Arhiv novic

Četrtek, 24. april 2008, Velenje

Gorenje v 1. četrtletju kar za petino povečalo profitabilnost

Nadzorni svet je na svoji 18. seji sprejel revidirano Letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in konsolidirano letno poročilo Skupine Gorenje za leto 2007 ter potrdil predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2007.

Obvestilo o 18. seji nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d.

Poslovanje je ocenil kot uspešno, saj je bil ponovno dosežen rekordni obseg prihodkov in čistega poslovnega izida Skupine Gorenje. Nadzorni svet je sprejel Poročilo o preveritvi letnega poročila, ki ga bo posredoval skupščini delničarjev. Na današnji redni seji se je nadzorni svet seznanil tudi z oceno rezultatov poslovanja Skupine Gorenje v prvem četrtletju 2008.

Skupina Gorenje povečala primerljivo prodajo za 7,5 odstotkov

Prihodki od prodaje v prvem četrtletju letos so znašali 303,7 milijonov evrov in so 3 % nižji kot  v enakem obdobju preteklega leta, kar pa ni povsem primerljivo, saj so prihodki v obravnavanem obdobju lani zajeli tudi prihodke od odprodaje odvisne družbe APC GmbH iz Avstrije. Brez upoštevanja teh prihodkov je rast v prvih treh mesecih letos zelo dobra, saj dosega kar 7,5-odstotno primerljivo rast glede na prvo tromesečje 2007.

Skupina Gorenje povečala čisti poslovni izid za 21,5 odstotkov

Skupina Gorenje je v prvem četrtletju leta 2008 dosegla 5,35 milijona evrov čistega poslovnega izida, kar je za 21,5 % več kot v primerljivem obdobju lanskega leta.

Na izboljšanje dobičkonosnosti je najbolj vplivala izboljšana prodajna struktura izdelkov v diviziji gospodinjskih aparatov ter rast produktivnosti dela in učinkovito obvladovanje stroškov blaga, materiala in storitev. To je izboljšalo maržo poslovnega izida iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA marža), ki je skoraj za eno odstotno točko višja od načrtovane marže. 
Prodaja izdelkov za dom Gorenje je na evropskih trgih v prvih treh mesecih zmerno rasla,  najhitreje na področju Vzhodne Evrope, kjer še vedno izstopata Rusija in Ukrajina, sledijo pa Češka, Slovaška, Srbija in Slovenija.   

Poslovni rezultati Skupine Gorenje in družbe Gorenje, d.d., Velenje v prvem četrtletju bodo predvidoma objavljeni 27.5.2008.

Uprava Gorenja, d.d.

Poročila so objavljena v elektronskem sistemu obveščanja SEOnet.