Arhiv novic

Četrtek, 25. februar 2010

Skupaj uresničujemo cilje čiste prihodnosti

Skupaj uresničujemo cilje čiste prihodnosti

Gorenje odslej v okviru programa Solar ponuja investitorjem celostno ponudbo izvedbe sončne elektrarne na ključ ter fotonapetostne module in druge solarne komponente priznanih proizvajalcev. Program Solar je bil razvit znotraj Divizije ekologije, energetike in storitev, ki v zadnjih letih pomembno pridobiva na veljavi. Program Solar pomeni logično nadaljevanje aktivnosti Gorenja ne področju energetike in ekologije, hkrati pa predstavlja novi odgovor Gorenja na svetovni megatrend aktivne usmerjenosti v ekološko naravnane proizvode in poslovanje, za kar si v Gorenju prizadevajo na vseh področjih svojega delovanja.

Program Solar, ki uspešno povezuje znanje in izkušnje iz posameznih dejavnosti Gorenja, naj bi se v skladu s pričakovanim razvojem panoge razvijal izredno hitro in se v nekaj letih razvil v vodilnega ponudnika sončnih elektrarn na Balkanu.

Sonce in elektrika

Načeloma lahko postane lastnik sončne elektrarne vsak, ki ima za to primerno zemljišče ali streho. Po preučitvi naravnih danosti lokacije in tehničnih lastnosti objekta strokovne ekipe Gorenja Solar pripravijo idejno zasnovo, ki opredeljuje način postavitve elektrarne, vršno moč in predvideni letni donos. Investitorju lahko pomagajo do ugodnega financiranja, pridobitve vseh ustreznih dovoljenj in soglasij, pri pripravi projektne dokumentacije ter prevzamejo celotno izvedbo del na terenu.

»Prav tako uredimo vse potrebno za priklop elektrarne na omrežje in pripravimo osnove za odkup proizvedene električne energije. Le-ta se lahko proda državni družbi Borzen, d.o.o., nudimo pa tudi možnost odkupa po konkurenčnih cenah našemu partnerskemu elektrodistribucijskemu podjetju. Seveda nudimo svojim strankam tudi nadzor nad delovanjem elektrarn ter garancijska in vzdrževalna dela,« razlaga direktor programa Gorenje Solar Rok Lesjak, ki v naslednjih letih napoveduje še intenzivnejšo rast sončnih elektrarn. Že v minulem desetletju je segment sončnih elektrarn beležil veliko rast, glede na interes za pripravo projektov pa je mogoče pričakovati, da se bo taka dinamika nadaljevala tudi v prihodnjih letih.

Možnosti realizacije sončne elektrarne

Postavitev elektrarne je zahteven projekt, pri katerem je pomembno upoštevati več dejavnikov, ki vplivajo na njeno optimalno delovanje. Ključnega pomena je usmerjenost in naklon modulov. Najboljše donose omogoča južna orientacija in ustrezen naklon modulov, zato je bistveno, da se izognemo senčenju posameznega ali več modulov (drevesa, sosednje stavbe, drogovi, …).

Ko je lokacija izbrana, je treba urediti vsa potrebna soglasja, dovoljenja in pogodbe. Za elektrarno, ki se sofinancira iz skladov, je treba pripraviti dokumentacijo za pridobitev sredstev. Če je elektrarna postavljena na tleh, potrebujemo tudi gradbeno dovoljenje. Sledi izvedba in montaža elementov. Najprej je treba pripraviti ustrezno podkonstrukcijo, namestiti sončne module, jih povezati z drugimi komponentami in - končno priklopiti na električno omrežje.

V času obratovanja so potrebna le še minimalna vzdrževalna dela. Module je treba občasno čistiti, da se prepreči senčenje s smetmi (odpadlo listje, ipd), glede na vse pogostejša poletna neurja pa velja dodati še, da so moduli odporni proti toči.

Danes je pri gradnji hiše, večstanovanjskega, poslovnega ali gospodarskega objekta poleg tradicionalnih meril funkcionalnosti, trdnosti in estetike vse pomembnejše vprašanje rabe energije. Zato je nujno, da se že v zgodnjih fazah načrtovanja preučijo vsi zunanji vplivi, razpoložljive tehnologije ter predvidi optimalno energetsko delovanje. Strokovnjaki Gorenja Solar vam bodo o vsem z veseljem svetovali.

Intenzivna rast sončnih elektrarn

Težko je z gotovostjo napovedati, kakšna bo rast uporabe sončne energije za pridobivanje elektrike v prihodnosti. Dejstvo pa je, da trenutne smernice rasti kažejo na to, da postaja ta energetski vir vse pomembnejši. Če je bila sončna elektrika še pred nedavnim bolj kot ne znanstvena fantastika ali butični izdelek za redke, ki so si jo lahko privoščili, postaja danes dosegljiv takorekoč vsakomur, ki ima za to primerno zemljišče oziroma objekt.

Slovenija mora v skladu z Novo direktivo EU o obnovljivih virih energije, ki je bila uradno objavljena v mesecu juniju 2009 in s tem stopila v veljavo, do leta 2020 zagotoviti 25-odstotni delež obnovljivih virov v končni rabi energije.

