Arhiv novic

Ponedeljek, 17. september 2018, Velenje

Na skupščini Gorenja izglasovali iztisnitev malih delničarjev

Na skupščini Gorenja izglasovali iztisnitev malih delničarjev

Na 27. skupščini družbe Gorenje, d. d., na kateri je bilo zastopanih 96,19 odstotka vseh delnic, so delničarji podprli iztisnitev malih delničarjev, kar pomeni prenos preostalih delnic GRVG, ki še niso v lasti družbe Hisense Luxembourg Home Appliance Holding, na omenjenega glavnega delničarja, za kar bodo preostali mali delničarji prejeli odpravnino 12 evrov na delnico. Delničarji so tudi podprli imenovanje novih sedmih nadzornikov, predstavnikov kapitala.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 23.376.814 oziroma 96,19 odstotka vseh delnic družbe z glasovalno pravico. Delničarji so izglasovali zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom 121.311 delnic GRVG, ki predstavljajo 0,4967 odstotka osnovnega kapitala in so že v lasti družbe Gorenje. Po zmanjšanju osnovnega kapitala bo osnovni kapital razdeljen na 24.303.302 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic GRVG. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je povečanje donosnosti lastniškega kapitala družbe Gorenje.

Glavni delničar družbe Gorenje, d. d., družba Hisense Luxembourg Home Appliance Holding, je lastnik 95,42 odstotka osnovnega kapitala družbe Gorenje. Vse delnice GRVG, ki niso v lasti glavnega delničarja (1.119.728 delnic), se s sklepom skupščine prenesejo s preostalih manjšinskih na glavnega delničarja. Ta mora plačati denarno odpravnino 12 evrov za vsako delnico GRVG, ki bo prenesena nanj, kar je enake vrste in v enaki višini kot v okviru prevzemne ponudbe.

Skladno s sklepom skupščine bodo delnice Gorenja nato umaknjene z organiziranega trga Ljubljanske borze in Varšavske borze.

Skupščina družbe Gorenje se je tudi seznanila z odstopom članov nadzornega sveta: Corinne Claudie Graf, Bernarda Charlesa Pasquierja, Mihe Košaka ter Bachtiarja Djalila, ki se jim je mandat iztekel 17. septembra 2018.

Za nove člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, so bili za štiriletni mandat izvoljeni Yeguo Tang, Shaoqian Jia, Huizhong Dai, Caixia Chen, Yuling Gao, Xin Liu in Wenzhong Liu.

Za finančno leto 2018 je kot revizor družbe Gorenje imenovana revizorska družba Baker Tilly Evidas.