Arhiv novic

Četrtek, 19. april 2012, Velenje

Nadzorni svet Gorenja sprejel letno poročilo za 2011 in imenoval novega člana uprave za finance

Nadzorni svet družbe Gorenje, d.d., je na današnji seji sprejel letno poročilo matične družbe Gorenje, d.d., in konsolidirano letno poročilo Skupine Gorenje za leto 2011 ter ocenil, da je bilo poslovanje Gorenja glede na zahtevne pogoje poslovanja dobro. Poleg tega je na predlog predsednika uprave Gorenja Franja Bobinca kot mandatarja za sestavo uprave in kadrovske komisije nadzornega sveta imenoval Petra Groznika za novega člana uprave, odgovornega za področje financ in ekonomike. Nadomestil bo Marka Mrzela, ki je bil na funkcijo člana uprave za finance in ekonomiko imenovan 3. marca 2011, s 1. januarjem 2012 pa je kot član uprave prevzel področje prodaje velikih in malih gospodinjskih aparatov.
Panoga gospodinjskih aparatov je bila v lanskem letu pod še večjimi pritiski kot leta 2010. Evropski trg, kjer Gorenje ustvari večino prihodkov, se je skrčil za 1,3 %, potem ko je leta 2010 zrasel za 2,1 %. Dobičkonosnost panoge je bila pod izrednim pritiskom rasti cen surovin in materiala. Surovinski šok se je v jesenskih tednih začel umirjati, vendar so cene surovin in materiala, ki v postavki proizvodnje gospodinjskega aparata predstavljajo najvišji strošek, ostale visoke in jih zaradi presežnih kapacitet v panogi ni bilo mogoče prenesti v prodajne cene izdelkov.

Skupina Gorenje je prihodke od prodaje v primerjavi z letom 2010 povečala za 2,9 % na 1,4 milijarde evrov. Dobiček iz poslovanja (EBIT) v višini 36,5 milijona evrov je bil za 35,3 % nižji od doseženega leta 2010, a gre večji del zmanjšanja pripisati učinkom prevzema Aska in odprodaje deleža v družbi Istrabenz Gorenje. Upoštevajoč izločitve teh učinkov je znašal EBIT 41,1 milijona evrov in je na ravni doseženega v letu 2010. Čisti dobiček je znašal 9,1 milijona evrov. 
Skupina Gorenje je v lanskem letu presegla tri ključne cilje s področja finančnega poslovanja: prosti denarni tok v višini 35,8 milijona evrov je bil za 23 % višji od načrtovanega, s pospešenim izvajanjem aktivnosti za dezinvestiranje je leto zaključila s 4,7-odstotno nižjo zadolženostjo kot leta 2010 in delež dolgoročnih posojil v primerjavi z letom 2010 dvignila s 53,9 % na 62,5 %. Glede na še vedno otežen dostop do finančnih virov, je to pomemben dosežek z vidika finančne konsolidacije poslovanja.
Naložbe v višini 47,5 milijona evrov je Skupina namenila prvenstveno za razvoj novih izdelkov, kot je nova generacija pralnih in sušilnih strojev, in s katerimi utrjuje položaj na trgih, ter v tehnično opremo.

Peter Groznik je novi član uprave za finance in ekonomiko

Na današnji seji je nadzorni svet na predlog predsednika uprave Franja Bobinca kot mandatarja za sestavo uprave in kadrovske komisije nadzornega sveta imenoval Petra Groznika za novega člana uprave, odgovornega za področje financ in ekonomike. Nadomestil bo Marka Mrzela, dosedanjega člana uprave za finance in ekonomiko, ki je s 1.1.2012 v skladu z novo porazdelitvijo pristojnosti članov uprave kot član uprave postal odgovoren za prodajo velikih in malih gospodinjskih aparatov. Nova porazdelitev pristojnosti članov uprave predstavlja premik od divizijske organiziranosti uprave k funkcijski organiziranosti in je del procesa reorganizacije in prenove korporacijskega upravljanja z namenom doseganja ciljev, zastavljenih v strateškem načrtu za obdobje 2012-2015.
 
Peter Groznik je leta 1996 diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in leta 2003 doktoriral iz financ na ameriški poslovni šoli Kelley School of Business Univerze v Indiani. Je predavatelj pri različnih predmetih s področja financ na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani; od leta 2004 do leta 2005 je bil predavatelj in gostujoči profesor na Kelley School of Business.
 
Ves čas svoje poklicne kariere je aktiven tudi v gospodarstvu. Med drugim je od marca 2009 do septembra 2010 opravljal funkcijo predsednika uprave družbe KD skladi, pred tem je bil vodja upravljanja sredstev v različnih družbah KD. Je lastnik podjetja za naložbeno svetovanje Northgrant in partner v podjetju BTP Indegra. V obdobju 2007 – 2009 je bil član nadzornega sveta Telekoma Slovenije, od leta 2010 je član nadzornega sveta Pivovarne Laško. Septembra 2011 je kot zunanji sodelavec na področju financ začel sodelovati z Gorenjem.

Uprava in nadzorni svet predlagata izplačilo dividend

Nadzorni svet je na današnji seji tudi potrdil predlog uprave o oblikovanju bilančnega dobička za leto 2011. Tako uprava in nadzorni svet skupščini delničarjev predlagata, da se del bilančnega dobička v višini 2,4 milijona evrov nameni za izplačilo dividend in sicer 0,15 evra bruto na delnico, preostanek bilančnega dobička v višini 3,1 milijona evrov pa naj ostane nerazporejen.
 
Tako kot za poslovna leta 2008, 2009 in 2010 se uprava kljub doseženemu dobičku in preseženemu prostemu denarnemu toku glede na načrt odpoveduje nagradi za poslovno leto 2011.
Nadzorni svet je na današnji seji še potrdil sporazum, ki ga je uprava sklenila z reprezentativnima sindikatoma v Gorenju o ohranitvi delovnih mest v Sloveniji med izvajanjem optimizacije proizvodnih lokacij v obdobju strateškega načrta 2012 – 2015.