Arhiv novic

Ponedeljek, 12. marec 2012, Velenje

Lansko leto še zahtevnejše od leta 2010

Lansko leto je bilo za panogo gospodinjskih aparatov še zahtevnejše od leta 2010. Obseg in struktura prodaje ter dobičkonosnost poslovanja so bili pod pritiskom visokih cen surovin in materiala ter valutnih in plačilnih tveganj pri oslabljenem povpraševanju potrošnikov. Skupina Gorenje je glede na dane zunanje okoliščine dosegla solidno rast poslovnih aktivnosti in v primerjavi z letom 2010 povečala prihodke od prodaje za 2,9 % na 1,4 milijarde evrov.

Pozitiven prosti denarni tok pomembno nad načrtovanim

V skupini največjih igralcev iz panoge, ki javno objavljajo rezultate, je edina ustvarila pozitiven prosti denarni tok in sicer v višini 35,8 milijona evrov. Dosežen prosti denarni tok je tako za 23 % višji od načrtovanega. Na področju financiranja je Gorenje preseglo tudi cilja glede znižanja zadolženosti in prestrukturiranja finančnih obveznosti ter s tem izboljšalo svojo finančno kondicijo. Nadzorni svet se je z nerevidiranimi računovodskimi izkazi Skupine Gorenje in krovne družbe seznanil na redni seji, ki je potekala v petek, 9.3.2012.
                                                                                                                
V letu 2011 je bila dobičkonosnost Skupine Gorenje na udaru zaradi rekordnih rasti cen surovin in materiala, ki pa jih ni bilo mogoče nevtralizirati z dvigom prodajnih cen aparatov, ter oslabljenega povpraševanja po gospodinjskih aparatih, saj so bili potrošniki zaradi zaostrovanja finančne krize v Evropski uniji ter visoke brezposelnosti zadržani do nakupov gospodinjskih aparatov. Po podatkih Združenja evropskih proizvajalcev gospodinjskih aparatov CECED je evropski trg lani padel za 1,3 %, medtem ko je leta 2010 zrasel za 2,1 %. Obseg in struktura prodaje Skupine Gorenje sta se poslabšali predvsem na področju Jugovzhodne in Vzhodne Evrope ter Bližnjega Vzhoda. Dobičkonosnost Skupine je bila pod pritiskom tudi zaradi negativnega poslovanje skandinavske skupine Asko, katere negativni poslovni izid bo nevtraliziran že letos, ter podjetja Gorenje Notranja oprema, ki je letos pričelo z načrtovanim poslovnim prestrukturiranjem.
 
Dobiček iz poslovanja (EBIT) v višini 36,5 milijona evrov je bil za 35,3 % nižji od leta 2010, primerljivo pa je na ravni tistega iz 2010. Zaradi boljše primerljivosti letnih in četrtletnih informacij o poslovanju je namreč potrebno izločiti učinke prevzema Aska in odprodaje deleža v Istrabenz Gorenje. Upoštevajoč izločitve teh učinkov je znašal EBIT 41,1 milijona evrov, kar je praktično na ravni doseženega v letu 2010 (41,9 milijona evrov).
 
Čisti dobiček v višini 9,1 milijona evrov je v skladu z zadnjo oceno za lansko leto, vendar je zaradi zgoraj omenjenih okoliščin poslovanja (surovinski šoki, oslabljeno povpraševanje na trgih in sprememba v geografski in produktni strukturi prodaje, negativno poslovanje Aska in Gorenja Notranje opreme) nižji od načrtovanega. Ob izločitvi učinkov družb Asko in Istrabenz Gorenje je čisti dobiček znašal 11,3 milijona evrov.  
 
Skupina Gorenje je v lanskem letu dosegla tri ključne cilje na področju financiranja: ustvarila in celo presegla je pozitiven prosti denarni tok, zmanjšala je zadolženost na raven še nižjo od načrtovane ter tudi pri prestrukturiranju ročnosti finančnih obveznosti dosegla boljše rezultate od načrtovanih.
 
Prosti denarni tok v višini 35,8 milijona evrov je za 6,7 milijona evrov oz. 23 % višji od načrtovanega in za 18 milijonov evrov višji od doseženega v letu 2010. Njegovo izboljšanje je Skupina dosegla z optimizacijo obratnega kapitala, predvsem na področju terjatev in zalog, in s selektivnim investiranjem, usmerjenim predvsem v nove izdelke, kot so pečica z inovativnim drsnim upravljanjem HomeChef ter pralni in sušilni stroji iz nove generacije. Na višji prosti denarni tok je pomembno vplivala še odprodaja deleža v družbi Istrabenz Gorenje. 
 
Leto 2011 je Skupina Gorenje zaključila s 4,7-odstotno nižjo zadolženostjo kot leta 2010, kar je za skoraj 9 % bolje od načrtovane ravni. Znižanje zadolženosti je dosegla s pospešenim izvajanjem paketa aktivnosti za dezinvestiranje poslovno nepotrebnega premoženja, ki ga je potrdil tudi nadzorni svet. Med drugim je odprodala lastniški delež v podjetju Istrabenz Gorenje. Delež dolgoročnih posojil se je v primerjavi z letom 2010 izboljšal z 53,9 % na 62,5 %. Glede na še vedno otežen dostop do finančnih virov, je to pomemben dosežek Gorenja z vidika finančne konsolidacije poslovanja.
 
Predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac: »Potem, ko se proizvajalci gospodinjskih aparatov vse od pričetka svetovne gospodarske in finančne krize leta 2008 soočamo z izredno zahtevnimi okoliščinami poslovanja, so se slednje v lanskem letu še zaostrile. V Skupini Gorenje smo zadovoljni, da smo dosegli in presegli načrte glede pozitivnega prostega denarnega toka, znižanja zadolženosti in prestrukturiranja ročnosti posojil v prid dolgoročnih. S tem smo okrepili naš finančni položaj v času, ko se neugodne razmere na finančnih trgih tudi zaradi negotovega razpleta dolžniške krize v Evropski uniji, stopnjujejo. V letošnjem letu proizvajalci gospodinjskih aparatov še ne bomo laže zadihali. Ustvarjanje prostega denarnega toka, zniževanje zadolženosti in prestrukturiranje ročnosti finančnih obveznosti ob nadaljevanju stroškovne optimizacije, prestrukturiranja proizvodnih lokacij ter izboljšanja obsega in strukture prodaje in s tem dobičkonosnosti poslovanja ostajajo naši glavni cilji, ki smo jih zapisali v poslovnem načrtu. Eden izmed pomembnih vzvodov za njihovo doseganje pa je tudi uspešna izvedba lani pričete reorganizacije Skupine in prenove korporacijskega upravljanja.«