Arhiv novic

Ponedeljek, 14. junij 2010, Velenje

Objava sklica 15. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

Uprava družbe sklicuje 15. sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v četrtek, 15. julija 2010, z začetkom ob 12. uri, v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1.

Predlogi sklepov ter ostala gradiva za skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure, objavljena pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet in na spletnih straneh www.gorenje.com  z vsemi obrazložitvami.

Pogoji udeležbe
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je do 12. julija 2010 ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 12. julija 2010.

Uprava
Predsednik
Franc Bobinac

Nadzorni svet
Predsednik
dr. Jože Zagožen