Arhiv novic

Ponedeljek, 25. marec 2019, Velenje

Leto 2018 so zaznamovali iskanje strateškega partnerja, integracija v skupino Hisense ter finančna stabilizacija Skupine Gorenje

Leto 2018 so zaznamovali iskanje strateškega partnerja, integracija v skupino Hisense ter finančna stabilizacija Skupine Gorenje
Minulo leto je bilo za Skupino Gorenje prelomno, saj smo dobili novega, 100-odstotnega lastnika, kitajsko korporacijo Hisense. S tem smo postali del globalne, finančno zelo stabilne skupine, kar nam daje pomemben potencial za bodočo rast in razvoj Gorenja, dostop do novih trgov, novih tehnologij, nabavnih virov ter prinaša še številne druge sinergije. V letu 2018 smo tako ogromno dela vložili v strateški projekt že v prvem delu, do zaključka prevzema, kot tudi v nadaljevanju leta, ko smo skupaj z novim strateškim lastnikom začeli z zahtevnim in obsežnim procesom integracije v skupino Hisense. Prav zaradi iskanja stratega ter v nadaljevanju zaradi integracijskih aktivnosti smo imeli precej nihanj tako na prodajnih kot nabavnih trgih.

Strateški proces se je odvil hitro in učinkovito, ob njegovem zaključku pa so bili zadovoljni tako delničarji, kot drugi deležniki. Vendar pa so se v vmesnem času negotovosti, najprej glede izida strateškega procesa in nato glede bodoče vloge Gorenja v veliki družini Hisense odrazile v zadržanem odnosu naših partnerjev, kupcev in dobaviteljev, kar so s pridom izkoristili naši konkurenti. Posledično smo bili za ohranitev stabilnih tržnih deležev na vseh ključnih trgih primorani v večja komercialna vlaganja za ohranitev pozicioniranja in prisotnosti v distribucijskih kanalih ter našim partnerjem zagotoviti dodatne vzpodbude, kar je izrazito negativno vplivalo na poslovanje Skupine Gorenje v lanskem letu. Podobno je bilo pri nabavi materiala in komponent.

Rast v Vzhodni Evropi, padec OEM poslov

V letu 2018 smo ustvarili 1,184 milijarde evrov prihodkov od prodaje, od tega 1,074 milijarde ali 91 odstotkov v osnovni dejavnosti gospodinjskih aparatov. Rast smo dosegli predvsem na trgih Vzhodne Evrope (največjo na Madžarskem, v Ukrajini, Bolgariji in Češki republiki) in trgih, kjer prodajamo izdelke blagovne znamke Asko.

Nadaljevali smo z vlaganji v razvoj, za kar smo namenili 2,5-odstotni delež vseh prihodkov (30 milijonov evrov), s čimer podpiramo rast in izboljšanje strukture prodaje, prav toliko smo vložili lani tudi v trženje.

Prodaja premijskih izdelkov je v strukturi prihodkov od prodaje znašala 27,8 odstotka, delež inovativnih aparatov pa se je v prihodkih od prodaje povečal na 22,7 odstotka. Med ključnimi razvojnimi novostmi leta 2018 so bile nove generacije premijskih pralnih in sušilnih strojev, premijskih pomivalnih strojev, plinskih kuhališč vgradnih hladilnikov in nove različice pomivalnih strojev za industrijske kupce. Predstavili smo tudi platformo ConnectLife, ki je temelj bodočega pametnega doma za vse aparate in naprave naše Skupine.

V prvi polovici leta je poslovanje potekalo v skladu z načrtovano dinamiko, v drugem polletju pa je, kot že omenjeno, nanj zelo neugodno vplivala negotovost partnerjev glede razpleta strateškega procesa, zato se je tudi precej poslabšalo. Največji padec smo zabeležili pri industrijskih (OEM) poslih, saj so kupci zaradi omenjenega razloga postali zelo previdni pri sklepanju poslov z Gorenjem. Brez padca OEM poslov bi v osnovni dejavnosti dosegli rast prihodkov v primerjavi z lanskoletnimi.

