Arhiv novic

Torek, 20. december 2011, Velenje

Gorenje z novim strateškim načrtom do večje dobičkonosnosti

Skupina Gorenje je kot odgovor na nove okoliščine poslovanja in notranje spremembe pripravila novi strateški načrt za obdobje od leta 2012 do 2015. V skladu z njim načrtuje večjo osredotočenost na temeljno dejavnost izdelkov in storitev za dom, ki bo v zaključnem strateškem letu 2015 predstavljala že približno 90 % poslovanja.

Med ključne poslovne cilje je Gorenje uvrstilo povečanje dobičkonosnosti poslovanja in sicer na ravni EBIT marže, ki bo v letu 2015 znašala več kot 5 % ter rast prihodkov od prodaje na približno 1,5 milijarde evrov v letu 2015 pri 3,8 % skupni letni stopnji rasti, s čimer bo Skupina Gorenje rasla več kot evropski trg. Za večjo odpornost na učinke finančne krize načrtuje rast prostega denarnega toka na vsaj 40 milijonov evrov v letu 2015 in znižanje zadolženosti.
 
Z novo strategijo se Gorenje prilagaja novim okoliščinam poslovanja in notranjim spremembam
 
V Gorenju so letos pripravili nov strateški načrt, ki ga je nadzorni svet potrdil konec avgusta, na včerajšnji seji pa je prejel še končno verzijo z vsemi dopolnitvami v finančnem in organizacijskem smislu.
 
Od objave prejšnje strategije v začetku leta 2010 so se razmere na trgih zaradi nestabilnega ekonomskega okolja namreč izredno spremenile in zaostrile za panogo aparatov za dom. Poleg tega prejšnji strateški načrt ni vseboval ključnih notranjih sprememb, ki pomembno vplivajo na nadaljnji razvoj Skupine Gorenje in sicer prevzema skandinavske družbe Asko in pričetek dezinvesticijskih aktivnosti, v okviru katerih so letos odprodali delež v energetskem podjetju Istrabenz Gorenje.
 
Pri oblikovanju strategije je Gorenje upoštevalo tudi t.i. potrošniške megatrende, kot so demografske spremembe, večja ekološka ozaveščenost potrošnikov, poudarek na zdravem načinu življenja, tehnološke trende (pametni aparati,…) in pa premike na lestvici perspektivnih gospodarstev za panogo aparatov za dom.
 
Predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac: »Z novo strategijo smo začrtali pot za ustvarjanje trajne vrednosti za naše stranke oziroma kupce, delničarje in zaposlene. Še najboljša strategija na papirju pa ostane le iluzija, če se jo ne izvede, zato intenzivno začenjamo z implementacijo aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev. Doseganje ključnih strateških ciljev bomo spremljali na mesečni ravni, po potrebi pa strateški načrt enkrat na leto tudi osvežili in prilagodili novim razmeram.«
 
Nova organizacija Skupine Gorenje kot eden izmed ukrepov za doseganje strateških ciljev
 
Da bi uresničili zastavljene strateške cilje so v Gorenju preoblikovali organiziranost Skupine. V skladu z novo organizacijo je področje »Dom« temeljna dejavnost Skupine in obsega izdelke za dom (velike in male gospodinjske aparate, naprave za ogrevanje, prezračevanje in klimatske naprave), storitve za dom ter kuhinjsko pohištvo, ki ima podporno vlogo in je pomemben kanal za prodajo aparatov za dom. V letu 2015 bo temeljna dejavnost predstavljala že približno 90 % poslovanja Skupine Gorenje.
 
Poslovno področje »Ekologija«, v okviru katerega bo Gorenje še naprej razvijalo storitve za celostno ravnanje z odpadki v Sloveniji in Jugovzhodni Evropi, predstavlja v skladu z novo strategijo dopolnilno dejavnost Skupine. Vse ostale dejavnosti Skupine Gorenje bodo obravnavane kot portfeljske naložbe.
 
Z novim letom funkcijska organizacija uprave
 
Spremembi v organiziranosti po glavnih poslovnih področjih in določitvi večjega fokusa na temeljni dejavnosti bo tekom strateškega obdobja sledila prenova organizacijskega modela in korporacijskega upravljanja, kar je nujno potrebno z vidika zagotovitve večje učinkovitosti poslovanja in doseganja strateških ciljev. Sem sodi nova porazdelitev pristojnosti članov uprave s 1. januarjem 2012, ki predstavlja premik divizijske strukture uprave k funkcijski organizaciji.
 
V skladu s sklepom nadzornega sveta, sprejetim na seji 19. decembra, bo Branko Apat, do sedaj član uprave za divizijo Aparati za dom, z novim letom kot član uprave odgovoren za operacije s področja velikih gospodinjskih aparatov ter operacije in prodajo ogrevalnih sistemov, Uroš Marolt, do sedaj član uprave odgovoren za divizijo Notranja oprema, bo kot član uprave odgovoren za področje korporacijskih storitev in program kuhinj, Drago Bahun, do sedaj član uprave odgovoren za kadre in izobraževanje ter delavski direktor, bo s 1. januarjem v upravi opravljal funkcijo delavskega direktorja ter Marko Mrzel, član uprave za področje financ in ekonomike, bo z novim letom prevzel funkcijo člana uprave, odgovornega za prodajo velikih in malih gospodinjskih aparatov in bo do nadaljnjega odgovoren tudi za področje financ in ekonomike. Nadzorni svet je predsednika uprave Franja Bobinca zadolžil, da kot mandatar uprave do konca februarja 2012 nadzornemu svetu predlaga novega člana uprave za finance in ekonomiko.
 
