Arhiv novic

Torek, 23. november 2010, Velenje

Gorenje že v prvih devetih mesecih preseglo načrtovani dobiček za leto 2010

Nadzorni svet Gorenja je danes na četrti redni seji obravnaval in potrdil nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Gorenje v prvih treh četrtletjih letošnjega leta. Skupina Gorenje je v prvih devetih mesecih ustvarila slabih 966 milijonov evrov konsolidiranih prihodkov od prodaje, kar je 11,6 odstotkov več kot v primerljivem obdobju lani, in znatno izboljšala poslovni izid iz poslovanja (EBIT), ki je znašal 44,4 milijona evrov. Čisti dobiček v višini 16,8 milijonov evrov je že v prvih devetih mesecih za skoraj 67 odstotkov presegel letni načrt. Na osnovi doseženih poslovnih rezultatov uprava družbe ocenjuje, da bodo najpomembnejši cilji, zastavljeni v letošnjem poslovnem načrtu, doseženi ali preseženi.

Gorenje že v prvih devetih mesecih preseglo načrtovani dobiček za leto 2010

Divizija aparatov za dom je v devetih mesecih letošnjega leta dosegla dobrih 700 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je  9,3 odstotka več kot v enakem obdobju lanskega leta. Višje prihodke od prodaje je Gorenje ustvarilo s povečanjem obsega poslovnih aktivnosti ter z izboljšanjem izdelčne in geografske strukture prodaje, predvsem v Rusiji, Ukrajini, Nemčiji, Turčiji, Grčiji in v skandinavskih državah. V Franciji, Bolgariji ter na Slovaškem, Češkem, Poljskem in Nizozemskem je obseg prodaje padel, kar je delno nevtraliziralo rast na prej naštetih trgih. Brez učinkov prevzema švedskega proizvajalca vrhunskih gospodinjskih aparatov Asko, ki je od 1. avgusta 2010 vključen v Skupino, bi bila prodaja višja za 5,5 %.
 
Najvišjo rast prodaje, in sicer skoraj 23 odstotkov oziroma preko 44 milijonov evrov, je dosegla divizija ekologije, energetike in storitev, medtem ko so se v diviziji notranje opreme prihodki od prodaje zmanjšali za 13,5 odstotkov na slabih 27 milijonov evrov. Nižji obseg poslovnih aktivnosti je posledica še vedno zaostrenega položaja v panogi in načrtnega zmanjševanja dobav določenim kupcem, ki so se znašli v finančnih težavah in so jim kreditne zavarovalnice odrekle sodelovanje.
 
Skupina Gorenje je v prvih devetih mesecih leta ustvarila poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v višini 44,4 milijonov evrov pri EBIT marži 4,6 odstotkov (delež v prihodkih od prodaje). Dosežen EBIT je tako za kar 43,8 milijonov višji od doseženega v prvih devetih mesecih lanskega leta, ko je zaradi izgube iz poslovanja v prvem polletju znašal 571 tisoč evrov. S tem je Gorenje že ob koncu septembra doseglo skoraj 99 odstotkov letnega načrta. K znatnemu izboljšanju EBIT sta prispevala predvsem kakovostna rast prihodkov, torej izboljšana struktura prodaje po izdelkih in trgih, ter prevzem družbe Asko, kot tudi večja učinkovitost proizvodnih procesov, dosežene nižje cene surovin in materiala v prvem polletju, nižji stroški storitev in večja učinkovitost dela. Posledično je tudi čista dobičkonosnosti prodaje v tem obdobju za 0,9 odstotne točke višja od načrtovane in znaša 1,7 odstotka. Z izključitvijo vplivov Aska na poslovanje bi EBIT znašal 30,7 milijona evrov, kar bi pomenilo 3,3-odstotno EBIT maržo.

V prvih devetih mesecih je Gorenje doseglo skoraj 56 milijonov evrov čistega denarnega toka, kar je bistveno več od lanskoletnega rezultata, ko je čisti denarni tok znašal dobrih 28 milijonov evrov. Da bi do konca leta dosegli načrtovan prost denarni tok bodo v Gorenju nadaljevali z aktivnostmi za izboljšanje dobičkonosnosti ter obvladovanje čistih obratnih sredstev (zalog, terjatev in obveznosti).

Čisti dobiček v višini 16,8 milijona evrov je v obdobju januar-september 2010 za skoraj 67 odstotkov presegel letni načrt. Brez učinkov prevzema Aska in slabitev terjatev do družbe Merkur, d. d., in posojil temu podjetju bi čisti dobiček v tem obdobju znašal 10,7 milijona evrov ali 6 odstotkov več od letnega plana.
 
V tretjem četrtletju je Skupina Gorenje z dokapitalizacijo pridobila 25 milijonov evrov, ki jih je vplačala Mednarodna finančna korporacija IFC. IFC je z vstopom v lastniško strukturo Gorenja jasno sporočil delničarjem in ostalim deležnikom družbe, da zaupa v strategijo in cilje Gorenja. Gorenje je del pridobljenih sredstev namenilo za prevzem družbe Asko, preostanek pa bo namenjen za razvojne projekte, prestrukturiranje proizvodnje in krepitev blagovne znamke. Z dobičkonosnim poslovanjem, ustvarjanjem prostega denarnega toka in dezinvestiranjem bo Gorenje kljub neuspešni jesenski dokapitalizaciji ohranilo finančno trdnost in realiziralo načrtovane poslovne projekte.
 
Nadzorni svet je obravnaval tudi drugi oz. jesenski del dokapitalizacije in ocenjuje, da bodo vsi poslovni cilji za leto 2010 doseženi kljub neuspehu te dokapitalizacije. Nadzorni svet povsem zaupa Gorenjevi upravi. Glede pisma enega delničarja, o katerem so obširno poročali slovenski mediji, nadzorni svet meni, da javne izjave glede takšnih tem niso v skladu s pravili upravljanja delniških družb. Vsakršni komentarji glede strategije so dobrodošli, če so konstruktivni in prinašajo dodano vrednost. Nadzorni svet meni, da dejanski rezultati dokazujejo, da gre strategija v pravi smeri. Revizijska komisija, ki jo vodi Keith Miles, je eno pomembnejših teles nadzornega sveta. Ta revizija svoje delo opravlja dosledno in ne vidi razloga za sum o kakršnih koli nepravilnostih v družbi. Kljub temu pa je očitke, ki postavljajo pod vprašaj transparentnost in moralno neoporečnost v podjetju, potrebno jemati resno, saj se Gorenje ponaša z upoštevanjem najvišjih etičnih meril. Tovrstne navedbe oz. očitke je potrebno bodisi konkretizirati bodisi preklicati, saj lahko škodijo ugledu podjetja. Rezultati prvih devetih mesecev so v skladu z načrtom oz. ga celo presegajo. Kažejo, da Gorenje povečuje svoje tržne deleže, da dobičkonosnost presega načrtovane vrednosti ter da nekateri najpomembnejši koraki oz. procesi uresničevanja strategije potekajo uspešno.

Uprava Gorenje, d.d.
Nadzorni svet Gorenja, d.d.