Arhiv novic

Ponedeljek, 3. julij 2017, Velenje, Slovenia

Korporativna univerza Gorenje – ustanovljena za promocijo inovativnosti

Korporativna univerza Gorenje – ustanovljena za promocijo inovativnosti

Korporativna univerza je skupno ime za izobraževalne programe, namenjene razvoju ključnih kadrov, in predstavlja pomembno orodje za uresničitev strateških ciljev podjetja. Njeno delovanje se kaže v pridobivanju in združevanju znanja, prenosu najboljših praks, razvoju kulture inovativnosti, povezovanju različnih poslovnih kultur in utrjevanju korporativnih vrednot. K temu pripomorejo tudi sodelovanja z izobraževalnimi inštitucijami.

Korporativna univerza zaposlenim skozi skrbno načrtovane programe omogoča nadgradnjo znanja in veščin. Pri tem je ključno, da so izobraževalni programi in moduli aktualni oz. se ažurno prilagajajo zahtevam hitro spreminjajočih se poslovnih okolij in da prenašajo znanje in spodbujajo inovativnost, pomembno za doseganje strateških ciljev podjetja. Z investiranjem v razvoj Korporativne univerze namreč podjetje zagotovi (tudi) trajnostni razvoj zaposlenih.
»Učeča se organizacijska kultura postaja najpomembnejše sredstvo, ki ga podjetje lahko zgradi za usmerjanje zaposlenih in rast podjetja,« poudarja Irena Vodopivec, direktorica Korporativne univerze Gorenje, ki jo je Evropska komisija v okviru projekta UBC  (University-Business Cooperation in Europe1) prepoznala kot primer dobre prakse, ki spodbuja rast in razvoj podjetja.
Odličnost in posebnost Korporativne univerze Gorenje slonita na prenosu znanja med različnimi organizacijskimi oddelki in različnimi korporativnimi kulturami: Korporativna univerza Gorenje namreč združuje in povezuje interne strokovnjake in zaposlene iz različnih oddelkov v vseh državah, kjer se nahajajo centri Skupine Gorenje. Tako dodatno spodbuja interno povezovanje in sodelovanje ter interni prenos znanja med sodelavci različnih profilov z različnih področij in različnih kultur, s čimer hkrati vzpostavlja tudi edinstveno inovacijsko kulturo.

Z Ireno Vodopivec smo se pogovarjali o vlogi Korporativne univerze Gorenje pri uresničevanju zastavljene poslovne strategije Skupine Gorenje in pomenu dodatnega, trajnostno zasnovanega izobraževanja zaposlenih.

Kaj je Korporativna univerza Gorenje?
Korporativna univerza Gorenje ali CUG je napreden in inovativen izobraževalni proces, usmerjen v rast Skupine Gorenje. Osrednji namen je razvoj ključnih kadrov, nosilcev uresničevanja poslovne strategije na vseh področjih poslovnega sistema Gorenje.

Kako je organizirana?
Programi so zasnovani tako, da se ves čas prilagajajo aktualnemu dogajanju v panogi in na trgih, obsegajo pa pridobivanje in prenos sodobnih znanj, delo na konkretnih primerih v aktualnih poslovnih situacijah, mentorstvo za skupine in posameznike, vpogled v različna področja in kulture ter oblikovanje inovativnih rešitev za aktualne izzive Skupine Gorenje. Najboljše rešitve tudi uresničimo v prave poslovne modele.

V okviru CUG izvajamo pet temeljnih programov usposabljanja skozi pet akademij:
  • Managerska Akademija Gorenje (MAG – Management Academy of Gorenje), namenjena razvoju managerskih znanj in podjetništva.
  • Mednarodna Poslovna Akademija Gorenje (IBAG – International Business Academy of Gorenje), namenjena perspektivnim kadrom, ki pretežno delujejo v mednarodnem okolju.
  • Poslovna Akademija za Management Skupine Gorenje (EBAG – Executive Business Academy of Gorenje), namenjena (naj)višjemu vodstvu Skupine Gorenje, ki znotraj akademije razvijajo in krepijo voditeljske veščine in skupaj rešujejo strateške izzive.
  • Akademija za razvoj novega izdelka (GCA – Gorenje Create Academy), namenjena ključnim kadrom, ki so vključeni v proces razvoja novega izdelka.
  • Digitalna poslovna Akademija (DBAG – Digital Business Academy of Gorenje) nudi usposabljanje vsem ključnim kadrom in managementu, ki vodijo digitalno transformacijo.

V razvojni ekosistem CUG so vključeni tako ključno vodstvo in sodelavci Skupine Gorenje, odgovorni za program, kot tudi notranji in zunanji strokovnjaki, predavatelji in trenerji. Tesno sodelujemo tudi z mednarodnimi univerzitetnimi partnerji: Chalmers (Švedska), Univerza v Ljubljani (Slovenija), Delft University of Technology (Nizozemska) in drugi (npr. poslovna šola IEDC, CPOEF idr.).

