Arhiv novic

Sreda, 28. december 2011, Velenje

Objava sklica 17. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

Na podlagi veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 17. sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v petek, 3. februarja 2012, z začetkom ob 11.00 uri, v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1.
 
Gradiva
Predlogi sklepov ter ostala gradiva za skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure, objavljena pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet in na spletnih straneh www.gorenje.com z vsemi obrazložitvami.
 
Pogoji udeležbe
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je do 30. januarja 2012 ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 30. januarja 2012.