Arhiv novic

Ponedeljek, 30. maj 2011, Velenje

Rezultati poslovanja Gorenja v prvem četrtletju

Skupina Gorenje je v prvih treh mesecih letošnjega leta ustvarila 370,2 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je za 27,2 % več kot v enakem obdobju lani. S tem je v prvem četrtletju dosegla skoraj 24 % načrtovanih letnih prihodkov od prodaje. Prodaja je bila najuspešnejša na trgih Rusije in Ukrajine. Poslovanje Skupine in panoge v celoti je bilo pod vplivom visoke rasti cen surovin.

Poslovanje v panogi otežuje predvsem rast cen surovin in materiala

Neupoštevaje družbo Asko, ki jo je Gorenje prevzelo lani poleti, so bili prihodki od prodaje v primerjavi s prvim trimesečjem leta 2010 višji za 14,4 %. Skupina je dve tretjini prihodkov od prodaje ustvarila v svoji največji diviziji Aparati za dom. Kljub skoraj 1-odstotnemu padcu trga bele tehnike po številu prodanih gospodinjskih aparatov je Gorenje zabeležilo 3,2-odstotno količinsko rast, kar je pozitivno vplivalo na tržne deleže. Prihodke od prodaje je povečalo z višjim obsegom prodaje in z izboljšano geografsko in produktno strukturo prodaje v Rusiji in Ukrajini, Nemčiji, Belgiji, Grčiji, na Slovaškem, Madžarskem in Bližnjem Vzhodu. Na drugih trgih je bila rast prodaje enaka ali podobna  doseženi v prvem četrtletju lanskega leta.
 
Divizija Notranja oprema je zaradi zaostrenega položaja v panogi pohištvene opreme ter načrtnega zmanjšanja dobav določenim kupcem, ki so se znašli v finančnih težavah in so jim kreditne zavarovalnice odpovedale sodelovanje, zabeležila 7,7-odstotni padec prihodkov od prodaje v primerjavi z enakim obdobjem lani. Divizija, v kateri trenutno potekajo aktivnosti prestrukturiranja, sicer predstavlja 2 % v strukturi konsolidiranih prihodkov od prodaje Skupine Gorenje.
 
Divizija Ekologija, energetika in storitve, ki je prispevala 32 % celotnih prihodkov Skupine, je dosegla skoraj 43 % višje prihodke od prodaje kot v enakem obdobju lani.
 
Skupina Gorenje je v primerjavi s prvim četrtletjem lanskega leta uspela izboljšati učinkovitost stroškov dela za 12,8 %, za kolikor se je povečala dodana vrednost na zaposlenega kljub povečanju stroškov dela za 21,6 %. Brez učinka vključitve Skupine Asko bi se učinkovitost stroškov dela izboljšala za 5,8 % kljub skoraj 5-odstotni rasti stroškov dela na zaposlenega.
 
Dobičkonosnost poslovanja Gorenja je bila v prvem četrtletju pod pritiskom zaradi visoke rasti cen surovin in materiala, ki predstavljajo sicer največji delež v strukturi proizvodnih stroškov aparatov za dom. Skupina je učinek dražjih surovin in materiala poskušala nevtralizirati s spremembami v prodajni strukturi, z obvladovanjem vseh vrst stroškov in prenosom rasti vhodnih cen na izhodne prodajne cene, vendar to ni bilo možno storiti v celoti oz. na vseh trgih.
 
Skupina Gorenje je v obdobju od januarja do konca marca dosegla poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v višini 8,9 milijona evrov pri 2,4-odstotni EBIT marži. Dosežen EBIT je za 14,2 % višji od doseženega v prvih treh mesecih lanskega leta. Ob izločitvi učinka družbe Asko Gorenjev EBIT znaša 10,6 milijona evrov pri EBIT marži 3,2 %. EBIT je po izločitvi učinkov švedske družbe višji, ker je Asko v prvem četrtletju dosegel čisto izgubo pri poslovanju, ki jo je povzročil predvsem zgodovinsko nizek obseg prodaje in proizvodnje, hkrati pa so se začele intenzivne aktivnosti njegove poslovno-procesne integracije v Skupino Gorenje. V drugem četrtletju kaže obseg prodaje in proizvodnje Aska na pomembno izboljšanje.
 
Čisti dobiček prvega četrtletja v višini skoraj 1,9 milijona evrov je več kot 3-krat višji od doseženega v prvem četrtletju lani. Ob izločitvi učinkov družbe Asko znaša čisti dobiček Skupine 4,5 milijona evrov.
 
Skupina Gorenje je dosegla 21,7 milijona evrov kosmatega denarnega toka pred amortizacijo (EBITDA) ter čisti denarni tok v višini 14,7 milijona evrov. Prosti denarni tok je bil negativen v višini 42,8 milijona evrov ali, brez Aska, v višini 41,9 milijona evrov, kar je primerljivo z lanskim prvim četrtletjem, ko je negativni prosti denarni tok znašal 42,7 milijona evrov. Najbolj negativen vpliv na prosti denarni tok je imela sprememba čistih obratnih sredstev (neto obratnega kapitala), predvsem znižanje obveznosti do dobaviteljev, pa tudi nekateri strateški nakupi materialov.
 
Franjo Bobinac, predsednik uprave Gorenja: »Razmere na prodajnih trgih so še vedno izredno nepredvidljive in pod vplivom visoke brezposelnosti ter proračunskih težav večine držav. Hkrati so cene surovin ponovno na zgodovinsko visokih ravneh, kar močno vpliva na poslovanje vseh konkurentov v naši panogi. V Gorenju se tem neugodnim trendom skušamo zoperstavljati z nenehnim inovativnim razvojem ter uvajanjem novih izdelkov in storitev na obstoječe in nove trge
 
Nadzorni svet Gorenja se je z nerevidiranim poročilom o poslovanju Skupine Gorenje in krovne družbe v prvem četrtletju letošnjega leta seznanil na današnji seji.