Arhiv novic

Petek, 4. julij 2014, Velenje

Obvestilo o sklepih 21. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

Delničarji potrdili nov nadzorni svet v razširjeni sestavi 

Velenje, 4. julij 2014   V Velenju je danes potekala 21. skupščina delničarjev Gorenja, d.d., na kateri so delničarji potrdili povečanje števila predstavnikov kapitala v nadzornem svetu s šest na sedem ter izvolili predstavnike kapitala za novo mandatno obdobje od 20. 7. 2014 do 20. 7. 2018. Seznanili so se tudi s štirimi predstavniki zaposlenih v nadzornem svetu, ki jih je predhodno izvolil svet delavcev. Poleg predstavitve poslovanja v lanskem letu je predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac delničarje seznanil tudi z načrti za letošnje leto in oceno poslovanja v prvem polletju leta. Delničarji, prisotni na današnji skupščini, so zastopali 65,55 %  kapitala z glasovalno pravico.

Delničarji so soglašali s predlogom nadzornega sveta za povečanje števila predstavnikov kapitala s šest na sedem, saj je v zadnjih štirih letih družba postala še bolj mednarodna, za dobrih 57 % se je povečal njen osnovni kapital, poleg tega pa so v lastniško strukturo vstopili tudi novi mednarodni vlagatelji. V nadzorni svet so bili kot predstavniki kapitala izvoljeni: Corinna Claudia Graf, Toshibumi Tanimoto, Marko Voljč ter Bachtiar Djalil, Keith Charles Miles, Bernard Charles Pasquier in Uroš Slavinec, ki so bili člani nadzornega sveta tudi v prejšnjem mandatu.

Štiri predstavnike zaposlenih v nadzornem svetu je predhodno v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju in poslovnikom sveta delavcev izvolil svet delavcev. To so Peter Kobal, Jurij Slemenik, Drago Krenker in Krešimir Martinjak. Slednji so funkcijo članov nadzornega sveta opravljali že v prejšnjem mandatu.

Delničarjem predstavljeni tudi načrti za leto 2014

Poleg poslovanja Skupine Gorenje v letu 2013 je predsednik

uprave Franjo Bobinac delničarjem predstavil tudi načrt poslovanja v letu 2014 in dosežke v prvem četrtletju. V letošnjem letu Skupina Gorenje načrtuje 1,28 milijarde evrov prihodkov, dobiček iz poslovanja (EBIT) v višini 46,4 milijona evrov in 12,1 milijona evrov čistega dobička. Ob načrtovanem poslovnem izidu iz poslovanja pred amortizacijo  (EBITDA) v višini 93,7 milijona evrov in dodatnem razdolževanju, se bo razmerje med čistim finančnim dolgom in EBITDA ob koncu leta 2014 znižalo na 3,6. Rezultati prvega četrtletja, ko je Skupina ustvarila 1 milijon evrov čistega dobička, kažejo na pozitiven razvoj poslovanja, delničarji pa so se seznanili tudi z oceno poslovanja v prvi polovici letošnjega leta. Prihodki so nekoliko višji kot v prvem polletju lani, vendar so predvsem zaradi razmer v Ukrajini nižji od načrtovanih. Dobičkonosnost poslovanja se je v primerjavi z lanskim prvim polletjem pomembno izboljšala, in sicer v pomembni meri kot posledica učinkov izvedenih selitev proizvodnje, prestrukturiranja prodajne mreže in odprodaje proizvodnje pohištva. Gorenje bo tako prvo polovico leta zaključilo z dobičkom. Tudi v nadaljevanju letošnjega leta bodo ključni izzivi na področju ekonomike povezani z razmerami v Ukrajini in Rusiji, ki sodita med največje Gorenjeve izvozne trge.

Delničarji so upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za poslovno leto 2013. Hkrati so podprli predlog, da bilančni dobiček v višini 1,36 milijona evrov ostane nerazporejen in da se dividende ne izplačajo, saj je družba lansko leto zaključila z izgubo.

Za revizorja za poslovno leto 2014 so potrdili podjetje Deloitte Revizija d.o.o.