Arhiv novic

Četrtek, 11. maj 2017, Velenje

Objava informacije o novi izdaji obveznic Gorenja

Objava informacije o novi izdaji obveznic Gorenja

Družba Gorenje, d. d., Velenje (v nadaljevanju tudi: družba ali izdajatelj) v povezavi z objavami družbe z dne 6. 4. 2017, 14. 4. 2017 in 3. 5. 2017 obvešča javnost, da je dne 11. 5. 2017 izdala 5-letne obveznice z nespremenljivo letno obrestno mero 2,45% v skupni nominalni vrednosti 19,5 milijona EUR. Obveznice so izdane v nematerializirani obliki z vpisom na račune imetnikov obveznic pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d. d., Ljubljana, v skladu s pravili KDD. Obveznice je v prvi prodaji vpisalo in vplačalo 63 vlagateljev. Skladno z dogovorom z določenimi večjimi vlagatelji, ki zaradi proceduralnih postopkov niso uspeli vpisati in vplačati obveznic v zahtevanem roku, bo izdajatelj takoj po izdaji obveznic začel s postopki za povečanje skupne nominalne vrednosti obveznic in tako omogočil tudi tem vlagateljem nakup obveznic. Po predvidenem povečanju izdaje obveznic bo izdajatelj vložil pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev zahtevo za potrditev prospekta za organizirano trgovanje z obveznicami. Po pridobitvi odločbe o potrditvi prospekta bodo obveznice uvrščene na organizirani trg Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d. d., Ljubljana.

Izdajatelj je v okviru postopka izdaje obveznic sklenil z nekaterimi tujimi vlagatelji okvirne dogovore za neposredno financiranje v obliki drugih finančnih instrumentov (Schuldschein). Na tej podlagi izdajatelj pričakuje, da bo pridobil dolžniško financiranje pod pogoji, ki so primerljivi pogojem izdanih obveznic in to najmanj v višini prvotno predvidene skupne nominalne vrednosti izdaje obveznic.

Družba Gorenje, d. d., bo finančna sredstva, pridobljena s prodajo obveznic z oznako GV02, namenila nadaljnjemu izboljšanju povprečne ročnosti virov financiranja, podpori uresničevanja strateškega načrta Skupine Gorenje 2016-20 preko planirane rasti obsega poslovanja in nadaljnjega izboljševanja strukture prodaje (še posebej v segmentu premijskih in inovativnih aparatov), refinanciranju dela dolgoročnih finančnih virov in optimizaciji stroškov financiranja. Z drugo izdajo obveznic bo Skupina Gorenje dodatno razpršila vire financiranja,  po izdaji dolžniško financiranje na kapitalskih trgih znaša več kot 103 milijonov evrov (63,3 milijona dolgoročnih obveznic in 40 milijonov komercialnih zapisov), kar predstavlja več kot četrtino skupnih finančnih obveznosti Skupine.

Za strokovno svetovanje in storitve v zvezi z izdajo in prodajo obveznic je Gorenje, d. d., pooblastilo družbo Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana.