Arhiv novic

Sreda, 3. februar 2016, Velenje

Uspešna izdaja komercialnih zapisov potrdila zaupanje vlagateljev v Skupino Gorenje

Gorenje, d. d., je z namenom sezonskega financiranja poslovanja že četrtič zapored uspešno izdalo komercialne zapise v vrednosti 28,9 milijonov evrov. Komercialni zapisi z datumom začetka obrestovanja 3. 2. 2016 in datumom zapadlosti 22. 12. 2016 imajo najnižjo obrestno mero do sedaj, v višini 2,00 odstotka letno. Letošnja izdaja predstavlja pomemben prispevek pri zniževanju stroškov financiranja Skupine Gorenje, dobro zanimanje za komercialne zapise pa potrjuje zaupanje vlagateljev v Gorenje.

Komercialni zapisi z oznako GRV04 so imenski, izdani v nematerializirani obliki v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD (KDD Centralna klirinško depotna družba d. d.), v nominalni vrednosti 1.000 evrov na apoen in so prosto prenosljivi. Za obveznosti iz komercialnih zapisov jamči Gorenje z vsem svojim premoženjem, niso pa zavarovani s posebnim jamstvom. S komercialnimi zapisi se bo trgovalo na organiziranem trgu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev. V prvem krogu vpisa je komercialne zapise vpisalo in vplačalo 62 vlagateljev v skupni nominalni vrednosti 28.908.000 evrov. Z vpisom komercialnih zapisov GRV04 je Gorenju zaupanje izkazalo več finančnih institucij, podjetij in individualnih vlagateljev. Po današnji izdaji bo komercialne zapise mogoče kupiti še v drugem krogu vpisa, od 10. 2. 2016 do 1. 12. 2016, do končne skupne višine izdaje v nominalni vrednosti 35 milijonov evrov.

Namen izdaje komercialnih zapisov je razpršitev virov kratkoročnega financiranja, predvsem z namenom sezonskega financiranja poslovanja, skladno z medletno dinamiko gibanja  denarnega toka, in optimizacija stroškov financiranja.

Vse storitve in aktivnosti organizacije in izvedbe prodaje komercialnih zapisov, izdaje komercialnih zapisov v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register KDD in uvrstitve komercialnih zapisov v trgovanje na organiziranem trgu opravlja NLB d. d.