Temeljna dejavnost izdelki in storitve za dom bo glavno gonilo rasti in ustvarjanja vrednosti deležnikom
 
Gorenje si je kot enega izmed ključnih poslovnih ciljev zastavilo povečanje dobičkonosnosti poslovanja. V letu 2015 načrtuje EBIT maržo nad 5 %. Prihodki od prodaje bodo v istem letu znašali približno 1,5 milijarde evrov pri 3,8 % skupni letni stopnji rasti Skupine Gorenje. Tako bo Gorenje raslo več, kot je ocenjena 2,1 % rast evropskega trga aparatov.
 
Glavni generator rasti obsega poslovanja in večje dobičkonosnosti bo poslovna dejavnost izdelkov in storitev za dom, ki temelji na novem poslovnem modelu. Med drugim Gorenje načrtuje premik od panevropske prisotnosti h globalni. Prodaja na perspektivnih trgih izven Evrope, kot sta Kitajska in Brazilija, ki omogočajo više stopnje obsega aktivnosti in njegove dobičkonosnosti, bo tako zrasla na skupno 150 milijonov evrov. Na teh trgih bo Gorenje povečevalo prisotnosti v metropolah, ki predstavljajo področja z višjo kupno močjo potrošnikov.
 
Dobičkonosno rast obsega prodaje bodo krepili tudi s povečanjem izdelkov cenovno visoko umeščenih blagovnih znamk in konceptov na več kot 25 % v strukturi količinske prodaje. Pri izdelkih bo poudarek na segmentu z višjo dodano vrednostjo, kot so npr. vgradni aparati. Razlikovalnost od konkurenčnih podjetjih bo Gorenje še bolj osredotočeno gradilo na dizajnu in inovativnosti izdelkov. 
 
Za pokritje vseh cenovnih segmentov bo izvajalo strategijo več blagovnih znamk z jasno razmejitvijo tržnega umeščanja vsake izmed blagovnih znamk.
 
Za večjo odpornost na finančne krize znižanje zadolženosti in rast prostega denarnega toka Skupine
 
Za izboljšanje finančnega položaja in kot ščit pred zaostrovanjem finančnih razmer bo Gorenje do leta 2015 izvedlo dezinvestiranje poslovno nepotrebnega premoženja in poslovnih aktivnosti, normaliziralo denarni tok glede na obseg in kakovost svojega delovanja ter tako v letu 2015 ustvarilo vsaj 40 milijonov evrov prostega denarnega toka. S tem bo izboljšalo sposobnost samofinanciranja in znižalo nivo zadolženosti Skupine to te mere, da odnos med čistim finančnim dolgom in EBITDA ne bo presegel razmerja 3,0 od leta 2014 naprej.
 
V letošnjem letu poslovanje pod težo zahtevnih razmer, ki se nadaljujejo tudi v naslednjem letu
 
Gorenje je danes poleg strateškega načrta objavilo tudi poslovni načrt za naslednje leto, ki ga je nadzorni svet potrdil na seji 19. decembra.
Tako kot najpomembnejša konkurenčna podjetja v panogi se je Skupina Gorenje v letošnjem letu soočalo z izredno zahtevnimi okoliščinami poslovanja, ki so jim botrovale evropska dolžniška kriza, negativni učinki valutnih gibanj v Srbiji, na Češkem, Poljskem, Rusiji in Skandinaviji, surovinski šoki, ki jih ni bilo mogoče v celoti prenesti na prodajne cene, visoka brezposelnost in zadržanost potrošnikov pri nakupih ter plačilna nedisciplina. Omenjene razmere so vplivale na slabitev dobičkonosnosti prodaje (sprememba v geografski in produktni strukturi prodaje). Slabša dobičkonosnost je posledica tudi prehodnih negativnih učinkov začetka aktivnosti prestrukturiranja družbe Asko in Gorenje Notranja oprema.
Skupina bo letos skladno z oceno poslovanja ustvarila dobrih 1,4 milijarde evrov prihodkov od prodaje, dobiček iz poslovanja (EBIT) v višini 38,1 milijona evrov in 9,2 milijona evrov čistega dobička, kar je manj od načrtovanega. Leto bo zaključila s pozitivnim prostim denarnim tokom ocenjenim v višini 11,4 milijona evrov. 
Naslednje leto bo za Skupino Gorenje še vedno izredno zahtevno, saj se bodo težavne gospodarske in finančne razmere iz letošnjega leta nadaljevale. Skupina načrtuje prihodke od prodaje v višini skoraj 1,4 milijarde evrov. Primerljivo (brez upoštevanja družbe Istrabenz Gorenje) bodo prihodki v letu 2012 za 7,4 % višji kot ocenjeni letos. Dobiček iz poslovanja (EBIT) v višini 50 milijonov evrov bo za dobrih 31 % višji od ocenjenega letos, čisti dobiček pa je načrtovan v višini 13,4 milijona evrov ali za 45,6 % več od ocenjenega letos.

Ključni cilji za naslednje leto bodo povečevanje dobičkonosnosti poslovanja, rast pozitivnega prostega denarnega toka na 28,6 milijona evrov in zniževanje zadolženosti.