Arhiv novic

Četrtek, 13. marec 2014, Velenje

V letu 2013 zaključen dvoletni program prestrukturiranja

Skupina Gorenje v prvih dveh mesecih z višjimi prihodki kot v enakem obdobju lani

Nadzorni svet Gorenja, d.d., se je na današnji seji seznanil z nerevidiranimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi Skupine Gorenje in matične družbe v lanskem letu. Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi Skupine Gorenje ne odstopajo od ocene poslovanja, ki jo je družba predstavila ob sprejemu poslovnega načrta za leto 2014. Gospodarske okoliščine v letu 2013 so bile izjemno zahtevne, poleg tega pa je v letu 2013 Skupina zaključila tudi dvoletni program prestrukturiranja. Čisti prihodki Skupine Gorenje v letu 2013 so dosegli 1,24 milijarde evrov, za leto 2014 pa so načrtovani v višini 1,29 milijard evrov. Zaradi številnih negativnih učinkov je Skupina v letu 2013 izkazala čisto izgubo v višini 25 milijonov evrov; brez teh učinkov pa bi dosegla 1,7 milijona evrov dobička. Za leto 2014 Skupina načrtuje 12,1 milijona evrov dobička. Prihodki osrednje dejavnosti izdelki in storitve za dom v prvih dveh mesecih letošnjega leta odražajo pozitivni trend poslovanja, saj so višji za 3,6% od prihodkov enakega obdobja preteklega leta.

Poslovanje v letu 2013

Povečanje tržnega deleža kljub izjemno zahtevnim razmeram na trgih

Razmere na trgih bele tehnike so bile v letu 2013 izjemno zahtevne, vendar je Skupina Gorenje kljub temu prihodke v svoji osrednji dejavnosti proizvodnje in prodaje izdelkov in storitev za dom uspela obdržati na enakem nivoju kot predhodno leto. Z 1,07 milijarde evrov ustvarjenih prihodkov predstavlja osrednja dejavnost že 86,2 % vseh prihodkov Skupine, kar je za 1,4 o.t. več kot v letu 2012. Na prihodke so negativno vplivale tudi negativne spremembe deviznih tečajev; brez teh učinkov bi bili prihodki v osrednji dejavnosti za 1,3 % višji. S takšnimi prihodki je Skupina okrepila svoj tržni delež v Evropi iz 4,00 % na 4,26 %. Svoj tržni položaj je Gorenje okrepilo v Rusiji in Nemčiji, ki sta tudi njena najpomembnejša trga, ter v Avstriji, na Hrvaškem, v Ukrajini, Sloveniji, Romuniji, Bolgariji, Angliji ter na Poljskem.

Čisti prihodki Skupine Gorenje so v letu 2013 znašali 1,24 milijarde evrov in so za 1,8 % nižji od doseženih v letu 2012 zaradi odprodaje dejavnosti proizvodnje kuhinjskega pohištva in manjšega obsega poslovanja družb na področju portfeljskih naložb. 

Z letom 2013 zaključen obsežni dvoletni program prestrukturiranja

V letu 2013 je bil zaključen obsežni dvoletni program prestrukturiranja Skupine, ki je med drugim vključeval strateške selitve proizvodnje. Leta 2012 je Gorenje najprej preselilo proizvodnjo kuhalnih aparatov iz Finske na Češko, leta 2013 pa je iz Švedske v Velenje preselilo proizvodnjo pralnih, sušilnih in pomivalnih strojev, iz Velenja v Srbijo pa proizvodnjo prostostoječih hladilnikov. Uspešno izpeljane selitve se odražajo v pomembnih prihrankih pri proizvodnih stroških, kar pozitivno vpliva tako na ekonomiko poslovanja leta 2014 kot tudi bodočih let.

Gorenje je v zadnjih letih izvajalo tudi aktivnosti prestrukturiranja prodajne mreže, z namenom optimizacije poslovnih modelov in prilagoditve spremenjenim tržnim okoliščinam. Pomembne tovrstne aktivnosti so bile izvedene na trgih Francije, Turčije, ZDA, Hrvaške, Slovenije, Češke in Slovaške. Aktivnosti prestrukturiranja prodajne mreže z namenom povečevanja učinkovitosti prodajnih aktivnosti se bodo nadaljevale tudi v letu 2014.

Stroškovna racionalizacija se je v preteklih letih izvajala na vseh poslovnih področjih, s posebnim poudarkom na stroških materiala in storitev, ki v Skupini predstavljajo več kot 58 % vseh stroškov poslovanja Skupine Gorenje. Izvedene so bile tudi aktivnosti za omejevanje rasti stroškov dela in povečevanje delovne produktivnosti.

V letu 2013 doseženo dodatno znižanje zadolženosti za dobrih 35 milijonov evrov

V okviru programa prestrukturiranja so potekale tudi aktivnosti za izboljšanje finančne moči skupine in zmanjšanje zadolženosti, ki so obsegale tako ukrepe za izboljšanje ustvarjanja denarnih tokov s poslovanjem kot tudi ukrepe za izboljšanje upravljanja z obratnim kapitalom, odprodajo poslovno nepotrebnega premoženja ter dokapitalizacijo.

