Arhiv novic

Petek, 15. marec 2013, Velenje

Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi za 2012

Zadnje četrtletje prodajno najmočnejše. Leto 2012 zaključili z nižjo zadolženostjo in višjim prostim denarnim tokom. Selitve proizvodnje potekajo skladno z načrti, njihovi pozitivni učinki šele ob koncu leta 2013.
Nadzorni svet Gorenja, d. d., se je na današnji seji seznanil z nerevidiranimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi Skupine Gorenje in krovne družbe za lansko leto. 2012 je bilo za Skupino Gorenje zahtevno leto. Skupina je pričela z najobsežnejšimi selitvami proizvodnje v svoji zgodovini in nadaljevala z aktivnostmi za znižanje zadolženosti. Oba procesa sta zelo pomembna za doseganje zastavljenih ključnih ciljev v strategiji 2012-2015. Leto je bilo zahtevno tudi zato, ker so se razmere v Evropi, kjer Skupina ustvari 92 % vseh prihodkov, poslabšale. Po prodajno šibkih devetih mesecih leta je Gorenje v zadnjem četrtletju leta uspelo obrniti trend prodaje navzgor, predvsem v temeljni dejavnosti. S prodajo izdelkov za dom je ustvarilo za 6,9 % višje prihodke kot v prvih treh četrtletjih leta in kot v zadnjem četrtletju leta 2011. Prodajno močno zadnje četrtletje je pozitivno vplivalo na poslovni izid iz poslovanja (EBIT), ki je za 2,9 % višji kot v letu poprej in je znašal 44,9 milijona evrov. Letošnje leto je za Gorenje zelo zahtevno zaradi selitev proizvodnje. Pozitivne učinke selitev pričakujejo šele ob koncu leta 2013, v polni meri pa v letu 2014.
 
Skupina Gorenje je v lanskem letu ustvarila 1,26 milijard evrov prihodkov od prodaje, kar je 1,5 % manj kot v letu poprej, vendar je v temeljni dejavnosti, izdelki za dom, prihodke povečala za 1,7 %. Po prodajno šibkejših devetih mesecih leta je v zadnjem četrtletju okrepila prodajo, predvsem v temeljni dejavnosti. Tako v zadnjem četrtletju kot na letni ravni je povečala prodajo na nekaterih za njeno poslovanje pomembnih trgih, kot so Rusija, Ukrajina, Nemčija in Skandinavija ter na neevropskih trgih, kjer je zabeležila 5,5-odstotno rast prodaje glede na leto 2011. Za toliko je tudi povečala prodajo izven Evrope v zadnjem četrtletju leta glede na zadnje četrtletje leta 2011. Izven Evrope je Gorenje najbolj raslo na Kitajskem, v ZDA in Avstraliji, ki je za družbo eden najbolj perspektivnih neevropskih trgov.
 
Prodajno močno zadnje četrtletje izboljšalo dobičkonosnost
Za 6,9 % višji prihodki v osrednji dejavnosti v zadnjem četrtletju leta so pozitivno vplivali na poslovni izid iz poslovanja (EBIT). EBIT v višini  44,9 milijona evrov je za 2,9 % višji kot leto poprej. Negativno pa so na EBIT vplivali višji stroški transportnih in logističnih storitev, ki so na letni ravni porasli za 16 %, in stroški dela, ki so bili glede na leto 2011 višji za 2,7 %. V zadnji polovici leta je Gorenje namreč začasno povečalo število zaposlenih v proizvodnji v Sloveniji in na Švedskem, saj je bilo potrebno proizvesti varnostne zaloge aparatov za obdobje selitev proizvodnje. Negativno je na stroške dela vplivala tudi decembrska stavka zaposlenih v Velenju.
 
Dobiček na letni ravni v višini 0,3 milijona evrov je skladen z oceno, ki jo je Gorenje objavilo decembra 2012.
 
Bruto zadolženost znižali za 51,4 milijona evrov
Lani je bila  Skupina Gorenje uspešna na področju dezinvestiranja poslovno nepotrebnega premoženja in obvladovanja obratnega kapitala, kar je izboljšalo prosti denarni tok, ki je bil za 22 % ali 12,5 milijona evrov višji v primerjavi z letom poprej in je znašal 43,7 milijona evrov. Ustvarjeni prosti denarni tok je bil višji tudi od načrtovanega prostega denarnega toka in sicer za 15,1 milijona evrov. V Gorenju letos nadaljujejo s procesi dezinvestiranja, na prosti denarni tok pa bo pozitivno vplivala še odprodaja proizvodnih podjetij iz pohištvenega segmenta, ki sta v zadnjih letih imeli izgubo in sta močno bremenili poslovanje celotne Skupine.
 
Bruto zadolženost so v Gorenju glede na leto 2011 znižali za 51, 4 milijona evrov.
 
Leto zaključili z najboljšo strukturo ročnosti posojil
V zadnjem četrtletju leta je Skupina pričela s črpanjem 50-milijonskega dolgoročnega posojila, ki ga je sklenila s Sberbank Europe, kar je pripomoglo k boljši strukturi ročnosti posojil. Dolgoročna posojila so ob koncu leta znašala že 64 % vseh posojil, s čimer je Gorenje doseglo najboljšo strukturo ročnosti posojil od izbruha gospodarske in finančne krize.
 
Predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac je ob objavi nerevidiranih konsolidiranih računovodskih izkazov za lansko leto dejal: »Glede na zaostrene okoliščine na trgih in aktivnosti prestrukturiranja proizvodnje, ki so v polnem teku in slabijo dobičkonosnost poslovanja, smo z doseženimi rezultati v lanskem letu lahko zadovoljni. Kljub temu, da nismo dosegli vseh ciljev in da prodaja v prvih treh četrtletjih leta še ni bila na dovolj visoki ravni, smo jo v zadnjem četrtletju v naši osrednji dejavnosti gospodinjskih aparatov z izrednimi napori uspeli okrepiti. V letošnjem letu nadaljujemo z aktivnostmi iz naše strategije: z razdolževanjem, večanjem prodaje na neevropskih trgih, razvojem in uvajanjem novih izdelkov na trge ter optimiranjem proizvodnih lokacij. Do septembra letos nas čaka še najzahtevnejši in najobsežnejši del selitev in sicer selitev proizvodnje pralnih, sušilnih in pomivalnih strojev iz Švedske v Slovenijo, zaradi česar bo tudi poslovni izid, še posebej v prvi polovici leta 2013, pod velikimi pritiski, kar pa smo upoštevali pri pripravi poslovnega načrta za letošnje leto.«