okoljska odgovornost vtkana v vseh obdobjih življenjskega cikla: tako pri njihovem razvoju in izdelavi kot v fazi uporabe. In seveda tudi po koncu življenjske dobe aparata. Poročanje o vseh teh vidikih krepi moje zaupanje v dolgoročno in zanesljivo delovanje Gorenja, danes in v prihodnje.


Nevarni odpadki

Rezultat 2016

0,05 kg na izdelek

Odpadki za deponiranje

Rezultat 2016

0,006 kg na izdelek
Gorenje pomembno sooblikuje vizijo Velenja. Pozdravljamo poročanje, ki presega suhoparne številke in nam pokaže, kaj lahko kot lokalna skupnost od gospodarske družbe pričakujemo v prihodnje.

Bojan Kontič, župan mestne občine Velenje

Velenje in Gorenje: kako sta povezana?

V Velenju nadaljujemo tradicijo gospodarskega razvoja in krepimo položaj gospodarskega središča. Gorenje je naš največji gospodarski subjekt. Je gospodarska družba, ki pomembno sooblikuje našo sedanjost in je odločilno sooblikovala našo preteklost. Prepričan sem, da bo pomembna tudi v prihodnje. Soustvarjamo nova delovna mesta. Vizija Velenja je postati še uspešnejše gospodarsko središče.

Kako Gorenje vpliva na kakovost okolja?

Odločitve vodstva Gorenja vplivajo na okoljske in družbene razmere v Velenju, zato so za lokalno skupnost pomembne. Gorenje se zaveda svoje družbene odgovornosti in prispevka h kakovosti okolja, v katerem živimo. Podpira razvoj športa in kulture. Na teh področjih je Gorenje za Velenje nenadomestljivo.

Katere informacije o Skupini Gorenje so za vas pomembne?

Finančni rezultati so seveda pomembni za vsako gospodarsko družbo. Družbeno okolje, v katerem gospodarska družba deluje, pa želi vedeti še veliko več o njenih poslovnih načrtih, načrtovanih trgih in proizvodnih lokacijah. Zato je pomembno poročanje o poslovanju, ki presega zgolj suhoparne številke in ki predstavi umeščenost gospodarskega subjekta v prostor, njegove načrte in pričakovanja. Kot kaže, lahko od Skupine Gorenje pričakujemo vse dobro in to je za lokalno skupnost pomembno. Pozdravljamo takšen pristop k poročanju, ki smo mu v letnem poročilu Skupine Gorenje priča letos.


Delež zaposlenih, vključenih v izobraževanje

Rezultat 2016

68%

Število delovnih nezgod

Rezultat 2016

Zmanjšanje delovnih nezgod za 23% (v primerjavi z letom 2015).

Zadovoljstvo trgovcev (merjeno posredno prek zadovoljstva prodajnih zastopnikov, z orodjem Salesforce)

Rezultat 2016

Zadovoljstvo naših prodajnih zastopnikov z obiski pri naših prihodkovno pomembnih kupcih na 21 evropskih trgih, ki so zelo zadovoljni z Gorenjem (ocena 5 ali 4); delež se je povečal za 4 o. t. glede na preteklo leto.