Arhiv novic

Torek, 31. december 2013, Velenje

Obvestilo družbe Gorenje, d.d.

Družba Merkur, d. d. je sporočila, da je v skladu z določili Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki je začel veljati 7. decembra 2013, dolgoročno plačilno nesposobna zaradi prezadolženosti in kapitalske neustreznosti, zato je objavila insolvenco.
Družba Merkur, d. d. je sporočila, da je v skladu z določili Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki je začel veljati 7. decembra 2013, dolgoročno plačilno nesposobna zaradi prezadolženosti in kapitalske neustreznosti, zato je objavila insolvenco. Hkrati je dne 27. decembra 2013 na pristojnem sodišču vložila Predlog za začetek postopka ponovne prisilne poravnave v skladu z 221. členom ZFPPIPP, pri čemer je pojasnila, da po 221. členu ZFPPIPP ponovna prisilna poravnava učinkuje samo za terjatve, za katere je učinkovala prejšnja pravnomočno potrjena prisilna poravnava iz leta 2011.
 
Družbe Skupine Gorenje so do družbe Merkur, d.d. iz naslova prejšnje pravnomočno potrjene prisilne poravnave izpostavljene s kapitalskim deležem v družbi Merkur, d.d. in priznanimi, še nezapadlimi terjatvami. Zaradi najavljenega začetka postopka po ZFPPIPP bomo v Skupini Gorenje v letu 2013 izvedli za skupno 8,83 mio EUR slabitev. Od tega smo v računovodskih izkazih za obdobje  januar – september 2013 že upoštevali slabitev v vrednosti 0,45 mio EUR iz naslova slabitve kapitalskega deleža v družbi Merkur, d.d. V zadnjem kvartalu bomo izkazali dodatne slabitve kapitalskega deleža in v prvi prisilni poravnavi priznanih, še nezapadlih terjatev, v skupni vrednosti 8,38 mio EUR . Glede na objavljeno oceno poslovanja za leto 2013 se bo iz tega naslova, ob upoštevanju planirane slabitve navedenega kapitalskega deleža v zadnjem četrtletju, poslovni izid Skupine Gorenje poslabšal za 5,23 mio EUR.