Arhiv novic

Sreda, 5. november 2008, Velenje

Gorenje v prvih devetih mesecih uspešno

Nadzorni svet Gorenja se je na današnji, 21. seji seznanil s poslovanjem Skupine Gorenje v prvih devet mesecih leta 2008 in ga glede na načrtovane cilje in primerjalno obdobje lani ocenil kot dobro. Kljub težkim okoliščinam, ki so v tretjem četrtletju že napovedovale ohlajanje gospodarstva in recesijo, so v Skupini Gorenje nadaljevali z uspešnim poslovanjem.

V obdobju januar – september 2008 so ustvarili 992 milijonov evrov konsolidiranih prihodkov od prodaje, kar je skoraj 4 in pol odstotke več kot v enakem obdobju preteklega leta. V pripravo konsolidiranih izkazov je od 1. julija 2008 vključena prevzeta družba ATAG Europe B.V., katere prihodki so v obdobju julij – september letos znašali 34 milijonov evrov.

EBITDA, poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo, v višini dobrih 69 milijonov evrov je za slabih 12 odstotkov višji od doseženega v primerljivem obdobju lanskega leta. Na rast EBITDA je ugodno vplivala nižja rast stroškov blaga, materiala in storitev, kar je predvsem posledica prestrukturiranja prodajnega asortimana, osvajanja cenejših komponent ter časovno ugodnega zakupa surovin. Manj ugodno je na gibanje EBITDA vplivala nenačrtovana rast stroškov dela, katerih delež v kosmatem donosu iz poslovanja se je povečal zaradi dosežene višje dinamike rasti od rasti obsega poslovanja.

EBIT, poslovni izid iz poslovanja, je bil dosežen v višini dobrih 26 milijonov evrov, kar pomeni 15,7 odstotka več kot v devetih mesecih preteklega leta. Višja stopnja dinamike rasti EBIT v primerjavi z rastjo EBITDA je posledica hitrejše dinamike rasti prihodkov v diviziji trgovine in storitev, ki vežejo manj osnovnih sredstev in posledično povzročajo nižje stroške amortizacije.

Celotni poslovni izid pred davki je znašal 20,2 milijona evrov, kar je za 11,7 odstotka več kot v primerjalnem obdobju lanskega leta. Nekoliko počasnejša rast celotnega poslovnega izida od rasti poslovnega izida iz poslovanja je posledica nekoliko manj ugodnega rezultata finančnih gibanj.

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja v višini 15,4 milijona evrov je 14 odstotkov višji od doseženega v obdobju januar – september 2007.

Doseženi rezultate poslovanja v devetih mesecih letošnjega leta potrjujejo, da so v Skupini Gorenje kljub zahtevnim pogojem poslovali uspešno tako glede na preteklo primerjalno obdobje kakor tudi glede na načrtovane cilje v letu 2008.

Svetovna finančna kriza in recesija pa sta oplazili tudi Gorenje, zato si uprava intenzivno prizadeva, da bi njune učinke čim bolj omilila. Premišljeno razpršena prodajna mreža Gorenja, ki sega v preko 70 držav, zagotavlja manj tveganj, saj je situacija na trgih še vedno zelo različna. V Zahodni Evropi večinoma pada celotni trg gospodinjskih aparatov, Gorenje pa relativno gledano proda podoben obseg kot v primerjalnem preteklem obdobju, kar pomeni, da v primerjavi s konkurenco celo povečuje tržne deleže. Na podlagi ocene razmer in projekcij se je uprava odločila, da Skupina Gorenje načrtov do konca leta ne spreminja niti z vidika prihodkov kot tudi ne z vidika čistega poslovnega izida. Člani vodstva in vsi zaposleni nadaljujejo z ukrepi za doseganje zastavljenega načrta in zagotavljajo čim boljšo in hitrejšo prilagodljivost vseh poslovnih procesov razmeram na trgu. Gre za smernice, ki jih v dogovoru s svetom delavcev in sindikatom v Gorenju zasledujejo že ves čas in so ustaljena praksa, vendar jih bodo glede na zaostrene gospodarske razmere izvajali še bolj intenzivno.

Poleg osnove dejavnosti se Gorenje strateško domišljeno in nadzorovano usmerja tudi v druge dejavnosti, med katerimi se letos še posebej spodbudno razvijata ekologija in energetika, ki uspešno presegata težavno poslovanje divizije izdelkov za dom.

Skupina Gorenje svoje finančne in ostale obveznosti poravnava v dogovorjenih rokih, sprejeli pa so več internih ukrepov v smislu optimizacije procesov, neto obratnega kapitala ter zmanjšanja poslovno manj potrebnih stroškov z namenom, da se (kratkoročno) zmanjša odvisnost Gorenja od bančnega in finančnega sektorja. Skupina Gorenje poslovno sodeluje z več kot 20 različnimi bančnimi skupinami doma in po svetu, kar pomeni, da je njen kreditni portfelj precej razpršen. V zadnjem času so kontakte še okrepili in navezali nove, da bi si zagotovili reinvestiranje kreditov tudi v prihodnje.

Uprava tako pospešeno deluje v smeri, da bi bili tudi letos cilji v ključnih kategorijah v Skupini Gorenje doseženi. Člani uprave skupaj s sodelavci nadaljujejo z intenzivnim izvajanjem ukrepov za doseganje zastavljenega načrta, hkrati pa pripravljajo različne alternativne plane za prihodnost.