Arhiv novic

Ponedeljek, 20. december 2010, Velenje

Rast Gorenja tudi v naslednjem letu

Nadzorni svet Gorenja se je na 5. redni seji seznanil z oceno poslovnih rezultatov za letošnje leto in potrdil poslovni načrt Skupine Gorenje in krovne družbe Gorenje, d.d., za leto 2011. Skupina Gorenje bo v letošnjem letu presegla glavne načrtovane poslovne kazalnike na področju obsega poslovnih aktivnosti in dobičkonosnosti, v naslednjem letu pa bo nadaljevala z implementacijo strateškega načrta. Osredotočila se bo na nadaljnje povečanje dobičkonosnosti, doseganje pozitivnega prostega denarnega toka, rast tržnih deležev ter pokrivanje tudi najvišjih cenovnih segmentov z lastnimi blagovnimi znamkami. Ključni izziv bo nevtraliziranje rasti cen surovin in materiala. Uprava bo do konca januarja za nadzorni svet pripravila tudi podroben načrt dezinvestiranja, obvladovanja obratnega kapitala ter način prestrukturiranja divizije notranje opreme. 
Skupina Gorenje v naslednjem letu načrtuje 1,5 milijarde evrov konsolidiranih čistih prihodkov od prodaje, kar je skoraj 14 odstotkov več od ocenjenih prihodkov v letošnjem letu. Brez upoštevanja učinkov letos prevzete švedske družbe Asko bodo prihodki Skupine zrasli za skoraj 6 odstotkov.
 
Med Gorenjevimi divizijami bo najvišjo, 17,4-odstotno rast prihodkov dosegla osrednja divizija aparatov za dom. Prodaja tako na območju Evropske unije kot na trgih Vzhodne in Jugovzhodne Evrope bo rasla uravnoteženo, kar je zelo pomembno z vidika stabilizacije poslovanja v času krize in po njej. Vrednostno se bo prodaja najbolj okrepila v Nemčiji, Italiji, Srbiji, Rusiji, Ukrajini in na Danskem, pomembno pa bo tudi zrasla prodaja v ZDA. Aktivnosti za povečanje prodaje vključujejo razširitev distribucijske mreže zlasti z vstopom v kuhinjske studie, razvoj novih izdelkov ter nadaljnjo krepitev lastnih blagovnih znamk. 90 odstotkov celotne prodaje bodo predstavljali izdelki za dom lastnih blagovnih znamk, ki bodo v povprečju cenovno pozicionirani za 4 odstotke višje.
 
V diviziji ekologije, energetike in storitev načrtujejo 5,5-odstotno rast prihodkov, prihodki divizije notranje opreme pa bodo v primerjavi z letošnjo oceno višji za 3 odstotke, pri čemer načrtovani prihodki ne vključujejo učinkov prestrukturiranja prodaje, s katero so v diviziji notranje opreme začeli v tem mesecu, potem ko so v zadnjih dveh letih izdatno optimizirali predvsem proizvodne procese ter prenovili produktno ponudbo.
 
Načrtovan poslovni izid iz poslovanja (EBIT) bo znašal 54,6 milijona evrov. Ob izključitvi vplivov družbe Asko na poslovanje celotne Skupine bo dosežen EBIT v višini 51,8 milijona evrov, kar je 23,4 odstotka več od letošnje ocene, marža na ravni EBIT pa se bo v primerjavi z oceno iz letošnjega leta izboljšala za 0,6-odstotne točke na 3,8 odstotka.  
 
Skupina Gorenje bo tudi v letu 2011 nadaljevala z optimizacijo finančnega portfelja. Z načrtovanim pozitivnim prostim denarnim tokom v višini 29,1 milijona evrov bo ustrezno znižala raven dolga.
 
Za naložbe v osnovna sredstva bo Skupina namenila 40,4 milijona evrov. Večino sredstev iz naložbenega paketa bo namenila za tehnološki razvoj proizvodnje ter razvoj novih inovativnih, dizajnsko dovršenih in energetsko učinkovitih izdelkov, ki prinašajo višjo dodano vrednost in s katerimi Gorenje krepi položaj lastnih blagovnih znamk na 70 različnih trgih. Paleti znamk dodaja znamko Gorenje+ v višjem cenovnem razredu, ki bo po premierni predstavitvi na januarskem mednarodnem sejmu IMM v Kölnu postopoma uvedena na izbrane trge.
 
