Arhiv novic

Četrtek, 8. december 2011, Ljubljana

Gorenje, Geoplin in Energetika Ljubljana ustanovili podjetje GGE

Gorenje, Geoplin in Energetika Ljubljana ustanovili podjetje GGE
Gorenje, Geoplin in Energetika Ljubljana so letos ustanovili skupno podjetje GGE, ki subjektom v javnem in zasebnem sektorju ponuja napredne rešitve za izboljšanje njihove energetske učinkovitosti in posledično za zmanjšanje stroškov energije z uporabo tehnologij s področja učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE).

GGE svoje storitve izvaja po poslovnem modelu t.i. energetskega pogodbeništva, kar pomeni, da prevzame celotno investicijo za energetsko posodobitev zgradb ali energetskih sistemov in si nato v dogovorjenem pogodbenem obdobju investicijo izplača iz ustvarjenih prihrankov, sam naročnik pa pri implementaciji rešitev nima stroškov.

Novoustanovljena družba predstavlja prvi sistematičen pristop uveljavljenih slovenskih podjetij k izpolnjevanju nacionalne zaveze o 9 % prihranku končne energije do leta 2016 glede na leto 2008, naročnikom pa ponuja v prvi vrsti proizvode in tehnologije slovenskih podjetij. Svoj prvi večji projekt bo GGE izvedel v Gorenju. Z implementiranimi ukrepi bo Gorenje v naslednjem letu znižalo rabo energije za 5 % v primerjavi z letošnjim letom. Obenem bo znižalo emisije CO2 za približno 1051 ton na letni ravni.

Da bi dosegli zastavljena cilja glede 9 % prihranka končne energije do leta 2016 glede na leto 2008 in povečanja deleža obnovljivih virov energije na 25 % v bilanci končne energije, je v Sloveniji potrebno razviti trg naprednih energetskih storitev. V ta segment storitev so z združitvijo znanja in izkušenj ter ustanovitvijo skupnega podjetja GGE vstopila uveljavljena podjetja Gorenje, Geoplin in Energetika Ljubljana. Lastniški delež vsakega izmed družbenikov podjetja GGE znaša eno tretjino.

Franjo Bobinac, predsednik uprave Gorenja: »Glede na volatilnost cen energije je povečanje učinkovitosti rabe energije pomemben element za večjo konkurenčnosti podjetij in celotnega gospodarstva. V Gorenju vidik učinkovite rabe energije upoštevamo na vseh ravneh delovanja, od proizvodnje do razvoja izdelkov. Smo tudi ena izmed redkih slovenskih družb, ki ima lasten razvoj in proizvodnjo tehnologij s področja učinkovite rabe energije. Smo prvi in edini slovenski proizvajalec naprav za soproizvodnjo električne in toplotne energije oz. kogeneracijo, prve toplotne črpalke smo začeli proizvajati že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, s ponudbo sončnih elektrarn pa dosegamo 10 % tržni delež. Segment tehnologij za učinkovito rabo energije želimo razvijati tudi v prihodnje in ustanovitev družbe GGE vidimo kot dodatno priložnost za njegovo krepitev.«

Boštjan Napast, predsednik uprave Geoplina: »Tudi v energetski dejavnosti morajo vlaganja v trajnostni razvoj ter učinkovita in varčna raba vseh energentov postati ena izmed naših prioritet. In v Geoplinu tovrstne ukrepe že izvajamo. Tako je bila tudi ustanovitev družbe GGE logična poslovna odločitev. Vloga Geoplina bo predvsem razvoj novih storitev ter kogeneracije, za kar je zemeljski plin zagotovo najprimernejši energent. Hkrati pa zemeljski plin zaradi svoje učinkovitosti zavzema tudi vedno vidnejše mesto pri gospodinjskih in manjših poslovnih odjemalcih. Vstop v GGE je za nas več kot dobra poslovna, okoljska ter tudi strateška priložnost.«

