Arhiv novic

Ponedeljek, 3. junij 2013, Velenje

Objava sklica 19. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

Na podlagi veljavne zakonodaje uprava in nadzorni svet Gorenja, d.d., sklicujeta 19. skupščino delničarjev Gorenja, d.d., ki bo v petek, 5. julija 2013, z začetkom ob 9.00 uri, v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1.
 
Gradiva
Predlogi sklepov ter ostala gradiva za skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure, objavljena pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet in na spletnih straneh www.gorenje.com z vsemi obrazložitvami.
 
Pogoji udeležbe
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 1. julij 2013, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 1.julij 2013.