Arhiv novic

Petek, 28. november 2008, Velenje

Gorenje, d.d., pridobilo lastne delnice

Na podlagi Priporočil javnim delniškim družbam za obveščanje, družba Gorenje, d.d., informativno obveščamo javnost, da je družba Gorenje, d.d., v obdobju od 21. novembra 2008  do 27. novembra 2008 pridobila 4.800 lastnih delnic izdajatelja Gorenje, d.d., s čemer se je delež lastnih delnic povečal od  0,8304 % na 0,8647 % vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d.d., oziroma od 116.511 na 121.311 delnic GRVG. Družba je pridobila delnice s posli na organiziranem trgu kapitala.

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3503 Velenje

Izdajatelj Gorenje, d.d., je transakcije opravil na podlagi 8. alineje 1. odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 in sklepa 12. skupščine družbe Gorenje, d.d., z dne 11. junija  2008, katerega vsebina je bila istega dne objavljena na SEO-net in spletnih straneh družbe (Pooblastilo upravi družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic).

Skladno s skupščinskim sklepom ima uprava družbe Pooblastilo za pridobitve lastnih delnic do skupaj 1.403.000 delnic družbe, kar predstavlja 10 odstotkov osnovnega kapitala družbe in vključuje lastne delnice, ki jih družba že ima v lasti na dan izdaje tega pooblastila. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 18 mesecev od dneva izdaje.

O morebitnih novih pridobitvah bo družba Gorenje, d.d., javnost obveščala tedensko.

Uprava družbe Gorenje, d.d.