Arhiv novic

Torek, 19. november 2013, Velenje

Poslovanje Skupine Gorenje v prvih devetih mesecih leta in ocena poslovanja do konca leta

Skupina Gorenje: rast prihodkov v temeljni dejavnosti in povečanje tržnega deleža kljub izjemno zahtevnim gospodarskim razmeram
 
Dobiček iz poslovanja je dosegel 23,6 milijona evrov, kar je za skoraj 6 % več kot v prvih devetih mesecih lani. Poslovni izid Skupine je pod vplivom enkratnih negativnih učinkov odprodaje dejavnosti proizvodnje pohištva, slabitev finančnih naložb in negativnih tečajnih razlik.
 
Nadzorni svet Gorenja, d.d., je na seji 14. novembra 2013 obravnaval poslovanje Skupine Gorenje v prvih devetih mesecih leta ter oceno poslovanja do konca leta. Skupina Gorenje je v prvih devetih mesecih letošnjega leta prihodke iz svoje temeljne dejavnosti povečala za 1%, kljub upadanju povpraševanja po gospodinjskih aparatih v Evropi. S tem je svoj tržni delež v panogi gospodinjskih aparatov v Evropi povečala za 0,22 odstotne točke na 3,51% in utrdila svoj položaj enega od vodilnih proizvajalcev bele tehnike v Evropi. V tem obdobju so bile uspešno izvedene tudi aktivnosti strateške selitve proizvodnje iz Švedske v Slovenijo in iz Slovenije v Srbijo. Rezultati večje proizvodne učinkovitosti bodo vidni že v naslednjem letu. Dobiček iz poslovanja je dosegel 23,6 milijona evrov, kar je za skoraj 6 % več kot v prvih devetih mesecih lani. Sicer so na ekonomiko poslovanja pomembno negativno vplivali enkratni dogodki, ki niso povezani z rednim delovanjem, in sicer slabitve, povezane z odprodajo podjetij za proizvodnjo pohištva, ter slabitve nekaterih finančnih naložb. Poleg tega so imele velik negativen vpliv tudi tečajne razlike, zlasti gibanje ruskega rublja, švedske krone in avstralskega dolarja. Vsi ti enkratni dejavniki so povzročili, da je Skupina Gorenje v prvih devetih mesecih sicer dosegla negativen poslovni izid, vendar v družbi ocenjujejo, da bo poslovanje v zadnjem četrtletju pozitivno, kar bo pomembno izboljšalo celoletni poslovni izid.
 
Prihodki v temeljni dejavnosti višji za 1 %, tržni delež v Evropi zrasel na 3,51 %
 
Skupina Gorenje je v prvih devetih mesecih letošnjega leta ustvarila prihodke v višini 897,1 milijona evrov. Celotni prihodki so sicer za 1,5 % manjši v primerjavi s prihodki ustvarjenimi v enakem obdobju lani, a je to posledica manjšega obsega dejavnosti družb s področij ekologije in portfeljskih naložb. V temeljni dejavnosti proizvodnje in prodaje izdelkov in storitev za dom pa je Skupina Gorenje prihodke povečala za 1 %, kljub upadu povpraševanja po gospodinjskih aparatih v Evropi. Evropski trg gospodinjskih aparatov, na katerem Skupina ustvari več kot 90 % vseh prihodkov,  je namreč v prvih devetih mesecih leta padel za 0,8 %.  Brez upoštevanja negativnega vpliva tečajnih razlik bi bila organska rast v temeljni dejavnosti v primerjavi s prvimi devetimi meseci lani celo večja za 2,1%. S povečanjem prihodkov v temeljni dejavnosti je Skupina tudi izboljšala svoj tržni položaj v Evropi za 0,22 odstotnih točk na 3,51%.  Prihodke je Skupina v primerjavi s prvimi devetimi meseci lani povečala predvsem na trgih Ukrajine, Rusije, Nemčije, Hrvaške, Bolgarije, Romunije in na Kitajskem.
  
Rast dobička iz poslovanja, čisti poslovni izid v prvih devetih mesecih leta zaradi enkratnih učinkov negativen, pričakovano pozitivno poslovanje v zadnjem četrtletju
 
Skupina Gorenje je kljub negativnim dejavnikom iz okolja v primerjavi s prvimi devetimi meseci lani uspela povečati dobiček iz poslovanja (EBIT). Dobiček iz poslovanja je znašal 23,6 milijona evrov in je bil za 5,7 % višji kot v prvih devetih mesecih lani.  
 
