Arhiv novic

Četrtek, 20. avgust 2015, Velenje, Ljubljana

Gorenje in Gorenje Surovina podpisala dogovor o prodaji večinskega deleža v Publicusu - Popravek

Skupina Gorenje nadaljuje z odprodajo netemeljne dejavnosti ekologije

OPOMBA: Popravek se nanaša na zadnji odstavek!

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d. d., Velenje, objavlja naslednje sporočilo:

Velenje, Ljubljana, 19. avgust 2015 – Gorenje, d. d., in Gorenje Surovina, d.o.o., sta z družbo HIS gradbeništvo in inženiring d.o.o., ki je 49-odstotni solastnik družbe Publicus, d.o.o., sklenila dogovor o prodaji večinskega lastniškega deleža v hčerinskem podjetju Publicus, d.o.o., Ljubljana, vključno s hčerinsko družbo Ekogor, d.o.o., Jesenice.

Dogovor predstavlja prvi korak na poti k podpisu pogodbe o prodaji poslovnega deleža, ki jo bosta nova družba v okviru Skupine Gorenje in družba HIS, d.o.o., sklenili v primeru izpolnitve v dogovoru opredeljenih predpogojev. Ključni predpogoji so vezani na umik lastnih deležev v Gorenju Surovina, statusno pravno preoblikovanje družbe Gorenje Surovina, v okviru katerega bo izvedena oddelitev finančnih naložb Gorenja Surovina, vključno s finančno naložbo v Publicus, na novo družbo, ter zagotovitev refinanciranja obstoječih finančnih obveznosti Publicusa in Ekogorja, ki so podprte z jamstvi Skupine Gorenje.

Dogovor opredeljuje vse ključne elemente prodajne pogodbe, vključno s prodajno ceno (kupnino), plačilnimi pogoji ter jamstvi in zavarovanji pogodbenih strank. Dogovorjena kupnina za Gorenjev delež v družbi Publicus, vključno z njegovo naložbo v Ekogor, znaša 3.628.190 EUR. Novi lastnik bo prevzel vse obveznosti obeh družb, Skupina Gorenje pa se bo po prejemu kupnine razdolžila za 6,5 milijona evrov. Dogovor po izpolnitvi predpogojev predstavlja zavezujočo obveznost pogodbenih strank.

Nadzorni svet Gorenja, d. d., je na korespondenčni seji, ki je potekala med 20. 7. in 23. 7. 2015 soglašal s prodajo deleža v družbi Publicus, d.o.o., Ljubljana.