Arhiv novic

Četrtek, 9. september 2010, Maribor

Gorenje Surovina odprla novo linijo za proizvodnjo alternativnih goriv

Družba Gorenje Surovina, podjetje s skoraj šestdesetletno tradicijo na področju pridobivanja sekundarnih surovin, je danes odprla novo linijo za izdelavo trdnih goriv iz odpadkov. Pridobitev predstavlja pomemben korak na prehodu od odlaganja odpadkov k njihovi termični izrabi in s tem k izpolnjevanju širših okoljskih ciljev.

Z razvojno-raziskovalnim projektom, pri katerem sodelujejo s partnerji iz gospodarstva ter Univerzo v Mariboru, želijo v prihodnjem letu doseči nadgradnjo standarda za trdna goriva iz odpadkov in vzpostaviti soproizvodnjo toplotne in električne energije – SPTE.

Gorenje Surovina, ki se ukvarja z zbiranjem, transportom, sortiranjem in predelavo odpadkov, svojo storitev celovitega obvladovanja odpadkov dopolnjuje z novim programom – trdnim gorivom iz ostankov odpadkov (TGO). Za ta namen so na območju obstoječe poslovno-proizvodne enote v Mariboru, izdelali novo, tehnološko dovršeno linijo za razvoj in proizvodnjo alternativnih goriv po sistemu SRF (Solid Recovered Fuel). Sistem SRF pome¬ni kontroliran vhod odpadnih materialov in proizvodnjo s predpisanimi recepturami mešanja za zagotavljanje primerne kurilne vrednosti ter kemijske in fizikalne lastnosti goriva po zahtevah odjemalcev. Kakovost zagotavljajo s stalnimi laboratorijskimi analizami vhodnih odpadnih materialov ter končnega produkta - TGO.

Vzporedno potekajo razvojno-raziskovalne aktivnosti za standardizacijo produkta, s čimer mu bodo zagotovili boljšo tržno vrednost. Projekt Obnovljivi viri energije iz odpadkov – postopki predelave odpadkov v trdno gorivo in njegova energijska izraba s sežigom in uplinjanjem, je v okviru programa RIP 09 finančno podprla Javna agencija za tehnološki razvoj RS (TIA) v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo RS. Javni razpis za izbor operacij RIP 09 se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, 1. razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve 1.1: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost.

Gorenje Surovina pri projektu sodeluje s podjetji Bosio, Čisto mesto in Inoks ter z raziskovalno skupino Fakultete za strojništvo, s katero sodeluje pri vseh analizah, pripravi referenčnih vzorcev goriv in njihovemu poskusnemu sežigu. V okviru projekta, ki bo zaključen aprila prihodnje leto, bo samo v Gorenju Surovini opravljenih več kot 16.000 raziskovalnih in razvojnih ur. Sofinanciranje pa je omogočilo poveča¬nje obsega raziskovalno-razvojnih aktivno¬sti ter skrajšalo čas za dokončanje projekta.

Trend proizvodnje alternativnih goriv iz odpadkov je v Evropi v izjemnem porastu, saj z njimi na eni strani zmanjšujemo porabo fosilnih goriv in s tem omejimo emisije CO2 ter obenem zmanjšamo količino v okolje odloženih odpadkov (EU si je zadala cilj do leta 2020 pridobiti 20 odstotkov energije iz obnovljivih virov).

Slovenija pri izkoriščanju energetskega potenciala odpadkov precej zaostaja za EU. Z zahtevami po predobdelavi odpadkov pred odlaganjem nastaja zadostna količina vhodnega materiala za proizvodnjo goriv. Ostanek odpadkov po razvrščanju, ki ga ni mogoče snovno izrabiti in ima primerne lastnosti, namreč ni dovoljeno odlagati in je energetska izraba pravzaprav tako edina možnost odstranitve te vrste odpadkov. Obenem povpraševanje odjemalcev, ki imajo dovoljenje za sosežig goriv iz odpadkov v Sloveniji, močno narašča.

Jure Fišer, direktor Gorenja Surovine: »Tovarna trdnih goriv iz odpadkov je prva tovrstna zasebna investicija v Sloveniji. Pred¬stavlja dodaten element naše ponudbe in rešitev za pomemben del odpadkov, ki jim dajemo novo vrednost z energijsko izrabo. Proizvodnja trdnega goriva iz odpadkov ima vrsto pozitivnih učinkov tako za okolje kot slovensko industrijo in končno prebivalstvo, saj omogoča uporabo slovenskih energijskih virov iz odpadkov tam, kjer smo jih doslej uvažali iz tujine, ti viri energije so cenovno ugodnejši od fosilnih goriv, v končni fazi pa vplivajo na znižanje skupnih stroškov celovitega ravnanja z odpadki.«

Polna kapaciteta linije, za katero je naložba v tehnologijo in opremo znašala 2,7 milijona evrov, bo, ko bo projekt 16. aprila prihodnje leto zaključen, znašala do 42.000 ton trdnega goriva iz odpadkov na leto.