Arhiv novic

Petek, 15. maj 2015, Velenje

Poslovanje zaznamovali Rusija in Ukrajina. V Vzhodni Evropi, na Nizozemskem in v Avstraliji prihodki Skupine Gorenje višji kot lani

Vrsta aktivnosti za izboljšanje prodajne marže v Evropi in minimiziranje vplivov neugodnih razmer

Poslovanje Skupine Gorenje v prvem četrtletju letošnjega leta je bilo v primerjavi z lanskim prvim četrtletjem težje. Zlasti na dveh zelo pomembnih trgih Skupine, v Rusiji in Ukrajini, so se makroekonomske razmere močno poslabšale in Skupina je tako na teh trgih ustvarila nižje prihodke. Nasprotno so bili prihodki drugod v Vzhodni Evropi višji kot lani in višji od načrtovanih za prvo četrtletje letošnjega leta. Prihodki so bili višji tudi na Nizozemskem in v Avstraliji, kjer Skupina trži predvsem aparate v visokem cenovnem razredu. Skupina je v prvem četrtletju letošnjega leta ustvarila 266,4 milijona evrov prihodkov, kar je skladno z načrtom. Pri tem je delež inovativnih aparatov v strukturi prodaje povečala že na 8,2 odstotka.

Prihodki na ravni načrta za prvo četrtletje

Skupina Gorenje je v prvem četrtletju leta 2015 ustvarila 266,4 milijona evrov prihodkov, kar je za 8,4 odstotka manj kot v primerljivem obdobju lani, vendar skladno z načrti za prvo četrtletje letošnjega leta. Višje prihodke kot v prvem četrtletju lani je ustvarila na Nizozemskem in v Avstraliji, predvsem s prodajo aparatov v visokem cenovnem razredu, ter na številnih trgih Vzhodne Evrope (na Češkem, Slovaškem, Madžarskem, Poljskem, v Bolgariji, Romuniji, BiH in Sloveniji).

Zaradi precej slabših makroekonomskih razmer kot lani pa je Skupina nižje prihodke ustvarila v Ukrajini in Rusiji. V Rusiji je trg bele tehnike v prvem četrtletju letošnjega leta padel celo bolj od pričakovanega, kar je med drugim posledica izredno visoke potrošnje decembra lani, ko so potrošniki zaradi močne in hitre slabitve rublja trošili neobičajno veliko. Tudi Skupina Gorenje je v mesecu decembru 2014 ustvarila dvakrat višjo prodajo kot v decembru 2013.

Za leto 2015 Skupina predvsem zaradi vpliva Rusije načrtuje nižje prihodke kot lani, je pa glede na negotov razvoj razmer na tem področju pripravila različne scenarije. Nepredvidljivost razmer potrjuje dejstvo, da nekateri ruski trgovci že potrjena naročila za gospodinjske aparate zaradi zadržanosti potrošnikov prestavljajo na kasnejša obdobja. Poleg tega je več konkurentov zaradi lokalne proizvodnje cenovno zelo agresivnih. Skupina Gorenje kljub temu v Rusiji ohranja dober tržni položaj, njene blagovne znamke pa uživajo visok ugled. Za ohranitev položaja in izboljšanje prodaje, Skupina izvaja dodatne prodajne in promocijske aktivnosti; prodajne cene je začela prilagajati rublju, katerega vrednost se je v letošnjem letu okrepila, izdelčno ponudbo pa dopolnjuje z novo generacijo kuhalnih aparatov.

Aktivnosti za izboljšanje prodajne marže

V Vzhodni Evropi želi Skupina izboljšati prodajno maržo in s tem dobičkonosnost poslovanja, zato svoje izdelke cenovno repozicionira z višanjem cen in izboljševanjem nabora izdelkov. Kratkoročna posledica povišanja cen in opustitve prodajnih akcij nizkocenovnih aparatov, s katerimi Skupina ni dosegala dovolj marže, so tudi pričakovani začasno nižji prihodki v Zahodni Evropi. Hkrati se je v strukturi prodaje delež inovativnih aparatov povečal na 8,2 odstotka, kar je 0,8 odstotne točke več kot v primerljivem obdobju lani.

