Arhiv novic

Petek, 24. april 2015, Velenje

Skupina Gorenje objavila revidirano letno poročilo za poslovno leto 2014

Potem, ko se je nadzorni svet Gorenja, d.d., sredi marca 2015 seznanil z nerevidiranimi računovodskimi izkazi Skupine Gorenje in matične družbe v letu 2014, je na seji 22. aprila 2015 potrdil revidirano letno poročilo za leto 2014.  Skupina je kljub izjemnemu in nepričakovanemu poslabšanju razmer v Ukrajini in Rusiji leto 2014 zaključila z bistveno boljšimi rezultati kot leto 2013. Nadzorni svet ocenjuje, da je bilo poslovanje Skupine, še posebej glede na težke okoliščine ob koncu lanskega leta, dobro. 

Prihodki višji za 0,4 %

Skupina Gorenje je v letu 2014 prihodke povečala za 0,4 % na 1,24 milijarde evrov, višje prihodke pa je ustvarila na številnih evropskih trgih, tudi v Rusiji, kjer pa so bili prihodki zaradi drastičnega padca rublja pomembno nižji od načrtovanih. Prihodke je povečala tudi izven Evrope  in sicer v primerjavi z letom 2013  za 10,7 % in s tem delno ublažila nižje prihodke na nekaterih drugih trgih. Prihodki ustvarjeni na neevropskih trgih so tako dosegli že dobrih 10 % prihodkov osrednje dejavnosti. Povečala je tudi obseg prodaje aparatov v višjih cenovnih razredih za 2 o.t., tako da so premijski aparati predstavljali že 16,4 % vseh prodanih velikih gospodinjskih aparatov. 

Rast dobička iz poslovanja (EBIT) za 19,8 %

Skupina je v letu 2014 ustvarila 43,5 milijona evrov dobička iz poslovanja (EBIT), kar je 19,8% več kot v letu 2013. Izboljšanje je rezultat boljše strukture prodaje, tako produktne kot regijske, učinkov prestrukturiranja proizvodnje in prodajne mreže, s katerim je Skupina znižala predvsem stroške dela, nižjih stroškov storitev, in tudi dobrega obvladovanja cen surovin in materiala.

Leto 2014 je Skupina zaključila s čistim dobičkom v višini 1,2 milijona evrov, kar predstavlja v primerjavi s 25 milijoni evrov čiste izgube v letu 2013 znatno izboljšanje.

Zadolženost nižja za 27,1 milijona evrov

Čisto zadolženost je Skupina Gorenje znižala za nadaljnjih 27,1 milijona evrov na 331,8 milijona evrov. Ob izboljšanju poslovnega izida pred amortizacijo (EBITDA) za 10,6 % na 86,5 milijona evrov je kazalnik čiste zadolženosti/ EBITDA ob koncu leta 2014 znižala na 3,8, kar je najnižja vrednost kazalnika v zadnjih nekaj letih. V letošnjem letu želijo v Skupini Gorenje kazalnik znižati na 3,5.

Predsednik uprave od 1. 5. 2015 dalje odgovoren tudi za korporativni marketing

Nadzorni svet  je na seji potrdil tudi spremembo področij, ki so v pristojnosti predsednika uprave in sicer bo predsednik uprave Franjo Bobinac od 1. 5. 2015 dalje odgovoren tudi za novoustanovljeno področje korporativnega marketinga.

Načrti za leto 2015

Razmere v letošnjem letu, predvsem v prvi polovici leta, ostajajo zahtevne. V Skupini izvajajo različne ukrepe, s katerimi si prizadevajo, da bi učinke neugodnih razmer čim bolj ublažili. Največjo negotovost predstavlja Rusija, zaradi česar so pripravili različne scenarije poslovnega načrta za letošnje leto. Skupina pričakuje v letošnjem letu v Rusiji nižje prihodke kot lani, kar bo vplivalo tudi na prihodke na nivoju Skupine. Skladno z realističnim scenarijem naj bi prihodki Skupine dosegli 1,22 milijarde evrov, kar je 2,4 % manj kot v letu 2014.  Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je načrtovan v višini 92,9 milijona evrov in dobiček iz poslovanja (EBIT) v višini 43,1 milijona evrov. Čisti dobiček letošnjega leta naj bi znašal 6,1 milijona evrov.