Arhiv novic

Petek, 14. november 2014, Velenje

Poslovanje Skupine Gorenje v obdobju januar – september 2014

Gorenje tudi po devetih mesecih poslovalo z dobičkom

Poslovanje pozitivno tudi v tretjem četrtletju kljub gospodarskemu ohlajanju v Rusiji in negotovim razmeram v Ukrajini

Skupina Gorenje je v prvih devetih mesecih letošnjega leta glede na primerljivo obdobje lani izboljšala svoje poslovne rezultate. Povečala je dobičkonosnost poslovanja in okrepila finančno moč. Dobiček iz poslovanja (EBIT) v višini 32,7 milijona evrov je bil za 38,1 % višji od ustvarjenega v prvih devetih mesecih lani. Čisti poslovni izid je znašal 4 milijone evrov in je bil za 22,2 milijona evrov boljši kot lani, ko je Skupina prvih devet mesecev leta zaključila z 18,2-milijonsko izgubo. Neto zadolženost se je znižala za 49,6 milijona evrov. Gorenje je v vseh treh četrtletjih letošnjega leta poslovalo pozitivno kljub nekaterim nepričakovanim zunanjim okoliščinam, ki so pomembno negativno vplivale na poslovanje (politična kriza v Ukrajini, padec vrednosti vzhodnoevropskih valut, predvsem rublja, ter zmanjševanje povpraševanja po beli tehniki v Rusiji).

Prihodki višji za 1,3 %

Razmere na evropskem trgu bele tehnike, kjer Skupina Gorenje ustvari dobrih 92 % prihodkov, so bile v prvih devetih mesecih letošnjega leta zahtevne. Močnejše ohlajanje potrošniškega zaupanja je bilo mogoče zaznati predvsem v Vzhodni Evropi. Gorenje je glede na primerljivo obdobje lani uspelo povečati prihodke za 1,3 % na 909,2 milijona evrov. Rast prihodkov je Skupina dosegla v vseh treh četrtletjih letošnjega leta.

Prihodki Skupine Gorenje od prodaje aparatov za dom so se glede na prvih devet mesecev lanskega leta povečali v Nemčiji, kjer je Skupina lani ustvarila dobrih 10 % vseh prihodkov, pa tudi na Češkem, Slovaškem, Madžarskem, v Veliki Britaniji, Bosni in Hercegovini, Romuniji in Bolgariji. Povečali so se tudi prihodki Skupine na trgih izven Evrope, in sicer na Daljnem vzhodu, v državah Kavkaza, predvsem pa v ZDA, kjer nastopa z blagovno znamko Asko. Prihodki na neevropskih trgih so se povečali za kar 14,9 % glede na primerljivo obdobje lani, kar je skladno s strateškim ciljem Skupine okrepiti prisotnost na teh trgih. Višje prihodke kot lani je Skupina ustvarila še s prodajo aparatov, ki se uvrščajo v višje cenovne razrede. Ti so predstavljali 16,7 % vseh prodanih velikih gospodinjskih aparatov, kar je 2,4 odstotne točke več kot v istem obdobju lani.

Dobiček iz poslovanja višji za 38,1 %, čisti dobiček dosegel 4 milijone evrov

Skupina Gorenje je v prvih devetih mesecih letošnjega leta močno izboljšala dobičkonosnost poslovanja. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je znašal 32,7 milijona evrov in je bil za 38,1 % višji kot v prvih devetih mesecih lani. Njegovo rast je Skupina dosegla z boljšo prodajo aparatov višjega cenovnega razreda, večjo prodajo na trgih izven Evrope, dobrim obvladovanjem cen materiala in surovin ter s pozitivnimi učinki selitev proizvodnje, ki so pripomogli k znižanju stroškov dela in deloma tudi stroškov energentov. Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 64,9 milijona evrov je presegel lanskoletnega za 17,1 %.

Gorenje je v vseh treh četrtletjih poslovalo pozitivno in ob zaključku devetmesečnega obdobja izkazalo čisti dobiček v višini štirih milijonov evrov. Gre za pomembno izboljšanje čistega poslovnega izida v primerjavi s prvimi devetimi meseci lanskega leta, ko je Gorenje utrpelo  izgubo v višini 18,2 milijona evrov.