V okviru Slovenske tehnološke platforme za fotovoltaiko (www.pv-platforma.si) sta bila narejena dva scenarija razvoja za obdobje 2010 - 2020. Po nižjem scenariju, ki predvideva 38-odstotno letno rast, bi se inštalirane kapacitete sončnih elektrarn povečale s skupno 10 MW na skupno 470 MW v letu 2020. Sončne elektrarne bi ob taki skupni inštalirani moči dosegle proizvodnjo okoli 470 GWh, kar bi ob sedanji ravni letne porabe električne energije, okoli 12.000 GWh, pomenilo že 4-odstotni delež. Ob višji, 50-odstotni rasti bi dosegli skupno 890 MW in proizvodnjo okoli 890 GWh, kar pa bi predstavljalo že 7,4-odstotni delež. Težko je napovedati točne številke, z gotovostjo pa lahko trdimo, da leta 2020, kljub nekoliko povečani porabi električne energije, delež sončnih elektrarn ne bo več zanemarljiv.

Pomembne spodbude rasti sončnih elektrarn

Tehnologija je v zadnjem času tako napredovala, da so se sistemske rešitve za pridobivanje sončne elektrike bistveno pocenile. V zadnjih letih je njihova cena padla približno za tretjino in s tem so ekonomsko že opravičljive. Izkoristki so vse večji, uporabna doba modulov pa se daljša. Poleg tega je energetski vir stalen - število sončnih dni v letu se namreč celo povečuje.

Pomembna spodbuda za sončno elektriko je odkupna cena, ki je zagotovljena za dobo petnajstih let od postavitve sončne elektrarne. S tem se tveganje investitorja zmanjša, saj lahko povračilo naložbe natančno predvidi. Poleg tega so določena sredstva na voljo tudi iz evropskih skladov.

Uporaba sončne energije za pridobivanje elektrike je postaja nuja

Naš planet se sooča z vse večjim onesnaženjem in segrevanjem ozračja. Trenutno so glavni energetski vir fosilna goriva. Njihova količina je omejena, kar povzroča različne globalne družbene konflikte in vojne, cene energentov pa v primerjavi z gibanji cen ostalih dobrin rastejo nadpovprečno. Rast cen, skupaj z izzivi podnebnih sprememb in nenehno rastjo števila prebivalcev našega planeta, zaostruje zahteve po energijski učinkovitosti na vseh ravneh. Ledeniki se talijo, morska gladina zvišuje in puščave širijo, ob vsem tem pa naraščajo tudi socialni problemi.

Učinkovito reševanje okoljskih težav sedaj obeta razvoj tehnologije za izkoriščanje sončne energije.

Če želite tudi vi delovati v skladu s svetovnimi in evropskimi smernicami, se odločite za naložbo v solarno energijo, ki so jo zahteve po energijski učinkovitosti in okoljsko odgovornem ravnanju postavile v središče evropskih in slovenskih strateških smernic.
Država spodbuja usmeritev v obnovljive vire energije s subvencijami in preko okoljskih skladov. Ena od dobrih možnosti so tudi sredstva Eko sklada, ki z ugodno obrestno mero kreditira naložbe v projekte varstva okolja. Sončne elektrarne sodijo med ukrepe zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Poleg zmanjšanja CO2 je pomembno, da pri tovrstni proizvodnji električne energije ne nastajajo druge škodljive snovi za okolje (SO2, NOX, prašni delci, pepel, …), in nenazadnje, pri tej proizvodnji ni radioaktivnih odpadkov. Zato bodo razpisi Eko sklada RS tudi v prihodnje omogočali ugodno kreditiranje tovrstnih naložb.

Tehnologija sončne elektrarne

Pretvarjanje energije sončnega sevanja neposredno v električno energijo omogočajo fotonapetostni sistemi, ki temeljijo na delovanju sončnih celic. Samostojni sistemi omogočajo samoobskrbo s potrebno električno energijo na območjih, kjer ni možnosti dostopa do elektrodistribucijskega omrežja. Omrežni sistemi so neposredno priključeni na javno elektrodistribucijsko omrežje, v katerega oddajajo proizvedeno energijo.

Osnova fotonapetostnih sistemov so sončne celice, povezane v sončnem modulu. Te s pomočjo fotoučinka proizvajajo enosmerno napetost in tok. Celice so izdelane iz amorfnega, polikristalnega ali monokristalnega silicija. Usmerjenost silicijevih kristalov ima močan vpliv na izkoristek celice. Bolj kot so ti pravilno orientirani, višji je izkoristek celice.

Omrežne sončne elektrarne so investicijsko zanimive. Ker pri njih glavnina pridobljene energije ni porabljena v času, ko je pridobljena, se presežki oddajajo v javno elektrodistribucijsko omrežje. Zagotovljen odkup tako oddane energije je pomembna spodbuda države za povečevanje deleža obnovljivih virov v energetski bilanci države. V sistem odkupa je že vključen tudi Gorenje Solar, ki trži solarne elektrarne na ključ in fotonapetostne module.