Arhiv novic

Sreda, 6. maj 2009, Velenje

Sklic 13. skupščine delničarjev Gorenje, d.d.

Uprava družbe sklicuje 13. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v četrtek, 18. junija 2009 ob 12.00 uri, v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1.

Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure, objavljena pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet in na spletnih straneh, gorenje.com.

Udeležba na skupščini
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so na dan 15.6.2009 vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 15.6.2009.

Sklic 13. skupščine delničarjev Gorenje, d.d., ter predlogi sklepov z obrazložitvami, so v pripetih dokumentih!