Arhiv novic

Petek, 11. november 2011, Velenje

Nerevidirano poročilo družbe za obdobje januar - september 2011

Nadzorni svet Gorenja se je na današnji seji seznanil z nerevidiranim poročilom poslovanja Skupine Gorenje in njene krovne družbe v prvih devetih mesecih letošnjega leta. Na poslovanje Skupine, kot tudi drugih večjih igralcev v panogi, so v omenjenem obdobju negativno vplivale visoke cene surovin in materiala ter zadržanost potrošnikov pri nakupih aparatov za dom zaradi negotovih gospodarskih in finančnih razmer.
V Gorenju so kot odgovor na pričakovane zahtevne okoliščine poslovanja v prihodnjih letih pripravili strateški načrt do leta 2015, ki upošteva tudi dosedanje notranje spremembe družbe (prevzem Aska, odprodaja deleža v podjetju Istrabenz Gorenje) in s katerim bodo zagotovili stabilno rast Skupine na približno 1,5 milijarde evrov prihodkov od prodaje do leta 2015. Med drugim načrtujejo krepitev osrednje dejavnosti izdelkov za dom in večjo prisotnost na trgih izven Evrope, ki omogočajo više stopnje obsega aktivnosti in njegove dobičkonosnosti.

Rezultati poslovanja Skupine Gorenje v obdobju januar-september 2011

V prvih treh četrtletjih letošnjega leta je Skupina Gorenje glede na primerljivo obdobje lani dosegla 9,8-odstotno rast prihodkov od prodaje, ki so znašali 1,06 milijarde evrov. Prodajo je povečala v divizijah Ekologija, energetika in storitve ter Aparati za dom; v slednji na račun Skandinavije, Nemčije, držav Beneluksa, Rusije, ZDA, Avstralije ter Bližnjega in Daljnega Vzhoda.
 
Ustvarila je poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v višini 23,4 milijona evrov in 7,8 milijona evrov čistega dobička. 

Izredno zahtevno tretje četrtletje

V tretjem četrtletju se je Gorenje soočalo s posledicami visokih cen surovin in materiala iz prvega polletja ter s slabitvijo prihodkov zaradi manjšega obsega prodaje in sprememb v njeni produktni in geografski strukturi, kar je negativno vplivalo na vse ravni dobičkonosnosti Gorenjevega poslovanja. Primerljivo, po izločitvi učinkov Skupine Asko ter družbe Istrabenz Gorenje, iz katere je Gorenje julija v celoti izstopilo, so bili prihodki od prodaje v tretjem četrtletju za 0,7 odstotka nižji kot v istem obdobju lani.
 
Na slabitev dobičkonosnosti je vplivalo tudi negativno poslovanje Aska v prvih devetih mesecih, vendar je Asko v tretjem četrtletju že dosegel pozitiven rezultat poslovanja. Negativen učinek Aska na poslovanje Skupine Gorenje bo nevtraliziran naslednje leto. 
 
Skupina je v prvih devetih mesecih poslovala z dobičkom v višini 7,8 milijona evrov, ki pa je bil nižji od načrtovanega.
 
Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA), ki predstavlja grobo mero ustvarjenih denarnih tokov iz poslovanja, je v obdobju januar-september 2011 znašal 62,1 milijona evrov. Primerljivo, brez učinkov družb Asko in Istrabenz Gorenje, je bil EBITDA za 11,5 milijona evrov nižji od doseženega v letu 2010 pri 6-odstotni EBITDA marži. Nižji EBITDA je posledica slabitve prispevka za kritje (bruto marže) na ravni stroškov blaga in materiala. 
 
Prosti denarni tok v prvih devetih mesecih je bil negativen v višini 31,8 milijona evrov, vendar je Gorenje v drugem četrtletju ustvarilo 7,2 milijona evrov, v tretjem  četrtletju pa 3,7 milijona evrov pozitivnega prostega denarnega toka.
 
Ker se zaostrene razmere na trgih nadaljujejo tudi v zadnjem četrtletju, je  doseganje ustrezne ravni dobičkonosnosti izredno oteženo. Gorenje zato pospešeno izvaja aktivnosti za ustvarjanje dobička. Z osredotočanjem na boljše obvladovanje obratnega kapitala in nadaljnjim dezinvestiranjem pa stremi h generiranju pozitivnega prostega denarnega toka za potrebe zmanjšanja zadolženosti Skupine.

Nov strateški načrt za zagotovitev višje dobičkonosnosti in stabilne rasti poslovanja

V Gorenju so letos pripravili nov strateški načrt za obdobje do leta 2015, ki ga bodo vlagateljem in širši javnosti podrobneje predstavili 20. decembra. V strateškem obdobju načrtujejo prihodke v višini približno 1,5 milijarde evrov pri več kot 4,5-odstotni povprečni letni rasti, kar je več, kot je predvidena rast trga. Poudarek bo na povečevanju dobičkonosnosti na ravni EBITDA marže na več kot 8,5 odstotka, kar bodo med drugim dosegli s povečanjem prodaje izdelkov z višjo dodano vrednostjo ter z nadaljevanjem stroškovne racionalizacije poslovanja, vključno z optimizacijo proizvodnih lokacij. Načrtujejo utrditev tržnega položaja na svojih tradicionalnih trgih in širitev prodaje v državah BRIC in drugih prekomorskih državah, ki omogočajo višje stopnje rasti kot Evropa, kjer se proizvajalci bele tehnike že nekaj let soočajo s presežnimi proizvodnimi kapacitetami, visoko konkurenco ter počasno ali nično rastjo trgov zaradi zadržanosti potrošnikov do nakupov trajnih dobrin.
 
Za izboljšanje finančnega položaja in kot ščit pred zaostrovanjem finančnih razmer bo Gorenje do leta 2015 izvedlo dezinvestiranje poslovno nepotrebnega premoženja in poslovnih aktivnosti, normaliziralo denarni tok glede na obseg in kakovost svojega delovanja (povečanje sposobnosti samofinanciranja) in se s tem ustrezno razdolžilo. V ta kontekst sodi tudi diverzifikacija virov financiranja, v okviru česar preučuje možnost kotacije delnice v tujini. Odnos med čistim finančnim dolgom in EBITDA ne bo presegel razmerja 2,5.
 
Predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac: »V več kot šestdesetih letih delovanja smo pridobili ogromno znanja in izkušenj v segmentu razvoja, proizvodnje in trženja izdelkov za dom in do leta 2015 želimo delež prodaje naše osrednje dejavnosti v strukturi prihodkov Skupine še povečati. Svojo razpoznavnost bomo gradili predvsem na inovativnih rešitvah in dizajnu izdelkov ter se tako razlikovali od močne evropske in azijske konkurence v panogi.«