Zaradi poslabšanja makroekonomskih razmer ter krepitve ameriškega dolarja na udaru dobičkonosnost

Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je znašal 16,2 milijona evrov in je bil za 22 odstotkov nižji kot v primerljivem obdobju lani. Dobiček iz poslovanja (EBIT) v višini 4,9 milijona pa je bil nižji prav zaradi močnega poslabšanja makroekonomskih razmer v Rusiji in Ukrajini ter krepitve ameriškega dolarja glede na evro, kar je imelo negativen učinek na dobičkonosnost programa malih gospodinjskih aparatov ter deloma tudi na cene surovin in materiala. Skupina je tako prvo četrtletje zaključila z izgubo v višini 2,1 milijona evrov.

Omenjene negativne vplive je Skupina omilila z znižanjem stroškov storitev, predvsem logistike, z dobrim obvladovanjem stroškov energentov, optimizacijo evrskih cen nakupa surovin in materiala ter delnim ščitenjem pred neto valutno izpostavljenostjo do ameriškega dolarja na nabavni strani. Stroškov dela v tako kratkem času zaradi toge delovnopravne zakonodaje v Sloveniji ni uspela prilagoditi nižjim prihodkom, čeprav se je število zaposlenih v Skupini skupno zmanjšalo za 209 v primerjavi s prvim četrtletjem lani. Ukrepi za prilagoditev stroškov dela v Sloveniji so stekli v mesecu maju, ko je bilo 136 zaposlenih napotenih na začasno čakanje na delo doma; tako delavci ohranjajo zaposlitve, Skupina pa bo vsaj delno prilagodila stroške dela dejanskemu obsegu proizvodnje v Sloveniji.

Skupina blaži negativne učinke tudi tako, da optimizira materialne stroške v proizvodnji in vse vrste zalog, povečuje produktivnost, zmanjšuje kompleksnost gotovih izdelkov in kompleksnost na področju nabave, zagotavlja valutna ščitenja, obseg investicij pa prilagaja obsegu prihodkov, pri čemer povečuje vlaganja v razvoj novih izdelkov, ki so eden izmed motorjev rasti prodaje. Tako so sredstva za razvoj novih izdelkov v prvem četrtletju predstavljala 3 odstotke prihodkov, kar je 0,6 odstotne točke več kot v primerljivem obdobju lani. Že od druge polovice leta bodo na dobičkonosnost poslovanja pozitivno vplivali tudi učinki cenovnega repozicioniranja.

Izboljšanje strukture ročnosti dolgov

Glede na prvo četrtletje leta 2014 predstavljajo dolgoročna posojila že dobrih 60 odstotkov vseh posojil, s čimer se je struktura ročnosti izboljšala za skoraj 14 odstotnih točk. S črpanjem že pridobljenega dolgoročnega posojila v višini 65 milijonov evrov pri obstoječem bančnem partnerju v prvi polovici maja 2015 bo Skupina strukturo ročnosti dolgov dodatno izboljšala, novo posojilo pa omogoča tudi nadaljnje zniževanje stroškov financiranja, kar je poleg zniževanja zadolženosti in izboljševanja strukture ročnosti virov financiranja eden izmed njenih ključnih ciljev na finančnem področju.

Predsednik uprave Franjo Bobinac je o razvoju poslovanja povedal: »Razmere v Ukrajini in Rusiji so se v enem letu močno poslabšale. Z različnimi aktivnostmi smo negativen vpliv teh sprememb na poslovanje v prvem četrtletju letošnjega leta uspeli ublažiti, s povečanjem prodaje drugod po Vzhodni Evropi ter na Nizozemskem in Avstraliji pa na kar nekaj trgih tudi preseči načrtovane prihodke. Razvoj dogodkov v Rusiji je težko predvidljiv, razmere, predvsem v prvi polovici leta, ostajajo zahtevne tudi na drugih trgih, zato krepimo različne aktivnosti, ki nam bodo na eni strani omogočile znižanje različnih vrst stroškov, na drugi strani pa pomagale pri razvoju novih poslov in trgov. Pomembne učinke v prihodnjem obdobju pričakujemo tudi od cenovnega repozicioniranja v Evropi.«