Arhiv novic

Sreda, 7. maj 2008, Velenje

Sklic 12. skupščine delničarjev Gorenja, d.d.

Uprava in Nadzorni svet Gorenja, d.d., sklicujeta 12. skupščino delničarjev Gorenja, d.d., ki bo v sredo, 11. junija 2008 ob 12. uri, v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1.

Gradiva

Poročilo nadzornega sveta skupščini delničarjev, revidirano Letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2007, predlogi sklepov z obrazložitvami oziroma gradiva za skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure, objavljena pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet in na spletnih straneh www.gorenje.com.

Pogoji udeležbe

Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so na dan 9.6.2008 vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 9.6.2008.