Arhiv novic

Četrtek, 9. november 2017, Velenje

Kljub zahtevnemu četrtletju Skupina Gorenje z rastjo prihodkov in dobička

Kljub zahtevnemu četrtletju Skupina Gorenje z rastjo prihodkov in dobička

V Skupini Gorenje ob zahtevnih razmerah na prodajnih in nabavnih trgih ter trgu dela nadaljujemo s stabilnim poslovanjem, saj smo v letošnjih prvih devetih mesecih ustvarili skoraj 944 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 4,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Primerljivi dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) smo povečali za dobrih pet odstotkov na skoraj 59 milijonov evrov. Doseženi čisti dobiček je znašal 4,6 milijona evrov, kar predstavlja 12,1-odstotno rast glede na enako obdobje lanskega leta. Okrepili smo prodajo velikih gospodinjskih aparatov, tudi premijskih znamk, in malih gospodinjskih aparatov, izboljšali geografsko strukturo prodaje ter prihodke povečali tudi v ostalih dejavnostih. Na poslovanje v tretjem četrtletju so negativno vplivali: manjša prodaja od načrtovane, zlasti na trgih Nemčije in Velike Britanije, rast cen materialov in komponent, pritiski na stroške dela ter zmanjšana proizvodna produktivnost zaradi uvajanja serijske proizvodnje novih generacij izdelkov. Glede na običajno letno dinamiko pričakujemo največji delež prihodkov v zadnjem četrtletju leta, kar ima tudi pomemben vpliv na celoletno ekonomiko poslovanja. Upoštevajoč omenjene negativne dejavnike ocenjujemo, da vseh ključnih načrtovanih ciljev za leto 2017 ne bo mogoče v celoti izpolniti, kljub izvajanju številnih ukrepov za njihovo uresničitev.

Zahtevno tretje četrtletje

Na poslovanje v tretjem četrtletju so neugodno vplivali nižji obseg prodaje gospodinjskih aparatov od dinamično načrtovanega, ostra konkurenca na trgih Zahodne Evrope, pritiski na stroške dela, rast cen na nabavnih trgih ter povečani proizvodni stroški, povezani z začetkom serijske proizvodnje novih generacij izdelkov.

V devetmesečnem obdobju leta 2017 smo ustvarili dobiček iz poslovanja (EBIT) v višini 18 milijonov evrov. To je 2,5 milijona manj kot v enakem obdobju lani, predvsem zaradi višjih stroškov amortizacije, ki so posledica visokih vlaganj v prenovo in razvoj izdelčnih platform vseh izdelčnih skupin v preteklih obdobjih.

Izboljšujemo izdelčno strukturo, krepimo rast premijskih znamk in prodajo zunaj Evrope

V Skupini Gorenje smo z večjo in strukturno ugodnejšo prodajo gospodinjskih aparatov v prvih devetih mesecih 2017 ustvarili 4,8-odstotno rast prihodkov. Uspešno smo poslovali v ostalih dejavnostih, kjer smo ustvarili 26-odstotno rast prihodkov. 

Največjo rast, skoraj 20 odstotkov, smo dosegli na trgih zunaj Evrope, ki predstavljajo dobrih 12 odstotkov prodaje gospodinjskih aparatov. Rast prodaje gospodinjskih aparatov na trgih Vzhodne Evrope je bila 3,3-odstotna. V Zahodni Evropi smo rasli na trgih Beneluksa, v Avstriji, Skandinaviji ter Franciji, medtem ko se je prodaja v Nemčiji in Veliki Britaniji zaradi cenovnega repozicioniranja zmanjšala.

Nadaljujemo vlaganja v razvoj

V razvoj izdelkov smo vložili dobre 3 odstotke prihodkov od prodaje gospodinjskih aparatov. Večji del investicij v višini 46,5 milijona evrov je bil namenjen razvoju novih izdelkov in zaključevanju novih izdelčnih platform.

V letu 2017 smo začeli s serijsko proizvodnjo in prodajo novih generacij samostojnih štedilnikov, premijskih pralnih in sušilnih strojev ter premijskih pomivalnih strojev. V zaključni razvojni fazi so novi vgradni hladilno-zamrzovalni aparati in povezljivi aparati. Povezljive aparate pod blagovno znamko Atag bomo do konca leta začeli dobavljati partnerjem za vgradnjo v pametne domove na Nizozemskem.

Intenzivno ukrepamo, da bi v čim večji meri dosegli načrtovane poslovne cilje

Naši ključni izzivi za zadnje četrtletje leta 2017 ostajajo zagotavljanje načrtovane prodaje in načrtovane donosnosti ob nadaljnji koncentraciji trgovskih verig na ključnih trgih, poslovna učinkovitost zaradi rastočih stroškov ključnih surovin in komponent ter pritiskov na stroške dela, učinkovita serijska proizvodnja novih generacij izdelkov ter izboljšanje upravljanja z zalogami za ustrezno razdolžitev do konca poslovnega leta.

Da bi čim bolj omejili učinke naštetih negativnih dejavnikov na uresničitev letnih načrtov, si intenzivno prizadevamo za povečanje prodaje, ustrezno stroškovno učinkovitost in produktivnost procesov, izboljšanje vezave obratnega kapitala s pospešenim financiranjem dobavne verige in zniževanje zadolženosti Skupine. Hkrati zaloge skrbno upravljamo s projekti in aktivnostmi, osredotočenimi na dobavno verigo, kompleksnost in usklajevanje proizvodnje. Še naprej pa na vrsti poslovnih področij nadaljujemo našo digitalno preobrazbo.

Glede na poslabšano poslovanje Skupine Gorenje v tretjem četrtletju ter opisane izzive in negativne dejavnike, ki jih pričakujemo tudi v zadnjem četrtletju, bomo z vsemi navedenimi aktivnostmi poskušali v čim večji meri doseči ključne načrtovane cilje leta 2017, ki pa v celoti ne bodo doseženi. Gospodarski načrt za leto 2018 skupaj z oceno poslovanja v letu 2017 bo objavljen po seji nadzornega sveta 11. januarja 2018.

Osredotočamo se na osnovno dejavnost

Skladno s strateško usmeritvijo osredotočanja na osnovno dejavnost preučujemo možnosti odprodaje dejavnosti in družb s področja Ostale dejavnosti ter še naprej prodajamo poslovno nepotrebno premoženje. Tako v zadnjem četrtletju leta 2017 nadaljujemo s postopki dezinvestiranja družb, ki delujejo na področju ekologije. Po uspešni prodaji družb Publicus in Ekogor v letu 2016 ter družbe Erico v letu 2017 smo oktobra 2017 začeli postopek prodaje družbe Gorenje Surovina in njenih odvisnih družb, ki ga bomo vodili v sodelovanju s priznanim mednarodnim finančnim svetovalcem. O poteku postopka prodaje bomo javnost obveščali skladno z zakonodajo ter pravili Ljubljanske in Varšavske borze.