Arhiv novic

Sreda, 28. maj 2014

Objava sklica 21. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

Na podlagi veljavne zakonodaje uprava in nadzorni svet Gorenja, d.d., sklicujeta 21. skupščino delničarjev Gorenja, d.d., ki bo v petek, 4. julija 2014, z začetkom ob 11.00 uri, v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1.

Gradiva

Predlogi sklepov ter ostala gradiva za skupščino, vključno z letnim poročilom s poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju, poročilom uprave o razlogih za izključitev prednostnih pravic ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1,  so na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure, objavljena pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet in na spletnih straneh www.gorenje.com z vsemi obrazložitvami.

Pogoji udeležbe

Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 30.6.2014, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 30. 6. 2014.