Arhiv novic

Četrtek, 26. februar 2009, Velenje

Gorenje je gospodarski krizi v letu 2008 kljubovalo bolje od konkurentov

Nadzorni svet Gorenja je na seji dne 26. februarja 2009 obravnaval nerevidirane konsolidirane rezultate Skupine Gorenje za leto 2008. Seznanil se je tudi z učinki aktivnosti, ki jih v Gorenju izvajajo za obvladovanje poslovanja v prvem četrtletju letos. Glede na rezultate, ki jih je družba ustvarila v izjemnih razmerah leta 2008, ki ga je v zadnjem četrtletju zaznamovala kriza, je nadzorni svet ocenil, da je bilo za Skupino Gorenje leto 2008 uspešno.

2009 je leto boja za pozitivni denarni tok

Konsolidirani prihodki od prodaje v višini 1,330 milijarde evrov so presegli načrt, saj je Skupina Gorenje, kljub težkim okoliščinam poslovanja, dosegla rast obsega poslovnih aktivnosti. Nanjo je vplivala julija prevzeta družba Atag (njen obseg prodaje je od meseca prevzema dalje znašal 72,7 milijona evrov), predvsem pa je posledica rasti divizije ekologije, energetike in storitev, medtem ko je obseg poslovanja v diviziji aparatov za dom in notranje opreme pod ravnijo leta 2007.

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) in pred amortizacijo (EBITDA), izračunan kot poslovni izid iz poslovanja, povečan za stroške amortizacije, je v primerjavi z letom 2007 porasel za 1,2 %. Na rast poslovnega izida iz poslovanja je ugodno vplivala nižja rast stroškov blaga, materiala in storitev od rasti obsega poslovnih aktivnosti, kar je predvsem posledica prestrukturiranja prodajnega asortimana, nadomestitve dražjih komponent s cenejšimi iz drugih surovinskih trgov ter časovno ugodnih zakupov surovin. Močnejši negativni vpliv imajo stroški dela (usklajevanje z delovnopravno zakonodajo) in strošek amortizacije. Sicer je imela zelo ugoden vpliv na poslovni izid iz poslovanja Skupine Gorenje prevzeta družba Atag.

Čisti poslovni izid v višini 10,2 milijona evrov je v primerjavi z letom 2007 nižji za 57 odstotkov. Pomemben del odstopanja je posledica vplivov globalne finančne in ekonomske krize v zadnjih dveh mesecih leta 2008, ki je predvsem pri nekaterih družbah, delujočih na področju zahodne in jugovzhodne Evrope, povzročila pomembno slabitev poslovnoizidne uspešnosti poslovanja. Na nižjo raven poslovnoizidne uspešnosti so pomembno vplivale tudi slabitve finančnih naložb in negativne tečajne razlike.

Pregled poslovanja proizvajalcev velikih gospodinjskih aparatov kaže, da so se le redki uspešno soočili z zaostrenimi pogoji poslovanja konec leta 2008, ki so prizadeli celotno panogo in so se kazali predvsem v obliki zmanjšanega povpraševanja po izdelkih. Vsa podjetja so se na zmanjšano povpraševanje odzvala z varčevalnimi ukrepi, s katerimi so zniževala stroške poslovanja. Zaradi delovne intenzivnosti panoge je bilo v ospredju zniževanje števila zaposlenih, v Gorenju pa so pred tem veliko pozornosti namenili stroškom materiala in storitev.

Gorenje je na krizo reagiralo hitro in odločno, a z občutkom za interese vseh deležnikov, kar je dolgoletna tradicija podjetja. V Gorenju aktivno sprejemajo ukrepe, ki zagotavljajo nižje stroške poslovanja, da bi podjetju omogočali normalno poslovanje v aktualnih razmerah.

Vendar pa so se napovedi za Gorenjeve ključne trge postopoma slabšale. Trenutna poročila kažejo na recesijo na praktično vseh ključnih trgih, kar nujno pomeni tudi visok upad povpraševanja po izdelkih Gorenja, ki sodijo med trajne dobrine. Zaradi tega so v Gorenju sprejeli še odločnejše ukrepe, s katerimi prilagajajo poslovanje zmanjšani prodaji.

Predvsem intenzivno iščejo možnosti za povečanje povpraševanja in zmanjšujejo stroške materiala, vseh vrst storitev in dela. Ukrepi bodo zmanjšali fiksne stroške podjetja ter na ta način prispevali k večji fleksibilnosti v času finančne krize. Takšni ukrepi so nujni za kratkoročno preživetje Gorenja ter ohranitev kar največjega števila delovnih mest v času finančne krize ter bodo omogočali čim hitrejšo vrnitev k zdravi razvojni usmeritvi podjetja po koncu krize.

Med ukrepe sodi tudi izboljšanje poslovnih procesov. Tu gre za organizacijske spremembe z namenom večje preglednosti poslovanja, hitrejšega ukrepanja in boljšega upravljanja vseh poslovnih aktivnosti, ki je osredotočeno na posamezne strateške segmente poslovanja na vseh nivojih, tudi v upravi. Tako je nadzorni svet na predlog uprave sprejel sklep, s katerim na novo določa delovna področja nekaterih članov uprave, in sicer:

Franjo Bobinac – predsednik uprave je hkrati odgovoren za divizijo Ekologija, energetika in storitve
Branko Apat – član uprave odgovoren za divizijo Aparatov za dom
Franc Košec – član uprave soodgovoren za divizijo Aparatov za dom in za področje strojegradnje in orodjarstva
Uroš Marolt – član uprave odgovoren za divizijo Notranja oprema

Področja dela članov uprave Mirjane Dimc Perko in Draga Bahuna ostanejo nespremenjena.

Sočasno pa je nadzorni svet na predlog Philipa Alexandra Sluiterja potrdil njegov odpoklic z mesta člana uprave. Sluiter se bo odslej popolnoma osredotočil na aktivnosti družbe Atag Europe b.v. na Nizozemskem. 

Kljub sedanjim težavam v Gorenju še naprej verjamejo v dolgoročno strategijo podjetja, ki v ospredje postavlja izdelke z višjo dodano vrednostjo in so optimistični, da bodo po koncu krize svoj tržni položaj pomembno okrepili, saj bodo zahtevne razmere igralce v panogi gospodinjskih aparatov bistveno premešale.

Predsednik uprave Gorenja, Franjo Bobinac, je ob objavi rezultatov izjavil: »Ocenjujem, da gre za največjo krizo, s katero se je podjetje srečalo v novejši zgodovini, ki presega celo tisto, ki jo je Gorenje doživelo ob osamosvojitvi Slovenije. Negativne učinke krize poskušamo nevtralizirati z ukrepanjem na vseh področjih poslovanja, zmanjševanjem vseh vrst stroškov in iskanjem novih poslovnih priložnosti, osredotočeni pa smo na zagotavljanje pozitivnega denarnega toka. Rezultati za leto 2008 kažejo, da nam to bolje uspeva kot konkurentom, zato smo kljub vsemu odločeni, da iz krize izidemo še močnejši. Vsekakor pa bo leto 2009 za vse proizvajalce bele tehnike še zelo težko leto s fokusom na ustvarjanju pozitivnega denarnega toka.«