Arhiv novic

Sreda, 1. junij 2011, Velenje

Objava sklica 16. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 16. sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v petek, 1. julija 2011, z začetkom ob 11.00 uri, v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1.
 
Predlogi sklepov ter ostala gradiva za skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure, objavljena pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet in na spletnih straneh www.gorenje.com z vsemi obrazložitvami.
 
Pogoji udeležbe
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je do 27. junija 2011 ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 27. junija 2011.