Arhiv novic

Petek, 31. januar 2014, Velenje

Poslovni načrt Skupine Gorenje za leto 2014 in ocena poslovanja v letu 2013

Skupina Gorenje v letu 2014 načrtuje 3,6-odstotno rast prihodkov, 46,4 milijona evrov dobička iz poslovanja (EBIT) in 12,1 milijona evrov čistega dobička ter ob tem krepitev finančne moči z znižanjem dolga in rastjo ustvarjenih denarnih tokov iz poslovanja. Pomembno izboljšanje poslovanja je posledica intenzivnega programa prestrukturiranja, ki ga je Skupina izvedla v preteklih dveh letih in je obsegal strateške selitve proizvodnje, prestrukturiranje prodajne mreže, stroškovno racionalizacijo, odprodaje poslovno nepotrebnega premoženja, dokapitalizacijo in druge ukrepe za krepitev finančnega položaja.
Leto 2014 bodo še naprej zaznamovali težki pogoji poslovanja, vendar Gorenje načrtuje znatno rast prihodkov v temeljni dejavnosti, izboljšanje prodajne strukture, pomembne aktivnosti na področju razvoja novih izdelkov ter nadaljevanje procesov optimizacije poslovanja. Nadzorni svet Gorenja, d.d., je poslovni načrt Skupine Gorenje za leto 2014 in oceno poslovanja za leto 2013 potrdil na današnji seji.

Poslovni načrt za leto 2014

Rast prihodkov in izboljšanje prodajne strukture
Pogoji poslovanja bodo tudi v letu 2014 na vseh trgih izjemno zahtevni. Poleg vedno močnejše konkurence, predvsem azijskih konkurentov, in s tem povezanimi cenovnimi pritiski se za Gorenje pomembni trgi še naprej soočajo z zahtevnimi makroekonomskimi razmerami, izpostavljeni pa so tudi pomembnim tveganjem, zlasti na področju valutnih tečajev. Kljub temu Skupina Gorenje v letošnjem letu načrtuje prihodke v višini 1,28 milijard evrov, kar je za 3,6 % več glede na ocenjene prihodke v letu 2013. Rast prihodkov v letošnjem letu bo temeljila predvsem na 3,4-odstotni rasti prihodkov osrednje dejavnosti izdelkov in storitve za dom.
 
Poleg rasti prodaje je v letu 2014 načrtovano tudi pomembno izboljšanje strukture prodaje, kar bo prispevalo k izboljšanju ekonomike poslovanja. Najvišjo rast prodaje Skupina Gorenje načrtuje na trgih Vzhodne Evrope, Srednje Evrope in na neevropskih trgih, pri čemer bo rasel obseg proizvodnje vseh proizvodnih skupin. Hkrati se bo količinski delež izdelkov z višjo dodano vrednostjo, ki obsegajo premijske izdelke (dizajnske linije in izdelke blagovnih znamk Asko in Atag) povečal na 16,1 %, medtem ko je v letu 2013 delež teh aparatov v prodajni strukturi znašal 15 %. Spremembe v prodajni strukturi so posledica uresničevanja strategije repozicioniranja blagovnih znamk Skupine Gorenje in usmeritve k krepitvi prodaje izdelkov z višjo dodano vrednostjo.
 
Močne razvojne aktivnosti in intenzivno sodelovanje s Panasonicom
Skupina Gorenje v letu 2014 nadaljuje s številnimi razvojnimi projekti, ki so namenjeni krepitvi njene konkurenčnosti. V okviru teh aktivnosti je načrtovana razširitev produktnega nabora prostostoječih hladilno-zamrzovalnih aparatov ter razvoj nove generacije premijskih pralnih in sušilnih aparatov Asko, na trge pa bo Skupina v letošnjem letu uvedla novo generacijo inovativnih vgradnih pečic. V letu 2014 je na ravni Skupine načrtovanih za 61 milijonov evrov investicij.
 
