Arhiv novic

Petek, 11. marec 2016, Velenje

V zadnjem četrtletju 2015 najboljša prodaja in dobiček. Na letni ravni 1,225 milijarde evrov prihodkov in 80 milijonov EBITDA.

V letu 2015 ekonomska kriza v Rusiji in tečajna nihanja krojili rezultat.

Komentar uprave na poslovanje Skupine Gorenje v letu 2015 s poudarkom na zadnjem četrtletju

Nadzorni svet Gorenja, d. d., se je včeraj seznanil z nerevidiranimi računovodskimi izkazi Skupine Gorenje in matične družbe v letu 2015. Po šibkem začetku leta sta se prodaja in poslovanje iz četrtletja v četrtletje postopno izboljševala. Zadnje četrtletje leta 2015 je bilo najboljše tako z vidika prodaje kot tudi dobičkonosnosti. Skupina je v tem tromesečju dosegla 350 milijonov evrov prihodkov od prodaje in 1,4 milijona dobička.

Visoke stopnje rasti glede na prva tri četrtletja smo dosegli tako pri prihodkih od prodaje Skupine kot prihodkih od prodaje osnovne dejavnosti gospodinjskih aparatov. Največjo rast prodaje glede na zadnje četrtletje leta 2014 smo dosegli zunaj Evrope in z aparati premijske blagovne znamke Asko.

Hkrati smo v zadnjem četrtletju ustvarili najvišji četrtletni dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini dobrih 29 milijonov evrov in najvišji EBIT v višini dobrih 18 milijonov evrov, kar je tudi več kot v zadnjem četrtletju 2014. Skupina Gorenje je poslovala z dobičkom v višini 1,4 milijona evrov. 

V zadnjem četrtletju smo ustvarili pozitiven denarni tok v znesku 64,7 milijonov evrov ter posledično znižali čisto zadolženost na raven, primerljivo s koncem leta 2014.

Krizne razmere v Rusiji zaznamovale leto 2015

Že na začetku lanskega leta smo načrte pripravili upoštevajoč vplive negotovih kriznih razmer v Rusiji. Na vseh področjih smo izvajali aktivnosti, s katerimi smo dokaj uspešno blažili negativne vplive zunanjih okoliščin na poslovanje, kupcem smo ponudili nove izdelke, povečevali smo prodajo aparatov pod našima premijskima blagovnima znamkama Asko in Atag, s čimer krepimo prodajo premijskega in inovativnega segmenta, optimizirali smo oskrbno verigo, obratni kapital in kompleksnost, izboljševali učinkovitost procesov in razvijali prodajo na izbranih trgih zunaj Evrope, s čimer postopoma znižujemo odvisnost od Rusije in evropskih trgov. Hkrati pa s povečevanjem vlaganj v marketing in razvoj krepimo položaje in tržne deleže na naših tradicionalnih trgih.

Lani smo ustvarili 1,225 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je za 2,3 % manj kot v letu 2014, a v skladu z načrtom Skupine Gorenje. Prihodki od prodaje osnovne dejavnosti Dom v višini dobre milijarde evrov so za 1,2 % presegli načrtovane.

Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo je znašal dobrih 80 milijonov evrov in je za 6,4 % nižji kot v 2014 ter 12,4 % nižji kot je bilo načrtovano. Negativen vpliv krepitve valutnega razmerja ameriški dolar / evro na maržo (EBITDA / EBIT) Skupine Gorenje je znašal dobrih 6 milijonov evrov, na čisti poslovni izid Skupine pa slabe 4 milijone. Pod črto je Skupina Gorenje v letu 2015 ustvarila 8 milijonov evrov izgube. Skupaj so negativne tečajne razlike znašale 13 milijonov evrov.

Po desetletju neprekinjene rasti smo v Rusiji, enem naših največjih in najbolj dobičkonosnih trgov, ustvarili manj prihodkov kot leto poprej. Zaradi ekonomske krize se je trg gospodinjskih aparatov v Rusiji zmanjšal za 35 odstotkov. Naša prodaja je upadla bistveno manj, kar pomeni, da je Skupina Gorenje tržne deleže povečala. Zaradi nižjega obsega, predvsem pa časovnega razkoraka med prilagajanjem cen na trgu in gibanja tečaja rubelj / evro, smo beležili pomemben izpad marže. Brez navedenih negativnih učinkov bi Skupina Gorenje v letu 2015 poslovala pozitivno in dosegla tudi načrtovane cilje dobičkonosnosti.

Letno poročilo Skupine Gorenje za leto 2015 bo objavljeno 22. aprila 2016.

Prodaja v začetku leta 2016 dobra

Prodaja Skupine Gorenje v prvih mesecih letošnjega leta je boljša kot v primerljivem obdobju lani in poteka v skladu z načrtovano letno dinamiko. Ocenjujemo, da bo prvo četrtletje letos tudi z vidika poslovnega izida boljše kot v letu 2015.