Arhiv novic

Petek, 10. oktober 2014, Velenje

Gorenjeva prva izdaja obveznic uspešna

Obveznice izdane v višini 73 milijonov evrov. Obseg izdaje višji od predvidenega zaradi velikega zanimanja vlagateljev.

Gorenje, d.d., je 10. oktobra 2014 uspešno izdalo 5-letne obveznice v skupni nominalni višini 73 milijonov evrov. Družba je prvotno načrtovala izdajo obveznice v obsegu 50 milijonov evrov, vendar se je zaradi velikega zanimanja vlagateljev odločila za višjo izdajo. Finančna sredstva, pridobljena s prodajo obveznic, bo Gorenje namenilo za izboljšanje strukture ročnosti dolga ter delno poplačilo obstoječih posojil. Gre za Gorenjevo prvo izdajo obveznic, odkar je javna delniška družba.

Gorenje, d.d., je k nakupu 5-letnih obveznic, v skladu z ustreznimi izjemami od objave prospekta za ponudbo obveznic javnosti, povabilo vlagatelje v Sloveniji in drugih državah Evropske unije. Odziv vlagateljev je bil zelo dober, zato so se v Gorenju odločili izdati obveznice v višjem obsegu (73 milijonov evrov) od predvidenega (50 milijonov evrov). Obveznice bodo uvrščene v kotacijo na Ljubljanski borzi. 

Predsednik uprave Franjo Bobinac je uspešno izdajo obveznic pospremil z besedami: »Izdaja obveznic je del strateških aktivnosti, s katerimi izboljšujemo finančno sliko Skupine Gorenje. Dober odziv vlagateljev potrjuje pravilnost naše odločitve in je izkaz zaupanja finančnih trgov v Skupino in njen prihodnji razvoj.« 

Za nakup Gorenjevih obveznic z nespremenljivo 3,85-odstotno letno obrestno mero se je odločilo 97 vlagateljev. Gre za pretežno profesionalne upravljavce premoženja iz različnih finančnih ustanov.  

Član uprave za finance in ekonomiko dr. Peter Groznik: »Gorenje nadaljuje s finančnim prestrukturiranjem in aktivnostmi na mednarodnih kapitalskih trgih. Osredotočeni smo na razdolževanje in zniževanje stroškov naših posojil. Naše poslovanje je usmerjeno v zagotavljanje ustreznih donosov za vse, ki financirajo naše poslovanje - tako za upnike kot za lastnike.«

Nominalna vrednost ene obveznice je bila 1.000 EUR, minimalna nakupna količina pa je znašala 10.000 EUR oz. 10 obveznic. Glavnica obveznic zapada v petih enakih letnih obrokih skupaj s pripadajočimi obrestmi. Končno dospetje obveznic je 10. oktober 2019.   

Za strokovno svetovanje in storitve v zvezi z izdajo in prodajo obveznic je Gorenje, d.d.,  pooblastilo družbe ALTA Skupina d.d., ALTA Invest d.d. in Nova Ljubljanska banka d.d. (organizatorji izdaje) ter Nova KBM d.d.(sodelujoči izvajalec).