Stojan Smolnikar, tehnični direktor Energetike Ljubljana: »Pridružitev družbi GGE nam lahko v večji meri omogoči realizirati načrte na dodatni energetski storitveni dejavnosti v URE in OVE. Verjamemo tudi, da bomo s tem sodelovanjem v prihodnje bistveno bolj prepoznani tudi na področju učinkovite rabe energije pri končnih odjemalcih in obnovljivih virov in še več prispevali na segmentu varovanja okolja, kjer smo že dalj časa prisotni in učinkoviti na osnovi oskrbe iz energetsko učinkovitih in okoljsko naravnanih osnovnih sistemov oskrbe, to je sistema daljinskega ogrevanja kot tudi oskrbe z zemeljskim plinom v Mestni občini Ljubljana in primestnih občinah.«

V Sloveniji je večina zgradb energetsko zelo potratnih in posledično so tudi obratovalni stroški zelo visoki. Naraščajoče cene energentov in zakonodajna politika narekujeta potrebo po energetski sanaciji stavb, pri čemer subjekti velikokrat nimajo finančnih virov za to. GGE je paket energetskih rešitev oblikoval po poslovnem modelu energetskega pogodbeništva, katerega bistvo je, da GGE pri svojih naročnikih iz javnega in zasebnega sektorja izvede energetsko posodobitev zgradb oz. zastarelih energetskih sistemov, in sicer na način, da prevzame celotno investicijo v ukrepe za znižanje rabe energije in si nato v dogovorjenem pogodbenem obdobju investicijo poplača iz ustvarjenih prihrankov. Gre za stroškovno učinkovit instrument za znižanje rabe energije in stroškov, ki ne obremenjuje denarnega toka naročnikov.

GGE svojim naročnikom ponuja tri sklope specializiranih storitev za zmanjšanje rabe energije. Z izvajanjem storitve energetskega managementa vzpostavi upravljanje in nadzor nad rabo energije naročnika ter že s tem ukrepom omogoči vsaj 5 % znižanje stroškov za energijo. Rešitve za oskrbo z energijo iz lastnih proizvodnih virov zajemajo namestitev učinkovitih sistemov za soproizvodnjo toplote in električne energije ter sončnih elektrarn, s čimer lahko naročnik doseže od 15 do 30 % znižanje stroškov energije. Rešitve za zmanjšanje rabe energije pa vključujejo tudi zamenjavo zunanje in notranje razsvetljave, s katero lahko naročnik zmanjša porabo električne energije za razsvetljavo tudi do 50 %.

Luka Komazec, direktor družbe GGE: »Energetska učinkovitost sodi med stroškovno najučinkovitejše ukrepe za zmanjšanje rabe energije in s tem emisij toplogrednih plinov ter povečanje deleža obnovljivih virov energije v Sloveniji. GGE si je tako zastavil cilj do leta 2020 skupaj z naročniki ravno preko manjše rabe energije in z obnovljivimi viri energije zmanjšati emisije CO2 za 40.000 ton.«.

Družba GGE bo v prvi polovici naslednjega leta v Gorenju izvedla tudi svoj prvi večji projekt izboljšanja rabe energije. Paket sprejetih ukrepov vključuje prenovo notranje razsvetljave v eni izmed proizvodnih hal v Velenju, s čimer bo Gorenje rabo energije za razsvetljavo na letnem nivoju znižalo za 66 %, postavitev naprave za soproizvodnjo električne in toplotne energije moči 800 kWel in sočne elektrarne moči 400 kWp ter uvedbo informacijskega sistema za energetski management. Z omenjenimi ukrepi bo Gorenje zmanjšalo rabo energije za 5 % znižalo emisije CO2 za 1051 ton na letni ravni ter zagotovilo 5 % električne in toplotne energije iz lastnih proizvodnih virov, s čimer bo zmanjšalo svojo izpostavljenost nihanju cen električne energije