Arhiv novic

Petek, 2. februar 2018, Velenje

Šesta izdaja komercialnih zapisov GRV06

Šesta izdaja komercialnih zapisov GRV06

Gorenje, d. d., je z namenom sezonskega financiranja poslovanja že šestič zapored izdalo komercialne zapise v nominalni vrednosti 11.534.000 evrov. Komercialni zapisi z datumom začetka obrestovanja 1. 2. 2018 in datumom zapadlosti 21. 12. 2018 imajo v primeru nakupa v prvi prodaji obrestno mero v višini 1,90 odstotka letno.

Komercialni zapisi z oznako GRV06 so imenski in so bili dne 1. 2. 2018 izdani v nematerializirani obliki v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD (KDD Centralna klirinško depotna družba, d. d.), v nominalni vrednosti 1.000 evrov na apoen, torej je bilo skupno izdanih 11.534 komercialnih zapisov, ki so prosto prenosljivi. Za obveznosti iz komercialnih zapisov jamči Gorenje, d. d. z vsem svojim premoženjem, niso pa zavarovani s posebnim jamstvom. S komercialnimi zapisi se bo trgovalo na organiziranem trgu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev po tem, ko bodo le-ti uvrščeni v trgovanje, za kar bo izdajatelj podal zahtevo na Ljubljansko borzo d. d. V postopku prve prodaje je komercialne zapise vpisalo in vplačalo 23 vlagateljev v skupni nominalni vrednosti 11.534.000 evrov.

Namen izdaje komercialnih zapisov je sezonsko financiranje poslovanja, skladno z medletno dinamiko gibanja denarnega toka ter razpršitev kratkoročnih virov financiranja.

Vse storitve in aktivnosti organizacije in izvedbe prodaje komercialnih zapisov, izdaje komercialnih zapisov v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register KDD in uvrstitve komercialnih zapisov v trgovanje na organiziranem trgu opravljata za Gorenje, d.d. opravljata družba ALTA Invest, d. d. in ALTA Skupina d.d. iz Ljubljane.