Arhiv novic

Torek, 10. junij 2014

Pričetek postopka za povečanje osnovnega kapitala

Družba Gorenje, d.d., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje,  (v nadaljevanju: družba), na podlagi 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov obvešča javnost, da je pričela s postopkom za povečanje osnovnega kapitala na podlagi odobrenega kapitala s stvarnimi vložki na podlagi sklepa 20. skupščine družbe z dne 23.8.2013. V zvezi z navedenim je družba z Gorenjsko banko d.d. (v nadaljevanju: banka) kot enim od upnikom družbe iz naslova danih posojil na dan 20. skupščine dne 10. 6. 2014 sklenila pismo o nameri, s katerim je banka izrazila načelen interes za vpis in vplačilo predvidoma 1.315.166 novoizdanih delnic na podlagi odobrenega kapitala.

Družba si bo v postopku povečanja osnovnega kapitala na podlagi odobrenega kapitala s stvarnimi vložki prizadevala za povečanje osnovnega kapitala do višine določene s sklepom  skupščine družbe z dne 23. 8. 2013 (9.681.964,61 EUR oziroma 2.320.186 novoizdanih delnic).

 Končno odločitev o konverziji posojil v kapital družbe mora skladno s sklepom 20. skupščine družbe odobriti nadzorni svet Gorenja, d.d., pri čemer mora biti postopek povečanja osnovnega kapitala s stvarnimi vložki (vpis spremembe statuta v sodnem registru – sprememba osnovnega kapitala) zaključen do 4. 10. 2014.

Delničarji Gorenja, d.d., so na skupščini 23. 8. 2013 potrdili možnost treh povečanj osnovnega kapitala. Prva dokapitalizacija, v kateri je sodelovala korporacija Panasonic, ter druga dokapitalizacija, ki je potekala v Sloveniji in na Poljskem in v kateri so sodelovali obstoječi delničarji, novi vlagatelji in zaposleni, sta bili uspešno izvedeni v letu 2013 in z njima je družba pridobila skoraj 27 milijonov evrov svežega kapitala.