Skupina je v lanskem letu dosegla poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 78,2 milijona evrov. V letu 2014 je načrtovano izboljšanje EBITDA na 93,7 milijona evrov, s čimer se bo razmerje med čistim finančnim dolgom in EBITDA ob koncu leta 2014 znižalo na 3,6.

Skupina je v letih 2012-2013 skupaj odprodala za 36,8 milijona evrov poslovno nepotrebnega premoženja, kar je pozitivno vplivalo na razdolžitev Skupine. V drugi polovici leta 2013 je bilo izvedena tudi dokapitalizacija, v okviru katere je bilo pridobljeno skoraj 27 milijonov evrov svežega kapitala, ki je bil namenjen razvojnim projektom in zmanjšanju zadolženosti.

Vsi ti ukrepi so v letu 2013 prispevali k zmanjšanju finančnega dolga Skupine za 35,3 milijona evrov na 397,4 milijona evrov, potem ko so v družbi že v letu 2012 bruto dolg znižali za 51,4 milijonov evrov. Čisti finančni dolg se je v letu 2013 znižal za 20,4 milijona evrov na 358,8 milijona evrov. Z nadaljnjo odprodajo poslovno nepotrebnega premoženja, boljšim obvladovanjem zalog in kompleksnosti Skupina Gorenje načrtuje v letu 2014 dodatno znižanje bruto finančnega dolga za najmanj 30 milijonov evrov.

Ekonomika poslovanja v letu 2013 pod vplivom negativnih učinkov; brez slednjih bi Skupina Gorenje leto zaključila z dobičkom

Ekonomika poslovanja Skupine Gorenje v letu 2013 je bila zaznamovana s številnimi negativnimi učinki, in sicer učinki slabitev finančnih naložb (Merkur, Probanka, Cimos idr.), negativnimi učinki odprodaje proizvodnje pohištvenega segmenta, tečajnimi izgubami in drugimi učinki. Skupna čista vrednost učinkov v letu 2013 je znašala 26,7 milijona evrov, kar je bistveno vplivalo na poslovni izid Skupine v letu 2013. S temi negativnimi učinki je Skupina Gorenje v letu 2013 ustvarila 36,3 milijona evrov dobička iz poslovanja (EBIT) in 25 milijonov evrov čiste izgube. Brez negativnih učinkov pa bi Skupina Gorenje v letu 2013 poslovala pozitivno, saj bi ustvarila 1,7 milijona evrov dobička.

Poslovni načrt 2014

Skupina Gorenje v letu 2014 načrtuje 1,29 milijarde evrov čistih prihodkov od prodaje, kar predstavlja 3,7-odstotno rast prihodkov. Ob tem bo skupina po načrtu ustvarila 46,4 milijona evrov dobička iz poslovanja (EBIT) in 12,1 milijona evrov čistega dobička ter ob tem krepitev finančne moči z znižanjem dolga in rastjo ustvarjenih denarnih tokov iz poslovanja. Pomembno izboljšanje poslovanja je posledica intenzivnega programa prestrukturiranja, ki ga je Skupina izvedla v preteklih dveh letih in je obsegal strateške selitve proizvodnje, prestrukturiranje prodajne mreže, stroškovno racionalizacijo, odprodaje poslovno nepotrebnega premoženja, dokapitalizacijo in druge ukrepe za krepitev finančnega položaja. Leto 2014 bodo še naprej zaznamovali težki pogoji poslovanja, vendar Gorenje načrtuje znatno rast prihodkov v temeljni dejavnosti, izboljšanje prodajne strukture, pomembne aktivnosti na področju razvoja novih izdelkov ter nadaljevanje procesov optimizacije poslovanja.

Pzitivni trendi v poslovanju prvih dveh mesecev 2014

Poslovanje v prvih dveh mesecih letošnjega leta kaže pozitiven trend, saj so prihodki Skupine za dobrih 9 % višji od doseženih v prvih dveh mesecih lanskega leta, prihodki osrednje dejavnosti izdelki in storitve za dom pa za 3,6 % višji. Višjo prodajo izdelkov za dom kot v prvih dveh mesecih leta 2013 je Skupina med drugim dosegla v Rusiji, Nemčiji, Sloveniji, na Češkem in Slovaškem. V Skupini sicer pozorno spremljajo razvoj dogodkov v Ukrajini in izvajajo različne ukrepe, da bi učinke povečanih poslovnih in finančnih tveganj, ki izhajajo iz zaostrene politične situacije, v letošnjem letu v čim večji meri omilili.

Predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac je ob obravnavi nerevidiranih izkazov poslovanja dejal: »Poslovanje v letu 2013 so zaznamovale izjemno zahtevne razmere na trgih ter zaključek dvoletnega programa prestrukturiranja. Z izvedenimi aktivnostmi prestrukturiranja smo postavili temelje za večjo učinkovitost in konkurenčnost Skupine Gorenje v prihodnosti, kar se odraža v načrtovani rasti prihodkov in dobičku Skupine Gorenje za leto 2014. Poslovanje v prvih mesecih letošnjega leta že odraža pozitivne trende, ki smo si jih zastavili s poslovnim načrtom