V letu 2014 bo Skupina Gorenje intenzivno nadaljevala tudi aktivnosti na področju skupnega razvoja nove generacije pralnih strojev s korporacijo Panasonic, s katero je Gorenje v letu 2013 sklenilo strateško partnerstvo na področju industrijskega sodelovanja. V okviru izvedene dokapitalizacije v letu 2013 je korporacija Panasonic z 10,50-odstotnim lastniškim deležem postala tudi eden največjih lastnikov Gorenja.
 
Krepitev finančne moči
Pomembne aktivnosti bodo tudi v letu 2014 usmerjenje v krepitev finančne moči Skupine Gorenje. Izboljšanje poslovanja bo prispevalo k rasti denarnih tokov iz poslovanja, hkrati pa bodo aktivnosti za izboljšanje upravljanja z obratnim kapitalom ter odprodaje poslovno nepotrebnega premoženja dodatno prispevale k znižanju zadolženosti Skupine. Skupni finančni dolg se bo po načrtu za leto 2014 znižal za več kot 30 milijonov evrov, načrtovani poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 93,7 milijona evrov pa je za 22,3 % višji od ocenjenega v letu 2013. Tako se bo načrtovano razmerje med neto finančnim dolgom in poslovnim izidom iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) ob koncu leta 2014 znižalo na 3,6.
 
Tudi v letu 2014 se bodo na finančnem področju nadaljevale aktivnosti diverzifikacije mednarodnih virov financiranja in učinkovito upravljanje s tveganji. Pomemben korak k večji mednarodni razpoznavnosti Gorenja in dostopu do mednarodnih finančnih trgov predstavlja uvrstitev delnic v dvojno kotacijo na Varšavski borzi vrednostnih papirjev, ki je bila izvedena konec leta 2013.
 
Po dveh letih spet dobičkonosno poslovanje
V letu 2014 Skupina Gorenje načrtuje 46,4 milijona evrov dobička iz poslovanja (EBIT), kar predstavlja 35,9-odstotno  rast glede na oceno leta 2013. Čisti dobiček v letu 2014 bo po načrtu znašal 12,1 milijona evrov. Pomembno izboljšanje poslovanja je posledica intenzivnega programa prestrukturiranja, ki ga je Skupina izvedla v preteklih dveh letih in je obsegal selitve proizvodnje, prestrukturiranje prodajne mreže, stroškovno racionalizacijo, odprodaje poslovno nepotrebnega premoženja, dokapitalizacijo in druge ukrepe za krepitev finančnega stanja. Poleg tega na boljšo ekonomiko poslovanja v letu 2014 v pomembni meri vplivajo tudi načrtovana rast prihodkov, izboljšana prodajna struktura v smeri večje prodaje izdelkov z višjo dodano vrednostjo in nadaljevanje poslovne optimizacije in stroškovne racionalizacije.
 

Ocena poslovanja v letu 2013

Povečanje tržnega deleža kljub izjemno zahtevnim razmeram na trgih
Razmere na trgih bele tehnike so bile v letu 2013 izjemno zahtevne, vendar je Skupina Gorenje kljub temu prihodke v svoji osrednji dejavnosti proizvodnje in prodaje izdelkov in storitev za dom uspela obdržati na enakem nivoju kot predhodno leto. Po oceni za leto 2013 je Skupina v osrednji dejavnosti ustvarila 1,07 milijard evrov prihodkov in okrepila svoj tržni delež v Evropi s 4,00 % na 4,26 %. Svoj tržni položaj je Gorenje najbolj izboljšalo v Rusiji, Nemčiji, Avstriji in na Hrvaškem.
Ocenjeni celotni prihodki Skupine Gorenje so v letu 2013 znašali 1,24 milijard evrov in so nekoliko nižji od doseženih v letu 2012 zaradi odprodaje dejavnosti proizvodnje kuhinjskega pohištva in manjšega obsega poslovanja družb na področju portfeljskih naložb. 
 
