Arhiv novic

Četrtek, 7. oktober 2010, Velenje

Obvestilo v zvezi s potekom prodaje delnic družbe Gorenje, d.d. javnosti

Družba Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (v nadaljnjem besedilu: Gorenje, d.d.) obvešča javnost o poteku prodaje delnic družbe Gorenje, d.d. javnosti, ki poteka skladno s pogoji, objavljenimi v prospektu dne 9. septembra 2010, na podlagi odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev, opr. št. 40200-105/2010-6 z dne 2. septembra 2010 o potrditvi prospekta za prodajo največ 1.876.876 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako GRVG, v skupni emisijski vrednosti največ 24.999.988,32 EUR, javnosti.
 
V prvem krogu prodaje, ki je potekala od vključno 15. septembra 2010 do vključno 4. oktobra 2010, so bile delnice ponujene delničarjem, ki so bili na dan objave prospekta (presečni dan), t.j. dne 9. septembra 2010, vpisani v delniško knjigo, in so imeli prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu. V prvem krogu prodaje je 583 vpisnikov vpisalo in vplačalo skupaj 308.437 delnic v skupni emisijski vrednosti 4.108.380,84 EUR, kar predstavlja 16,43 % ponujenih delnic.
 
Preostalih 1.568.439 delnic, ki niso bile vpisane in vplačane v prvem krogu, se v drugem krogu prodaje ponudi vsem delničarjem, ki so bili na dan objave prospekta (dne 9. septembra 2010) vpisani v delniško knjigo, in sicer brez omejitev. Drugi krog prodaje traja petnajst dni, od vključno 8. oktobra 2010 do vključno 22. oktobra 2010. Delnice se v drugem krogu prodaje vpisujejo na vpisnih mestih v poslovalnicah NLB d.d., ki so navedena v prospektu, v rednem delovnem času teh poslovalnic, z izjemo zadnjega dne prodaje, ko se delnice vpisujejo do 13. ure.
 
To obvestilo se dne 7. oktobra 2010 objavi v dnevniku Delo, na sistemu SEOnet ter na spletnih straneh www.gorenje.com in www.nlb.si.
 
Uprava družbe Gorenje, d.d.