Če pogledamo na splošno, zakaj so pomembne korporativne univerze?
Ker tu lahko oblikujemo edinstvene 'in-house' strokovnjake, saj so prednost korporativne univerze skrbno zasnovani programi, ki so prilagojeni tako specifikam delovnega področja, novim izzivom kot tudi korporativni kulturi in zasledovanju zastavljene poslovne strategije. So torej veliko več kot le programi za učenje, izboljšanje produktivnosti in zmanjšanje napak. Če so zasnovane, naravnane in izpeljane premišljeno, lahko postanejo eden od najpomembnejših virov konkurenčne prednosti podjetja, saj interne strokovnjake opremijo z najnovejšim znanjem in veščinami, potrebnimi za uspešno spopadanje z izzivi v hitro spreminjajočem se delovnem okolju.

Učenje je zato vrednota, saj je uspeh družb v visoko konkurenčnem okolju, kakršno je naše, pogosto povezan z inovativnostjo. Raziskave namreč kažejo, da korporativno izobraževanje spodbuja inovacijsko kulturo podjetja. Masannat (2014) ugotavlja, da podjetja z največjimi vložki v svoje zaposlene prekašajo ostala podjetja po indeksu Standard & Poor's za 17 do 35 odstotkov, učenje in sodelovanje znotraj podjetij pa prepoznava kot najpomembnejši spodbujevalec inovativnosti. Le s konstantnim prilagajanjem in izobraževanjem smo torej lahko kos novim izzivom in spremembam in smo tudi bolj odprti za nove ideje in inovativnost.

Praktično vsa delovna področja so že pod vplivom digitalne transformacije in digitalizacije. Kako se to kaže na področju izobraževanja?
Kot odgovor na vse bolj digitalno okolje, v katerem delujemo, in izzive, ki prihajajo, smo v CUG v preteklem letu razvili DBAG, t. j. Digitalno poslovno akademijo, ki je namenjena razvoju znanj in veščin, pomembnih za uresničitev digitalne poslovne strategije Skupine Gorenje do leta 2020. V tej je poudarek na aktualnih in pričakovanih trendih na področju digitalizacije družbenega okolja, z bistvenimi vplivi digitalizacije na vedenje potrošnikov in poslovanje podjetij. Dinamično digitalno okolje in tehnologija namreč spreminjata tako zunanje kot notranje okolje podjetij in prepričani smo, da opremljeni z najnovejšim znanjem dodatno spodbujamo odprtost razmišljanja, inovativnost in predvsem sprejemamo spremembe kot nekaj pozitivnega.

Sicer pa je velik del našega izobraževanja postavljen v digitalno okolje: določeni programi CUG so zasnovani mednarodno, zato precejšen del sodelovanja, delavnic ipd. zaradi večje učinkovitosti ter prihranka časa in denarja poteka v digitalnem okolju. Pri tem uporabljamo sodobna komunikacijska orodja (virtualne učilnice, e-learning interne portale, online komunikacijo itd.) in redno uvajamo nove, naprednejše, učinkovitejše kanale.

Kakšni pa so rezultati delovanja CUG?
V samo zadnjih 20-ih letih smo v okviru CUG:
  • izpeljali več kot 26 Managerskih akademij Gorenje,
  • zbrali 1.300 poslovnih zamisli,
  • zbrali 100 predlogov poslovnih načrtov in
  • izdelali 30 poslovnih načrtov, ki smo jih uresničili v praksi.

Pomembni so tudi pozitivni odzivi udeležencev naših akademij, ki imajo možnost razvoja lastnih poslovnih idej, dostop do sodobnih poslovnih znanj ter možnost povezovanja in medsebojne izmenjave izkušenj in znanja. Seveda so z novim znanjem udeleženci akademij tudi najboljši kandidati za napredovanje v karieri. Cenijo tudi izkušnjo ob zaključku akademije, ko poslovne ideje predstavijo vodstvu Skupine Gorenje. In kar je zelo pomembno, s sodelovanjem med zaposlenimi, podjetjem in univerzami se krepita tudi zavest o doseganju skupnih ciljev ter pripadnost podjetju in obratno, pripadnost zaposlenemu.

1 S projektom UBC Evropska unija preučuje in spodbuja sodelovanje med univerzami in podjetji, ki ga prepoznava kot enega ključnih motorjev za vzpostavitev družbe, ki temelji na znanju.

Viri:
- University-Business Cooperation in Europe. Dostopno prek: https://www.ub-cooperation.eu/ (12. junij 2017).
- Masannat, Jonathan. 2014. How Should We Measure the Effectiveness of our Corporate University Programs? Cornell University ILR School. Dostopno prek: http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1052&context=student