Arhiv novic

Petek, 16. november 2012, Velenje

Zahtevno poslovno okolje zaznamovalo tretje četrtletje

Nadzorni svet Gorenja je na včerajšnji seji obravnaval poslovne rezultate Skupine Gorenje in krovne družbe, dosežene v prvih devetih mesecih letošnjega leta. Poslovanje sta negativno zaznamovala predvsem prva dva meseca tretjega četrtletja, ko so se razmere na trgih, ki so pomembne za Skupino Gorenje, dodatno poslabšale. Na poslovanje so vplivali še višji stroški, predvsem transportnih storitev, in stroški povezani s selitvijo proizvodnje. Na poslovanje so vplivali še višji stroški, predvsem transportnih storitev, in stroški povezani s selitvijo proizvodnje.
Zaradi dobre prodaje v jesenskih mesecih v Gorenju ocenjujejo, da bodo leto zaključili z dobičkom
V Gorenju so s pospeševanjem prodaje in izboljšanjem geografske in izdelčne prodajne strukture ter uvajanjem novih izdelkov uspeli nivo naročil v mesecu septembru obrniti navzgor. Družba ohranja ta trend tudi v začetku zadnjega četrtletja. Tako prihajajo višja naročila za oktober in november iz držav, v katerih Gorenje dosega višjo dobičkonosnost (Ukrajina, Slovenija, Rusija, Češka, Hrvaška in Srbija). Pozitivne učinke na poslovanje že kažejo tudi nekateri ukrepi, kot so uvajanje novih izdelkov na trge, optimiranje vseh vrst stroškov, dezinvestiranje in preselitev proizvodnje iz Finske na Češko. V Gorenju zato ocenjuje, da bodo leto zaključili z dobičkom.
 
V tretjem četrtletju poslabšanje razmer na trgih
Gospodarske razmere v Evropi so se v tretjem četrtletju poslabšale, kar se je odrazilo v manjšem povpraševanju po gospodinjskih aparatih. Tako je v Zahodni Evropi trg bele tehnike padel za 2 %. Poslabšale so se razmere tudi v Sloveniji, kjer so izdatki za trajne dobrine, kot so gospodinjski aparati, padli za 8 %, investicijska poraba pa za kar 22 %. Še z večjimi težavami so se spopadale države Zahodnega Balkana in Ukrajina. Gre za trge, ki so za Skupino Gorenje pomembni za doseganje ustreznega obsega poslovanja in dobičkonosnosti.
 
Za Gorenje sta bila julij in avgust prodajno najšibkejša meseca v tretjem četrtletju. Hkrati so se v celotnem devetmesečnem obdobju ravno v tretjem četrtletju najbolj povečali stroški nekaterih storitev, predvsem transportni in logistični stroški, ki so bili v primerjavi s prvimi devetimi meseci lani višji za 4,9 milijona evrov (od tega 2,7 milijona evrov v tretjem četrtletju).
 
Višje stroške in prehodne negativne učinke na poslovanje gre pripisati tudi prestrukturiranju proizvodnih lokacij in s tem povezanih selitev proizvodnje. Gorenje je s selitvami proizvodnje pričelo letos in z večino aktivnosti bo zaključilo v drugi polovici naslednjega leta, ko bodo delni učinki iz tega naslova pričeli pozitivno vplivati na poslovanje. Prihranki, pridobljeni s  selitvijo proizvodnje iz Finske na Češko, pa bodo prepoznani že v četrtem četrtletju letošnjega leta in so višji od načrtovanih. 
 
Našteto je vplivalo na nižje prihodke in slabšo dobičkonosnost poslovanja Skupine Gorenje v prvih devetih mesecih letošnjega leta, vendar je Skupina v mesecu septembru že uspela izboljšati poslovanje.  Devetmesečni prihodki od prodaje v višini 929,5 milijona evrov so bili za 2,7 % nižji kot v primerljivem obdobju lani. Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 51,1 milijona evrov je  bil za 17 % nižji kot v prvih devetih mesecih lani, poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v višini 15,2 milijona evrov pa za 34,8 % nižji. Čisti poslovni izid je bil prvič po letu 2009 negativen in je znašal 6,4 milijona evrov.
 
Po šibkih poletnih mesecih z operativnimi ukrepi in višjo prodajo izboljšali poslovanje v septembru
Gorenje je sredi tretjega četrtletja še pospešilo izvajanje nekaterih stroškovnih ukrepov in ob dobri septembrski prodaji uspelo izboljšati poslovanje družbe že v mesecu septembru. Prihodki od prodaje v septembru so bili za 12,6 % višji kot povprečni konsolidirani prihodki Skupine v prvih osmih mesecih letošnjega leta in za 21,5 % višji kot avgusta letos. Najvišje rasti prodaje v mesecu septembru glede na osemmesečno povprečje letošnjega leta je Gorenje ustvarilo na trgih, ki niso pomembni samo za njegov obseg poslovanja temveč tudi za dobičkonosnost poslovanja: v Ukrajini, Rusiji, Sloveniji, Srbiji, Avstriji, Nemčiji in na Češkem.
 
Pozitivni razvoj poslovanja se nadaljuje v zadnjem četrtletju
Gorenje v zadnjem četrtletju letošnjega leta nadaljuje s pozitivnim trendom poslovanja iz septembra. Že prejeta naročila za četrto četrtletje so namreč v pomembnem obsegu iz držav, kjer družba dosega višjo dobičkonosnost.  
 
Predsednik uprave Franjo Bobinac je poslovanje v drugi polovici leta komentiral: »Makroekonomske razmere na trgih so še vedno zelo težke, v tretjem četrtletju je prišlo celo do poslabšanja in tudi v naslednjih mesecih ne pričakujemo izboljšanja v poslovnem okolju, ki ostaja zelo nepredvidljivo. Potrošniki so zadržani do nakupov trajnih potrošnih dobrin, cene surovin in energentov pa ostajajo na visokih ravneh. Smo pa v Gorenju za zagotovitev dolgoročne konkurenčne sposobnosti letos pričeli s prestrukturiranjem proizvodnih lokacij, kar pa v prvi fazi prinaša stroške, po zaključku aktivnosti selitev ob koncu naslednjega leta pa bomo začeli beležiti pomembne prihranke. Razvoj poslovanja v zadnjem četrtletju se odvija v dobro smer. V upravi tako ocenjujemo, da bomo zaradi prodajno močnih zadnjih mesecev in dobrega obvladovanja stroškov leto zaključili z dobičkom. Hkrati se bomo ob koncu leta zaradi učinkovitega obvladovanja obratnega kapitala in aktivnega dezinvestiranja še dodatno razdolžili in ustvarili pozitivni prosti denarni tok.«