Predsednik uprave Franjo Bobinac: »V letošnjem letu so se razmere na nekaterih za nas pomembnih trgih dramatično spremenile in so bistveno slabše od sprva predvidenih. Temu navkljub smo v prvih devetih mesecih letošnjega leta močno izboljšali ekonomiko poslovanja glede na primerljivo obdobje lani. Doseženi rezultati so odraz strateškega prestrukturiranja, ki smo ga izvedli v zadnjih dveh letih, ter vseh tekočih aktivnosti, s katerimi poskušamo omiliti negativne vplive zunanjega okolja ter zagotavljati čim boljše izpolnjevanje načrtov. Pomembno vlogo pri nadaljnjem izboljševanju našega poslovanja imajo novi aparati, ki jih uvajamo na trge, kot je nova generacija pečic v višjih cenovnih razredih, povečanje prodaje pod blagovno znamko premijskega razreda Asko ter optimiziranje vseh vrst stroškov.«

Čista zadolženost nižja za 49,6 milijona evrov

Skupina Gorenje v zadnjih dveh letih uspešno krepi svoj finančni položaj. V prvih devetih mesecih letošnjega leta je z boljšim denarnim tokom iz poslovanja, nižjo ravnjo obratnega kapitala, manjšim obsegom investicij ter uspešno izvedenimi dokapitalizacijami čisto zadolženost znižala za 49,6 milijona evrov. S tem se je razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA izboljšalo za 0,2 na 4,4.

Skupina Gorenje do konca leta načrtuje nadaljnje znižanje zadolženosti za približno 25 milijonov evrov, med drugim tudi z boljšim obvladovanjem obratnega kapitala.

Poslovanje oteževalo predvsem dogajanje v Ukrajini in Rusiji ter spremembe valutnih tečajev

Na poslovanje Skupine Gorenje v prvih devetih mesecih letošnjega leta so negativno vplivale predvsem že več mesecev trajajoče negotove politične razmere v Ukrajini, kar je posledično vplivalo tudi na krčenje povpraševanja po beli tehniki na tem trgu. Gorenje je uspelo poslovne stroške dovolj hitro prilagoditi obsegu poslovanja in znižati terjatve, kar predstavlja dobro izhodišče za čas, ko se bodo razmere umirile in bo trg bele tehnike v Ukrajini začel okrevati.

V tretjem četrtletju je bilo znake močnega gospodarskega ohlajanja in tečajnih sprememb mogoče zaznati v Rusiji, ki je tako kot Ukrajina za poslovanje Gorenja zelo pomemben trg. S prodajo aparatov v Rusiji je lani ustvarila dobrih 11 % vseh prihodkov.

Poleg rublja, katerega padec vrednosti je imel največji negativen vpliv na Gorenjeve prihodke, so prihodke znižale tudi spremembe tečajev ukrajinske grivne, češke krone in avstralskega dolarja. Samo padec vzhodnoevropskih valut je valutno primerljive prihodke Skupine Gorenje v prvih devetih mesecih letošnjega leta znižal za 19,5 milijona evrov. Negativne učinke valutnih tečajev je Skupina uspela deloma omiliti z valutnim ščitenjem, selektivnim dvigom cen ter z boljšo prodajo na trgih izven Evrope in višjo prodajo aparatov v višjih cenovnih razredih.

Pogled do konca leta

V Skupini Gorenje pozorno spremljajo razvoj dogodkov v Ukrajini in Rusiji. Razmere na obeh trgih so do konca leta še zelo nepredvidljive. Ocenjujejo, da bodo v Ukrajini letos ustvarili le približno polovico lanskoletnih prihodkov, v Rusiji pa naj bi dosegli primerljiv obseg prodaje kot v letu 2013. Tako bodo na obeh trgih zaradi nenačrtovanih zunanjih okoliščin prihodki nižji od načrtovanih, negativen pa bo tudi vpliv na ekonomiko poslovanja.

Upoštevajoč trenutno stanje naročil do konca leta Skupina Gorenje ocenjuje, da bodo prihodki v letošnjem letu ostali na približno enaki ravni kot lani, Skupina pa bo po sedanjih ocenah tudi na letni ravni poslovala pozitivno.