Načrtovani čisti dobiček v višini 21,1 milijona evrov bo za 9,4 odstotka višji od ocenjenega v letošnjem letu, ki, upoštevajoč vplive izrednih dogodkov (prevzema Aska in slabitve terjatev do Merkurja), znaša 19,3 milijona evrov. Če izločimo učinke obeh izrednih dogodkov, je letošnji dobiček ocenjen na 10,4 milijona evrov ali dobre 3,4 odstotka več od načrtovanega. V primerjavi s tem bo Gorenje v naslednjem letu čisti dobiček podvojilo.
 
Franjo Bobinac, predsednik uprave Gorenja: "Glede na še vedno visoko stopnjo brezposelnosti in pomanjkanje kakovostnih finančnih virov lahko pričakujemo skromno rast prodajnih trgov tudi v letu 2011. Povpraševanje po trajnih dobrinah, med katere sodijo izdelki za dom, bo odvisno tudi od odločitev potrošnikov, da zamenjajo obstoječe gospodinjske aparate z novimi, saj je raven opremljenosti gospodinjstev z izdelki za dom že izredno visoka. Kot ključen izziv v naslednjem letu vidimo nevtraliziranje rasti cen surovin in materialov, ki se je začela že septembra letos. S poslovnim načrtom, ki temelji na dobrih poslovnih rezultatih, doseženih v letošnjem letu, tlakujemo pot do ciljev, ki smo si jih zadali v strategiji za obdobje 2010-2013. Ključni elementi za uspešno poslovanje ostajajo obvladovanje stroškov na vseh ravneh, predvsem pa širitev poslov in prodor na nove trge preko novih izdelkov in storitev. Inovativnost in dizajn bosta glavna vzvoda za nadaljevanje Gorenjeve poti med najuglednejšimi proizvajalci gospodinjskih aparatov v svetu."
 
Nadzorni svet je na današnji redni seji z obžalovanjem sprejel sporazumno prenehanje mandata članici uprave za ekonomiko in finance Mirjani Dimc Perko s 1. januarjem 2011. Mirjana Dimc Perko je mandat članice Gorenjeve uprave nastopila 1. januarja 2006 in je pomembno prispevala ne le k nadaljnjemu strokovnemu razvoju funkcij ekonomike in informacijskih tehnologij, za kateri je bila v okviru svojih pristojnosti zadolžena, temveč je uspešno vodila in zaključila tudi večje število prevzemnih aktivnosti, kot so prevzem skupine Atag v letu 2008, prevzem večinskega deleža v družbi Surovina in nekaterih drugih manjših družbah, ki pomembno prispevajo k rasti prihodkov in dobičkonosnosti Skupine Gorenje. V letu finančne krize je kljub negativnemu rezultatu in poslabšanemu finančnem vzvodju skupaj s sodelavci uspela ohraniti zaupanje finančnih investitorjev ter kljub zaostrenim razmeram na slovenskem finančnem trgu pomembno izboljšati ročnost kreditnega portfelja. V letu 2010 je z vodenjem projekta dokapitalizacije in prestrukturiranja dolga s korporacijo IFC in sindikatom bank prispevala k bistveno boljši finančni stabilnosti Skupine Gorenje, uspešno pa je vodila in izpeljala tudi prevzem švedske skupine Asko, ki je bil po mnenju nekaterih mednarodno priznanih revij izbran tudi kot posel leta na področju združitev in prevzemov. Mirjana Dimc Perko ostaja v Skupini Gorenje kot svetovalka predsednika uprave in namerava del svojih prihodnjih obveznosti nameniti študiju in nadaljnjem razvoju poslovne kariere.

Predsednik uprave bo v skladu z mandatarsko funkcijo do 1. marca 2011 predlagal novega člana uprave za finance in ekonomiko. V vmesnem obdobju si bodo člani uprave in ostali vodstveni sodelavci s področja financ in ekonomike razdelili zadolžitve in naloge, ki jih je doslej opravljala članica uprave.