Arhiv novic

Četrtek, 11. marec 2010, Velenje

Nerevidirani računovodski izkazi za leto 2009

Nadzorni svet se je danes seznanil z  nerevidiranimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi Skupine Gorenje in krovne družbe Gorenje, d.d., za leto 2009. Konsolidirani prihodki od prodaje v višini skoraj 1,2 milijarde evrov so za slabih 11 odstotkov nižji kot leta 2008. Za nevtraliziranje negativnih učinkov krize so bile vse aktivnosti osredotočene na tri cilje: zagotavljanje prostega denarnega toka, krepitev tržnih deležev in ohranjanje produktivnih delovnih mest, ki so jih tudi dosegli.

Zadnje četrtletje 2009 nad pričakovanji

Nadzorni svet je ocenil, da se je uprava v kriznih časih na spremenljive in nepredvidljive razmere odzivala hitro in učinkovito. Gorenje se je uspešno zoperstavljalo negativnim dejavnikom in je občutno preseglo načrtovani prosti denarni tok. Čisti poslovni izid je bil lansko leto po skoraj dveh desetletjih sicer negativen, vendar je Gorenju na večini trgov uspelo ubraniti tržne deleže ter ohraniti produktivna delovna mesta ter s tem izpolniti ključne cilje leta 2009.

Z jasno protikrizno strategijo je upravi Gorenja uspelo doseči zastavljene cilje in leto zaključiti v boljši kondiciji, kot je kazalo v prvih mesecih. Prihodki od prodaje v višini skoraj 1,2 milijarde evrov so v primerjavi z letom 2008 bili nižji za slabih 11 odstotkov, pri čemer bi se brez nizozemske družbe Atag, ki so jo prevzeli leta 2008 in si z njo zagotovili močno prisotnost v državah Beneluksa, morali soočiti z večjim upadom.

Poslovni izid iz poslovanja je v drugi polovici leta prišel v pozitivne številke. K takšnemu razvoju dobičkonosnosti sta poleg prestrukturiranj in optimiranj v prodajnem delu najbolj pripomogla drastično zniževanje stroškov materiala in vseh vrst storitev ter izboljšanje produktivnosti. Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) se je v prvem polletju v primerjavi z letom poprej močno znižal, že v tretjem četrtletju leta pa se je njegova raven približala ravni leta 2008 in jo v zadnjem četrtletju leta celo presegla.

Lani so v ospredje postavili doseganje pozitivnega prostega denarnega toka, ki pomeni enega od najpomembnejših gradnikov prestrukturiranja virov financiranja poslovnih aktivnosti Skupine Gorenje. Kljub negativni čisti dobičkonosnosti poslovanja so z osredotočanjem investiranja izključno na razvojne projekte ter s kakovostnim obvladovanjem čistih obratnih sredstev ustvarili več kot 33 milijonov evrov prostega denarnega toka. Tako so prosti denarni tok glede na leto 2008 izboljšali za več kot 78 milijonov evrov, hkrati pa tudi občutno presegli tudi ocene

V zreli panogi, kjer ni velike rasti, so ključnega pomena inovativnost, drugačnost ter prepoznavnost in ugled blagovne znamke, katere vrednosti so v Gorenju po oceni neodvisnega dunajskega inštituta Eurobrand v kriznem letu celo povečali na 458 milijonov evrov.

Z uvajanjem novosti in prožnim odzivanjem na naročila kupcev je Gorenju uspelo upravičiti sloves zanesljivega poslovnega partnerja ter ohraniti obstoječe kupce in pridobiti nove. S tem so na večini trgov ohranili ali celo povečali tržne deleže. S podpisom pogodbe z največjim distribucijskim podjetjem za gospodinjske aparate in zabavno elektroniko na Bližnjem vzhodu pa so postavili izhodišče za preboj v tej perspektivni regiji.

Predsednik uprave Gorenja, Franjo Bobinac: »Z rezultatom lanskega leta, ki je bilo zaznamovano z globalno finančno in gospodarsko krizo, moramo biti zadovoljni. Bilo je zelo zahtevno, vendar smo z jasno protikrizno strategijo uspeli doseči zastavljene cilje. Letos krize še ni konec, čeprav beležimo v prvih mesecih rahel porast naročil v primerjavi s prvimi lanskimi meseci. Vendar o pravem okrevanju še ne moremo govoriti, saj naraščajoča brezposelnosti v evropskih državah ohranja nizek obseg naročil.«