Zaključen obsežni dvoletni program prestrukturiranja
V letu 2013 je bil zaključen obsežni dvoletni program prestrukturiranja Skupine, ki je med drugim vključeval strateške selitve proizvodnje. Leta 2012 je Gorenje najprej preselilo proizvodnjo kuhalnih aparatov iz Finske na Češko, leta 2013 pa je iz Švedske v Velenje preselilo proizvodnjo pralnih, sušilnih in pomivalnih strojev, iz Velenja v Srbijo pa proizvodnjo prostostoječih hladilnikov. Uspešno izpeljane selitve se odražajo v pomembnih prihrankih pri proizvodnih stroških, kar pozitivno vpliva tako na ekonomiko poslovanja leta 2014 kot tudi bodočih let.
 
Gorenje je v zadnjih letih izvajalo tudi aktivnosti prestrukturiranja prodajne mreže, z namenom optimizacije poslovnih modelov in prilagoditve spremenjenim tržnim okoliščinam. Pomembne tovrstne aktivnosti so bile izvedene na trgih Francije, Turčije, ZDA, Hrvaške, Slovenije, Češke in Slovaške. Aktivnosti prestrukturiranja prodajne mreže z namenom povečevanja učinkovitosti prodajnih aktivnosti se bodo nadaljevale tudi v letu 2014.
Stroškovna racionalizacija se je v preteklih letih izvajala na vseh poslovnih področjih, s posebnim poudarkom na stroških materiala in storitev, ki v Skupini predstavljajo več kot 58 % vseh stroškov poslovanja Skupine Gorenje. Izvedene so bile tudi aktivnosti za omejevanje rasti stroškov dela in povečevanje delovne produktivnosti.
 
Skupaj s poslovno optimizacijo so potekale tudi aktivnosti odprodaje poslovno nepotrebnega premoženja, ki so vključevale odprodajo proizvodnje pohištva. V letih 2012-2013 je Skupina Gorenje skupaj odprodala za 36,8 milijona evrov poslovno nepotrebnega premoženja, kar je pozitivno vplivalo razdolžitev Skupine.
 
V drugi polovici leta 2013 je bilo izvedena tudi dokapitalizacija družbe Gorenje, d.d., v okviru katere je bilo pridobljeno skoraj 27 milijonov evrov svežega kapitala, ki bo uporabljen za razvojne projekte in zmanjšanje zadolženosti. Z navedenimi aktivnostmi in nadaljnjo optimizacijo upravljanja z obratnim kapitalom je Skupina Gorenje svoj bruto finančni dolg v letih 2012 in 2013 znižala za več kot 85 milijona evrov na 398,8 milijona evrov ob koncu leta 2013.
 
Ekonomika poslovanja leta 2013 pod vplivom enkratnih negativnih učinkov
Ekonomika poslovanja Skupine Gorenje v letu 2013 je bila zaznamovana s številnimi enkratnimi negativnimi učinki, in sicer učinki odpisov finančnih naložb (Merkur, Probanka, Cimos idr.), negativnimi učinki odprodaje proizvodnje pohištvenega segmenta, tečajnimi izgubami in drugimi negativnimi učinki. Skupna neto vrednost enkratnih učinkov v letu 2013, ki so bili večinoma nedenarne narave, je znašala 24,6 milijona evrov, kar je bistveno vplivalo na ocenjeni poslovni izid Skupine v letu 2013. S temi negativnimi učinki je Skupina Gorenje v letu 2013 ustvarila 34,2 milijona evrov dobička iz poslovanja (EBIT) in 25,3 milijona evrov celotne čiste izgube. Brez teh negativnih učinkov pa bi Skupina Gorenje v letu 2013 poslovala pozitivno, saj bi ustvarila 2,6 milijona evrov dobička pred davki.
 
Predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac je ob sprejemu poslovnega načrta za leto 2014 dejal: »Zadnji dve leti sta bili prelomni za nadaljnji razvoj Gorenja. Na zahtevne razmere na trgih in vedno ostrejšo konkurenco smo odgovorili z obsežnim prestrukturiranjem in aktivnostmi za krepitev finančne stabilnosti ter s tem postavili temelje za večjo učinkovitost in konkurenčnost Skupine Gorenje. Letošnje leto tako prinaša prve polne učinke prestrukturiranja, ki bodo skupaj z višjo in boljšo strukturo prodaje omogočili znatno izboljšanje dobičkonosnosti poslovanja že v letošnjem letu in tudi v prihodnjih letih.«