Arhiv novic

Torek, 26. januar 2010, Velenje

Gorenje načrtuje ambiciozno rast in dobičkonosnost

Gorenje, eden najprodornejših evropskih proizvajalcev gospodinjskih aparatov, je predstavilo strateški načrt skupine za obdobje 2010 do 2013, ki z učinkovitim obvladovanjem poslovnih procesov postavlja trdne temelje za prihodnost. Osnovna dejavnost Gorenja ostaja ustvarjanje izvirnih, tehnično dovršenih, vrhunsko oblikovanih, uporabnikom in okolju prijaznih izdelkov za dom. Pod vplivom globalnih trendov in izzivov pa bodo krepili področja ekologije, energetike in storitev ter razvijali hitro rastoča področja z nadpovprečnimi donosi.

S skoraj polstoletno tradicijo poslovanja izven matične domovine je Gorenje najbolj mednarodno slovensko podjetje, ki več kot 95 % prometa ustvari na tujih trgih. Kot druga podjetja v panogi gospodinjskih aparatov je tudi Gorenje v tem trenutku v občutljivem položaju, a je uprava družbe na podlagi trenutnih razmer, trendov in potencialov zastavila ambiciozen Strateški načrt Skupine Gorenje za obdobje 2010 – 2013.

Gorenje danes proda pod lastno blagovno znamko, katere vrednost neodvisni dunajski inštitut European Brand Institute ocenjuje na 458 milijonov evrov, 85 % izdelkov. To je zaradi usmerjenosti v končnega potrošnika, kjer sta ugled in moč blagovne znamke ključna, zelo pomembno za uspešno poslovanje. Zato bodo v Gorenju še naprej vlagali v razvoj tehnološko inovativnih, vrhunsko oblikovanih in energetsko učinkovitih izdelkov, obseg naložb pa bo sicer nekoliko nižji od višine amortizacije, pri čemer bo prosti denarni tok v večji meri namenjen razdolžitvi.

Gorenje bo še naprej sledilo viziji postati najbolj izviren, v trajnostni razvoj in oblikovanje usmerjen ustvarjalec izdelkov za dom s prilagajanjem potrebam potrošnikov. V prihodnjem kratkoročnem obdobju želi ustvariti poslovni izid iz poslovanja (EBIT) najmanj na ravni 5 - 6 % marže, povečati dodano vrednost na zaposlenega na najmanj 40 tisoč evrov ter doseči osnovne finančne kazalnike povprečja konkurenčnih družb.

Prihodki od prodaje bodo v letu 2013 porasli na skoraj 1,5 milijarde evrov, kar je 20 % več kot letos in skoraj 30 % več kot lani.

Cilje bodo dosegli s pospeševanjem prodaje izdelkov in storitev v visokih cenovnih razredih in z visokimi maržami v osnovni dejavnosti (aparati za dom in notranja oprema) preko sistemskega pristopa k blagovni znamki, inovacijam in oblikovanju, z doseganjem procesne odličnosti in s tem stroškovne učinkovitosti na vseh področjih delovanja, s pospeševanjem aktivnosti v okoljih z nižjimi stroški, povečanjem produktne ekonomije obsega ob zniževanju njene kompleksnosti, z intenzivno širitvijo na poslovna področja z višjo donosnostjo ter usmeritvijo prodaje na trge z vsaj dvakratno stopnjo rasti povprečja svetovnega bruto domačega proizvoda.

Uprava poudarja, da mora financiranje izvajanja strategije do leta 2013 v pretežni meri izhajati iz povečevanja sposobnosti samofinanciranja, torej iz povečevanja operativne odličnosti. To bodo dosegli z učinkovitim obvladovanje stroškov blaga, materiala in storitev, povečevanjem učinkovitosti (produktivnosti) stroškov dela, zviševanjem povprečnih prodajnih cen ob vsaj ohranjenih vrednostih tržnih deležev in iz aktivnosti optimiranja premoženjskega, finančnega in poslovnega portfelja družb Skupine Gorenje.

Franjo Bobinac, predsednik uprave Gorenja: »Kljub rahlemu optimizmu ob stabiliziranju razmer na trgih ostajamo trdno na tleh in pripravljeni na spremembe. Zastavili smo smernice, ki bodo zagotavljale dolgoročno stabilnost delovanja in razvoja Skupine Gorenje in prepričan sem, da bomo znali z doslednostjo, odgovornostjo in odličnostjo v izvedbenem delu načrta s skupnimi močmi doseči zastavljene cilje, povečevati zadovoljstvo potrošnikov ter na družbeno odgovoren način izpolnjevati pričakovanja lastnikov, zaposlenih in drugih deležnikov.«

Izhodišče za načrt je letošnje leto, saj leto 2009 zaradi netipičnega delovanja v kriznih okoliščinah za to ni primerno. Strateški načrt ne vsebuje učinkov dezinvestiranja stvarnega in finančnega premoženja, prevzemov, prenosov (delov) poslovnih aktivnosti iz krovne družbe na cenejše lokacije (LCC) in dokapitalizacije krovne družbe.

V načrtu torej niso zajeti morebitni učinki dokapitalizacije, ki jo družba načrtuje že v prvi polovici leta 2010, sredstva pridobljena z dokapitalizacijo pa bodo usmerjena v aktivnosti prevzemov, prestrukturiranja obstoječih dejavnosti ter novim dejavnostim oziroma rasti obstoječih znotraj divizije aparatov za dom in divizije ekologije, energetike in storitev, pri katerih so pričakovane višje stopnje donosa.