Čisti izid Skupine Gorenje v prvih devetih mesecih je znašal -18,2 milijona evrov, vendar ta vključuje enkratne negativne učinke v vrednosti 20,1 milijona evrov, ki se nanašajo na slabitve iz naslova odprodaje proizvodnje pohištva, slabitve finančnih naložb ter negativne vplive tečajnih razlik. Brez vpliva vseh omenjenih negativnih enkratnih učinkov bi Skupina Gorenje v prvih devetih mesecih dosegla pozitivni čisti poslovni izid v višini 1,9 milijona evrov.
 
Skupina Gorenje na podlagi načrtovane višje prodaje v temeljni dejavnosti, boljše strukture prodaje ter nižjih stroškov proizvodnje zaradi izvedenih strateških selitev proizvodnje ocenjuje, da bo v zadnjem četrtletju letošnjega leta ustvarila čisti poslovni izid v višini 9,4 milijona evrov. S tem se bo celoletna ekonomika poslovanja pomembno izboljšala, čeprav bodo nanjo še vedno imeli pomemben vpliv že omenjeni negativni enkratni učinki. Čisti poslovni izid letošnjega leta je tako ocenjen na -8,8 milijona evrov, pri čemer pa bi bil brez omenjenih enkratnih negativnih učinkov ter z upoštevanjem pozitivnih učinkov poenotenja evidentiranja (usredstvovanja) stroškov razvoja v letošnjem letu na ravni Skupine (11 milijonov evrov), dosežen pozitivni ocenjeni poslovni izid v višini 10 milijona evrov.
 
Leto 2014 začetek novega razvojnega obdobja s polnimi učinki izvedenih strateških selitev proizvodnje
 
Skupina Gorenje je v prvih devetih mesecih leta uspešno izpeljala tri strateške selitve proizvodnje: iz Švedske v Velenje je preselila najprej proizvodnjo pralnih strojev in sušilnikov, nato pa še pomivalnih strojev, iz Velenja v Srbijo pa proizvodnjo prostostoječih hladilnikov. Polna izkoriščenost proizvodnih procesov za pralne in sušilne stroje v Velenju ter hladilnike v Srbiji je bila dosežena v tretjem četrtletju letošnjega leta. Preseljena proizvodnja pomivalnih strojev na lokaciji v Velenju je stekla septembra in je pomembno zaokrožila proizvodnjo Gorenja v Velenju. Že v lanskem letu pa je Gorenje preselilo tudi proizvodnjo kuhalnih aparatov iz Finske na Češko.  Uspešno izpeljane selitve proizvodnje se bodo odrazile v pomembnih prihrankih pri proizvodnih stroških, kar bo pozitivno vplivalo tako na ekonomiko poslovanja kot tudi mednarodno konkurenčnost Gorenja. Poln pričakovan pozitivni učinek vseh selitev proizvodnje bo realiziran od leta 2014 naprej in je ocenjen v višini 20 milijonov evrov na letni ravni.  
 
V letošnjem letu je Skupina Gorenje tudi sklenila strateško partnerstvo na področju industrijskega sodelovanja z japonsko korporacijo Panasonic, ki je medtem že postala eden največjih lastnikov Gorenja. Aktivnosti dokapitalizacije sicer še potekajo. S pridobljenim dodatnim kapitalom bo Skupina Gorenje utrdila svoje razvojne sposobnosti in finančni položaj. Skupina Gorenje s strateškimi selitvami proizvodnje, optimizacijo poslovno-prodajnih procesov, dokapitalizacijo in ukrepi za okrepitev finančne stabilnosti gradi temelje za izboljšanje poslovanja v naslednjem srednjeročnem obdobju v skladu z začrtanimi srednjeročnimi usmeritvami.
 
Predsednik Uprave  Franjo Bobinac je poslovanje v letošnjem letu komentiral:»Leto 2013 je zaradi splošnih gospodarskih okoliščin eno najtežjih let za Gorenje , a smo v njem z izjemnimi napori uspeli povečati Gorenjev tržni delež v Evropi, ob tem pa dokončali projekt strateških selitev proizvodnje in sklenili strateško partnerstvo s korporacijo Panasonic. Zaradi tega naše dosedanje dosežke v tem letu, kljub nekoliko slabši ekonomiki poslovanja, ocenjujemo kot uspešne, saj smo z njimi postavili trdne temelje za povečevanje poslovne uspešnosti in učinkovitosti ter nadaljnji razvoj Skupine Gorenje v celotnem prihodnjem srednjeročnem obdobju.«