Odgovornost do zaposlenih

Zaposleni

Delujemo v zreli panogi, kjer je mogoče zmagovati le z znanjem, inovativnostjo ter s pripadnimi zaposlenimi. Za Gorenje je pomemben vsak zaposleni, zato je naše temeljno načelo v skrbi za zaposlene njihovo pošteno in enakopravno obravnavanje. Prizadevamo si ustvariti varno in spodbudno delovno okolje, ki zagotavlja ugodne razmere za vzpostavljanje odličnosti pri delu in osebne rasti vsakega posameznika.

Zavedamo se, kako sta posameznik in vzdušje pomembna v vsakdanjem utripu podjetja, zato so spodbujanje ustvarjalnosti, izboljševanja kakovosti medsebojnih odnosov in spremljanje novosti pri mehkih oblikah vodenja postali del korporacijske kulture.

Izobraževanje

Zavedamo se, da moč izvira iz znanja, zato si nenehno prizadevamo za izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje vseh zaposlenih. Naše izobraževanje temelji na konceptu Učeče se podjetje. Iz leta v leto je več zaposlenih, ki so vključeni v izobraževanja s poudarkom na vodenju, kakovosti, spremembah tehnologij in tujih jezikih. Še posebej veliko pozornosti pa namenjamo mlajšim perspektivnim sodelavcem.

Organiziramo interna izobraževanja: Šola uspešnega vodenja za mojstre, poslovodna šola Managerska akademija, v okviru katere šolamo zaposlene za ključne vodstvene položaje, in Usposabljanje za timsko delo.

Spodbujanje inovativnega okolja

Oblikovanje novih in prenova obstoječih izdelkov ter procesov je temeljna naloga posameznih strokovnih področij v skupini Hisense Europe. Spodbujanje inovativnosti vseh zaposlenih ima tako za nas poseben pomen. Zato smo vzpostavili sistem Iskrice, s katerim zajemamo, obravnavamo in nagrajujemo inovativne predloge zaposlenih v zvezi z izdelki, postopki dela in delovnimi razmerami. Sistem se je dobro uveljavil in pritegnil veliko zaposlenih. Pri tem materialno nagrajevanje večinoma ni glavni motiv, pomembnejše je priznanje delovnega okolja, sodelavcev in zavest posameznika, da je z lastno inovativnostjo, znanjem in izkušnjami rešil problem ter tako pripomogel k boljšim rezultatom družbe.

Zdravje in varnost

Z uvajanjem novih varnostnih konceptov uspešno zmanjšujemo tveganja na delovnih mestih. Naše aktivnosti so usmerjene v preventivo in spodbujanje zdravega načina življenja. Z ergonomskim urejanjem delovnih mest smo izboljšali delovno okolje v proizvodnji. Poskrbeli smo tudi za preventivne zdravstvene programe in za izobraževanja o varnem in zdravem delu, požarni varnosti ter ustreznem ravnanju z okoljem. Gorenje je prejemnik mednarodnega certifikata ISO 45001 za sistem varnega in zdravega dela.

Organizirana rekreativna dejavnost je zelo pomembna za ozaveščanje zaposlenih o zdravem načinu življenja. V Gorenju jo organiziramo v Društvu za športno rekreacijo Gorenje, pri čemer se v aktivnosti lahko vključijo tudi družinski člani zaposlenih.

Komuniciranje in kultura

Namen komuniciranja in negovanja odnosov z zaposlenimi je seznanjanje zaposlenih s poslanstvom, vizijo, vrednotami in strategijo družbe, zagotavljanje skrbno načrtovanega razvoja zaposlenih skladno z njihovimi sposobnostmi, zagotavljanje dobrih delovnih razmer, spodbujanje ustvarjalnosti sodelavcev, razvijanje dinamičnega in na spremembe v okolju odzivnega menedžmenta, spodbujanje timskega dela in podjetništva zaposlenih, seznanjanje zaposlenih z našimi izdelki in storitvami. S temi cilji izdajamo tedenski bilten info.g, ki je namenjen interni javnosti velikega, razvejanega, v strukturi zaposlenih in dejavnosti družbe heterogenega sistema. Mesečno izdajamo tudi revijo GIB, ki prinaša informacije o strokovnih dosežkih sodelavcev in poglobljene članke sodelavcev.

V sklopu negovanja korporativne kulture deluje Društvo za kulturo Gorenje, ki je nosilec širjenja vrednot in trendov v bivanjski kulturi v najširšem smislu ter seveda organizator likovnih razstav, raznih ljubiteljskih ustvarjalnih dejavnosti ter kulturnih prireditev v podjetju in obiskov vrhunskih kulturnih dogodkov po Sloveniji in drugod v Evropi.

Vpetost v mednarodno okolje

Ker smo veliko mednarodno podjetje, imajo zaposleni možnost razvijati svojo kariero tudi v naših poslovnih enotah v tujini.