Arhiv novic

Torek, 27. maj 2008, Velenje

Poslovanje Gorenja v prvih treh mesecih leta 2008 uspešno in v skladu z načrtom

Poslovanje Gorenja v prvih treh mesecih leta 2008 uspešno in v skladu z načrtom; visoka, 21,5 % rast čistega poslovnega izida.  Poslovanje obravnaval tudi nadzorni svet na svoji 19. seji 27. maj 2008.

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, SI-3503 Velenje
Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106. člen, 126. člen (vmesno poročilo poslovodstva)

Skupina Gorenje:

 • Družbe v Skupini Gorenje so dosegle 303.700 TEUR konsolidiranih prihodkov kar predstavlja za 3,1% nižjo vrednost kot v enakem obdobju preteklega leta ali 23,4 odstotni delež načrtovanih za leto 2008. Prihodki od prodaje v obdobju januar – marec leta 2008 niso popolnoma primerljivi z doseženimi v enakem obdobju preteklega leta zaradi odprodaje družbe Austrian Power Vertriebs GmbH, Avstrija v mesecu avgustu preteklega leta. Z upoštevanjem primerljivih podatkov so doseženi prihodki od prodaje višji za 21.178 TEUR ali 7,5%.
 • Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo, ki predstavlja grobo mero v obdobju ustvarjenih denarnih tokov iz poslovanja, znaša 24.904 TEUR, kar je za 4,3% več kot v enakem obdobju leta 2007 in predstavlja 25,4 % načrtovanega za leto 2008.
 • Poslovni izid iz poslovanja je bil dosežen v višini 10.745 TEUR, kar predstavlja 1% rast in dosega 25,3% načrtovanega za leto 2008.
 •  Celotni poslovni izid,  dosežen v višini 6.788 TEUR, je za 9,7% višji od celotnega poslovnega izida primerljivega obdobja in dosega 21,5% načrtovanega za leto 2008.
 • Konsolidirani čisti poslovni izid v višini 5.353 TEUR presega vrednost primerljivega obdobja lani za 21,5 % in dosega 20,2 % načrtovanega za leto 2008. V čistem poslovnem izidu je vključen delež čistega poslovnega izida manjšinskih lastnikov v višini 560 TEUR.

Gorenje, d.d.:

 • Prihodki od prodaje v višini 196.220 TEUR so za 4,6 % (9.525 TEUR) nižji kot v enakem obdobju lanskega leta in dosegajo 22,6 % delež načrtovanih za leto 2008. V strukturi celotne prodaje dosega prodaja velikih gospodinjskih aparatov 136.907 TEUR ali 69,8 % delež; v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta je nižja za 5,8 %.
 • Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo znaša  15.949 TEUR, kar je za 10,1 % več kot v enakem obdobju leta 2007 in predstavlja 27,2 % letnega načrta.
 • Poslovni izid iz poslovanja v višini 6.642 TEUR je v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta višji za 13,6 % in dosega 29,0 % načrtovanega za leto 2008.
 • Celotni poslovni izid,  torej poslovni izid pred davki, je v opazovanem obdobju znašal 4.820 TEUR in je glede na primerjalno obdobje leta 2007 višji za 21,7 % in dosega 28,9 % načrtovanega za leto 2008.
 • Čisti poslovni izid obračunskega obdobja znaša 4.370 TEUR in je 22 odstotkov višji od  čistega poslovnega izida enakega obdobja lanskega leta; načrtovani letni čisti poslovni izid dosega v višini 29,8 odstotkov.

Na izboljšanje dobičkonosnosti je najbolj vplivala:

 • izboljšana prodajna struktura izdelkov v diviziji gospodinjskih aparatov,
 • rast produktivnosti dela,
 • učinkovito obvladovanje stroškov blaga, materiala in storitev, kar je izboljšalo maržo poslovnega izida iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA marža 8,2%), za skoraj eno odstotno točko od načrtovane marže (7,5%),
 • hitrejša rast prodaje izdelkov za dom Gorenje na področju Vzhodne Evrope,
 • po rasti prodaje izstopata Rusija in Ukrajina, sledijo pa Češka, Slovaška, Srbija in Slovenija.

Nerevidirano poročilo o poslovanju družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za obdobje januar – marec 2008 je na razpolago v pripetem dokumentu.

Uprava družbe Gorenje, d.d.