Politika preprečevanja podkupovanja in korupcije

Dokument se nanaša na krovno družbo Gorenje, d. o. o., in odvisne družbe, ki skupaj s krovno družbo sestavljajo Skupino Gorenje (v nadaljevanju Gorenje ali Skupina).

Uvod

Poslujemo pošteno in etično ter v skladu z veljavno zakonodajo. Pri podkupovanju in korupciji uporabljamo pristop ničelne tolerance. Zavezani smo k profesionalnemu in poštenemu delovanju pri vseh naših poslovnih odnosih, ne glede na to, kdo je naš poslovni partner.

Pravne ali fizične osebe, ki delujejo v imenu Gorenja ali ki sodelujejo z njim, ne smejo biti ali delovati koruptivno. Če je nespoštovanje te politike kaznivo dejanje, se lahko zaposleni ali poslovni partner sooči s kazenskim pregonom.

Naša politika preprečevanja podkupovanja in korupcije je dostopna vsem zaposlenim in poslovnim partnerjem. Izvajanje  politike redno spremljamo in spodbujamo. Politika preprečevanja podkupovanja in korupcije je javno objavljena in dostopna na spletni strani Skupine. Ta politika ni sestavni del nobenih pogodb in jo lahko kadarkoli spremenimo oziroma dopolnimo.

Področje uporabe

Ta politika velja za vse osebe, ki so v kakršnemkoli poslovnem odnosu z Gorenjem, za vse osebe, ki delajo za nas in v našem imenu, vključno z vsemi zaposlenimi na vseh ravneh (za poln ali krajši delovni čas), direktorji, skrbniki, uradniki, agencijskimi delavci, pripravniki, agenti, izvajalci, zunanjimi svetovalci, predstavniki tretjih oseb, poslovnimi partnerji in drugimi osebami, povezanimi z našim podjetjem, ne glede na njihovo lokacijo, naravo njihove dejavnosti ali kraj opravljanja dejavnosti.

Definicije

Podkupnina pomeni finančno ali drugo spodbudo ali nagrado, ki je nezakonita, neetična ali predstavlja kršitev zaupanja na kakršenkoli neprimeren način. Podkupnine imajo lahko različne oblike, na primer: denar (ali ekvivalent denarja, kot so delnice, kriptovaluta), nerazumna darila, zabava ali gostoljubnost v razširjeni obliki, posojila, honorarji, popusti ali provizije (na primer za prodajne ali tržne agente), storitve, oddaje naročila ali katerekoli druge prednosti ali koristi, ki so namenjene vplivanju na odločitev ali ukrep.

Podkupovanje vključuje dajanje, ponujanje, obljubljanje, iskanje ali sprejemanje podkupnine z namenom spodbude ali neustrezno nagrajevanje izvajanja dejavnosti, odgovornosti in dolžnosti.

Korupcija pomeni vsako obliko zlorabe pooblastil ali položaja za poslovno in/ali osebno korist in lahko vključuje, vendar ni omejena na podkupnino. Predstavlja vsako kršitev dolžnega ravnanja odgovornih oseb, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega.

Splošna prepoved

Vse oblike podkupovanja in/ali korupcije so strogo prepovedane in jih Gorenje ne dopušča. Ne le dajanje ali prejemanje podkupnine,   temveč tudi kakršnakoli s tem povezana dejavnost, kot je obljuba ali dogovor o dajanju ali prejemanju podkupnine, šteje za dejanje korupcije.

Darila in gostoljubje

Ta politika ne prepoveduje dajanja ali prejemanja razumnih in ustreznih gostoljubnih dejanj ali daril za zakonite namene, kot so zavezujoči odnosi, upravljanje podobe ali ugleda podjetja ali trženje izdelkov ali storitev podjetja.

Darila in gostoljubje morajo biti splošnega pomena, razumni, dani ali sprejeti v običajnem poteku poslovanja in morajo biti v skladu z lokalnimi zakoni. Vsa darila so dana v imenu Gorenja, ne v imenu posameznika. Dajanju in prejemanju daril ali izvajanju gostoljubnih dejanj se je treba izogibati, ko potekajo zaključne faze pogajanj ter v fazi sklenitve pogodbe ali v temu podobnih dejavnostih.

Darila morajo biti primerne vrednosti in vrste, odvisno od okoliščin in upoštevajoč  vzrok za obdarovanje. Darilo ne sme nikoli vključevati denarja ali denarnega ekvivalenta, prav tako se ne sme dati ali odvzeti denarja ali denarnega ekvivalenta niti v tajnosti.

Promocijska darila nizke vrednosti, kot je npr. tiskan material določene blagovne znamke, lahko dajo ali sprejmejo obstoječe ali potencialne stranke, dobavitelji in poslovni partnerji.

Kadar lokalni zakoni, predpisi ali standardi zahtevajo strožje postopke ali kontrole, se jih upošteva.

Vodenje evidenc

Z namenom transparentnosti, Skupina vodi evidence prejetih ali/in danih dejanjih gostoljubnosti in darilih. Evidence se razkrijejo lastnikom, regulatorjem in drugim deležnikov, v primeru podane zahteve.

Poročanje o kršitvah, zadevah ali iskanju dodatnih informacij

Če zaposlenemu kdorkoli ponudi podkupnino ali ga prosi za podkupnino ali če se pojavi sum o podkupovanju, korupciji ali kršitvi  te politike, je zaposleni dolžan o tem obvestiti svojega vodjo za skladnost.

V primeru negotovosti ali nekatera dejanja lahko predstavljajo dejanja podkupovanja ali korupcije, odgovor poda vodja službe za skladnost.

Kontaktna oseba vodje službe za skladnost:

Vodja službe za skladnost

Gorenje, d. o. o., Partizanska cesta 12

3320 Velenje, Slovenija

cco@gorenje.com