Manj prihodkov kot leto prej smo ustvarili v Zahodni Evropi, kjer smo občutili vpliv močne konkurence, zlasti v državah Beneluksa, in tudi pritiske na stroške dela. Zaradi nižje prodaje je na rezultat poslovanja zelo neugodno vplival tudi nespremenjen obseg fiksnih stroškov, ki jih na kratek rok ni bilo mogoče prilagoditi nižji dinamiki prodaje od načrtovane.

V letu 2018 smo tako zabeležili 37,3 milijona evrov čiste izgube. V ta znesek je vključen tudi čisti poslovni izid  družb ustavljenega poslovanja (2,9 milijona evrov). Upoštevajoč negativni vpliv enkratnih in izrednih dogodkov (74,4 milijona evrov) ter pozitivni učinek od prodaje premoga (0,5 milijona evrov) pa bi čista izguba leta 2018 znašala 111,2 milijona evrov.

Enkratni in izredni dogodki najizraziteje vplivali na ekonomiko poslovanja Skupine Gorenje

Lani smo v postopku integracije v skupino Hisense zaradi prilagoditve njenim poslovnim strategijam, načrtom delovanja, predpostavkam in metodologijam ocenjevanja spremenili nekatere računovodske ocene, ki so drugačne od tistih pred prevzemom. Posledično se pomembno spreminjajo tudi predpostavke in metodologije računovodskih ocen, ki so zaradi prilagoditev ob integraciji v skupino Hisense imele za posledico številne enkratne in izredne vplive na rezultat Skupine Gorenje – iz tega naslova je Skupina Gorenje v letu 2018 tako izkazala izgubo v višini 74,4 milijona evrov.

S pomočjo Hisensa dosežena pomembna stabilizacija finančne strukture Skupine Gorenje

Po uspešno zaključenem prevzemu in prihodu strateškega lastnika je Gorenje v lanskem letu umaknilo delnice z Ljubljanske in Varšavske borze vrednostnih papirjev, s preoblikovanjem Gorenja v družbo z omejeno odgovornostjo pa v letu 2019 strateški postopek zaključujemo.

Konsolidacija lastništva Gorenja v okviru močne in finančno zelo stabilne skupine Hisense prinaša številne koristi za prihodnje poslovanje Skupine Gorenje ter omogoča nadaljnji razvoj ter rast v izjemno konkurenčni panogi bele tehnike.

Ob koncu leta 2018 smo ob podpori strateškega lastnika izvedli pomembno refinanciranje Skupine. Povprečna obrestna marža bo tako v letu 2019 za približno četrtino nižja od marže v letu 2018, kar bo pomembno vplivalo na dobičkonosnost Skupine. V okviru refinanciranja je Hisense Home Appliance Holding zagotovil potrebno finančno podporo Skupini Gorenje v višini več kot 100 milijonov evrov ter ji s tem zagotovil ustrezno dolgoročno finančno stabilnost in solventnost. Vsaj 100 milijonov evrov internega financiranja bo lastnik ohranil, dokler bo kazalnik čistih finančnih obveznosti v razmerju do EBITDA presegal raven 3. 

Skladno s strateško usmeritvijo osredotočanja na osnovno dejavnost smo lani nadaljevali odprodajo družb netemeljnih dejavnosti. Prodali smo podjetja Gorenje Surovina, skupaj z njenimi odvisnimi družbami, ter deleža v Gorenje Projektu ter GGE Netherlands B. V.  

Pomemben potencial za razvoj in rast lastnih blagovnih znamk Gorenja in Hisensa

Skupni obseg poslovanja skupine Hisense, njene prednosti v globalnih nabavnih in prodajnih kanalih, visoke tehnološke in razvoje kompetence v pametni in digitalni beli tehniki dopolnjujejo izdelčni nabor ter proizvodne zmogljivosti Gorenja v Evropi. Distribucijski kanali obeh družb v Evropi so komplementarni – Gorenje ima močno pozicijo v Vzhodni Evropi ter Hisense v Zahodni Evropi, kar daje pomemben potencial za nadaljnji razvoj lastnih blagovnih znamk obeh skupin na obstoječih in novih trgih, za povečanje obsega poslovanja ter učinkovitosti in donosnosti Skupine Gorenje, hkrati pa prispeva k širitvi poslovanja Skupine Hisense.