Arhiv novic

Torek, 30. september 2014, Velenje

Gorenje začenja z zbiranjem zavezujočih ponudb za 5-letne obveznice

Družba GORENJE, d.d., Partizanska cesta 12, SI-3320 Velenje,  (v nadaljevanju: Gorenje, d.d.) obvešča javnost, da namerava  v skladu s politiko razpršitve virov financiranja izdati 5-letne obveznice. Sklep o izdaji navadnih obveznic z oznako GV01 je družba sprejela dne 30.9.2014.

Z izdajo obveznic želi Gorenje, d.d., dodatno okrepiti strukturo ročnosti dolga in razpršiti dolgoročne vire financiranja, ki so trenutno omejeni pretežno na bančne vire.

Najpomembnejše značilnosti prve izdaje obveznic družbe Gorenje, d.d., z oznako GV01 bodo sledeče:

  • Obveznice z letnim  enakomernim izplačilom glavnice in obresti dospejo v plačilo v 5 letih od začetka obrestovanja, to je od dne 10.10.2014. Glavnica in obresti dospevajo v plačilo letno za nazaj, prvič dospejo v plačilo dne 10.10.2015 in nato vsakega 10.10. v letu, zadnjič ob končnem dospetju obveznice dne 10.10.2019.
  • Predvidena skupna nominalna vrednost celotne izdaje obveznic je 50 milijonov  EUR, pri čemer si izdajatelj pridržuje pravico izdati obveznice v drugačni skupni nominalni vrednosti celotne izdaje od predvidene.
  • Obveznice se izdajo v nominalni vrednosti 1.000,00 EUR vsaka, pri čemer je minimalna nakupna količina 10.000 EUR oz. 10 obveznic (apoenov). Predvidena celotna izdaja obveznic obsega 50.000 apoenov po 1.000,00 EUR.
  • Nespremenljiva obrestna mera znaša 3,85% letno.
  • Prodajna cena, po kateri se obveznice vpisujejo in vplačujejo, znaša 100,00% od nominalne vrednosti obveznice.
  • Obveznice niso posebej zavarovane ali garantirane. Za obveznosti iz obveznic jamči izdajatelj z vsem svojim premoženjem. Izdajatelj do popolnega poplačila svojih obveznosti iz obveznic ne bo obremenjeval svojega premoženja ali dopustil nastanka obremenitev premoženja odvisnih družb izdajatelja.  Izdajatelj se vsakokratnim imetnikom obveznic zavezuje in jamči, da so in bodo v času do popolnega poplačila terjatev imetnikov obveznic njihove terjatve in zahtevki, ki izhajajo iz obveznic  najmanj enakovredne (pari passu) drugim nezavarovanim terjatvam.

Za strokovno svetovanje in storitve s področja ZTFI v zvezi z izdajo in prodajo obveznic  je Gorenje, d.d. pooblastilo družbe ALTA Skupina d.d., ALTA Invest d.d., Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana (organizatorji izdaje) in Nova KBM d.d.(sodelujoči izvajalec), ki so v okviru projekta preverjali nezavezujoči interes vlagateljev. Odziv vlagateljev je potrdil smiselnost odločitve izdajatelja o vstopu na kapitalske trge.

Gorenje, d.d., bo skupaj z  organizatorji izdaje ter sodelujočim izvajalcem zavezujoče ponudbe za nakup obveznic zbiralo v času od 1.10.2014 do 6.10.2014.

Prva prodaja obveznic bo potekala v skladu s 1. in 2. točko prvega odstavka 49. člena ZTFI, ki določa, da se prvi odstavek 36. člena ZTFI, ki ureja obveznost objave prospekta pri ponudbi vrednostnih papirjev javnosti, ne uporablja za ponudbo vrednostnih papirjev, naslovljeno izključno na dobro poučene vlagatelje, oziroma za ponudbo vrednostnih papirjev, naslovljeno na manj kot 150 fizičnih ali pravnih oseb, ki nimajo položaja dobro poučenega vlagatelja. Za tako ponudbo vrednostnih papirjev skladno z določili ZTFI ni potrebno objaviti prospekta. Obveznice bodo v skladu z relevantno zakonodajo na podlagi izjem od objave prospekta za ponudbo ponujene v Sloveniji, na Hrvaškem in ostalih članicah EU.

Obveznice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom na račune imetnikov obveznic pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, v skladu s pravili KDD. Po zaključku prve prodaje in vpisu imetnikov obveznic v centralni register pri KDD bo izdajatelj vložil pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev zahtevo za potrditev prospekta za organizirano trgovanje z obveznicami. Po pridobitvi odločbe o potrditvi prospekta bodo obveznice uvrščene na organiziran trg Ljubljanske borze d.d., Ljubljana.